Literatura, władza i nauki społeczne. Wytwarzanie kultury na (pół)peryferiach

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zaprasza na zebranie naukowe w poniedziałek 18 maja o godz. 17.00, w sali Rady Wydziału („Stara Humanistyka" UMCS, parter), na którym dr Tomasz Warczok wygłosi wykład pt. Literatura, władza i nauki społeczne. Wytwarzanie kultury na (pół)peryferiach. Po wykładzie przewidujemy dyskusję.

Abstrakt

Celem wystąpienia jest nakreślenie struktur wytwarzania kultury na obszarach (pół)peryferyjnych systemu światowego. Egzemplifikacją tych procesów będzie literatura polska oraz polskie nauki społeczne ukazane w szerszym kontekście globalnym. Wskazane zostaną sposoby hierarchizacji świata literackiego i naukowego, strategie osiągania dominacji i podporządkowania, a tak że konsekwencje jakie niesie to dla samej lokalnej kultury – jej kształtu i ogólnej kondycji. Przedmiotem refleksji będzie więc szczególna odmiana ekonomii – ekonomia globalnych wymian symbolicznych, realizowanych między światowym centrum (USA, Europa Zachodnia) a polskimi (pół)peryferiami.

Informacja o prelegencie

Tomasz Warczok jest adiunktem w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, jest tak że członkiem Centrum Badań nad Mobilnością i Zmianą Społeczną Uniwersytetu Warszawskiego. Ostatnio opublikował (we współautorstwie) monografię Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre'a Bourdieu. Jego artykuły ukazywały się m. in. w „Current Sociology", „Polish Sociological Review", „Studiach Socjologicznych”, „Kulturze i Społeczeństwie”.

Z wyrazami szacunku
Zarząd OL PTS

    Aktualności

    Data dodania
    13 maja 2015