LWDN: Is it possible to create sociology of COVID-19?

Podczas środowej transmisji Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki dr hab. Włodzimierz Piątkowski, prof. UMCS z Katedry Społecznych Problemów Zdrowotności Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS opowie o socjologicznych aspektach pandemii koronawirusa.

Is it possible to create sociology of COVID-19?
Dotychczasowy charakter badań naukowych prowadzonych nad COVID-19 wyraźnie wskazuje na dominującą rolę i znaczenie czynników socjologicznych. Jak dotąd nie opracowano skutecznej szczepionki dedykowanej SARS- COV-2, jak również nie istnieje efektywna terapia przeciwdziałająca tej chorobie. Strategie medyczne sprowadzają się „de facto” do leczenia objawowego, doskonalenia technik intensywnej terapii, sprawowania optymalnego nadzoru nad ozdrowieńcami etc. Dlatego na pierwszy plan wysuwają się szeroko rozumiane aspekty społeczne m.in. stosowanie metod perswazji oraz „inżynierii społecznej” w przekonywaniu współobywateli do bezpiecznych zachowań, odpowiedzialnego wdrażania izolacji i samoizolacji, respektowania zasad dystansowania się społecznego, praktykowania zwyczajów codziennej profilaktyki itp. Projekt jest też próbą zarysowania makro- i mikrospołecznych przyczyn wystąpienia pandemii, które sprawiły, że lokalnie groźny wirus stał się globalnym zagrożeniem (masowe migracje, globalna turystyka). Postawione zostały pytania o efekty pandemii dla różnych obszarów życia zbiorowego, a wreszcie podjęto dyskusję nad skutkami epidemii COVID-19 dla przedmiotu badań nauk społecznych w ramach socjologii ogólnej i jej subdyscyplin – zwłaszcza nad zakresem i charakterem wpływu pandemii SARS COV-2 na charakter współczesnej socjologii zdrowia, choroby i medycyny. Dlatego w projekt przedstawia próbę wpisania tych zagadnień w teoretyczne podstawy tej nauki. Koncepcja badań obejmuje też praktyczne wskazówki, jakie winny być implementowane do praktyki społecznej oraz zalecenia odnoszące się do modelu przyszłych badań socjomedycznych w erze masowego występowania wirusowych chorób zakaźnych.

Materiał będzie dostępny w języku angielskim.

 

dr hab. Włodzimierz Piątkowski, prof. UMCS jest założycielem (1995) i kierownikiem Samodzielnej Pracowni Socjologii Medycyny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Główne obszary zainteresowań wokół, których koncentrują się jego badania to socjologia zdrowia, promocji zdrowia, socjologia medycyny, socjologia lecznictwa niemedycznego, ekosocjologia. W roku 1990 został wybrany na koordynatora działalności Europejskiego Towarzystwa Socjologii Zdrowia i Medycyny (ESHMS) w Polsce, a w 2001 r. na przewodniczącego Sekcji Socjologii Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i pełnił tę funkcję do stycznia 2013 roku. Od roku akademickiego 2005/2006 jest konsultantem Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta administrującej Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda. Redaktor i twórca działu Sociology of Health and Illness w periodyku Annals of Agricultural and Environmental Medicine. Pomysłodawca i kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki „Problem zgłaszalności kobiet na badania cytologiczne w Polsce. Próba analizy socjomedycznej” (OPUS3, 2011/03/B/HS6). Autor ponad 200 publikacji naukowych (w tym artykułów z IF 3,06 i punktacją MNiSW – 25) oraz opublikowanych w USA i Niemczech monografii „Beyond Medicine. Non-Medical Methods of  Treatment in Poland” (2012)  recenzowanej między innymi w czasopiśmie Medical Sociology Onnlie (Volume 7, Issue 1, February 2013), a także "From Medicine to Sociology. W lipcu 2013 roku został powołany przez JM Rektora UMCS na kierownika Zakładu Socjologii Medycyny i Rodziny Instytutu Socjologii. W styczniu 2014 roku został wyróżniony indywidualną nagrodą naukową im. E. Prosta przyznawaną przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Członek Senatu UMCS w latach 2016-2020. Prof. Piątkowski został wybrany kierownikiem zespołu naukowego opracowującego polską część międzynarodowych badań socjologicznych "Healthy homes barometer" (HHB2016), koordynowanych przez Uniwersytet Humboldta w Berlinie realizowanych na próbie 14 000 respondentów w 14 krajach Europy. Wyniki badań zespołu były prezentowane na siedemnastym Kongresie Europejskiego Towarzystwa Socjologii Zdrowia i Medycyny w Lizbonie w czerwcu 2018 r. We wrześniu 2019 r. otrzymał z rąk JM Rektora UMCS nominację na kierownika Katedry Społecznych Problemów Zdrowotności Inst. Socjologii UMCS, którą pełni to funkcję pełni do dziś. Postanowieniem Prezydenta RP w dniu paździenriku 2019 roku odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji, gdzie dostępny jest szczegółowy program oraz transmitowane będzie wydarzenie.

 

Wydarzenie dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

    Aktualności

    Data dodania
    22 września 2020