Katedra Socjologii Gospodarki i Metod Badań Społecznych

Kierownik Katedry: dr hab. Stanisław Lachowski, profesor UMCS

E-mail: stanislaw.lachowski@poczta.umcs.lublin.pl
Tel.: +48 81 537 28 86

Geneza powstania Katedry

Katedra Socjologii Gospodarki i Metod Badań Społecznych powstała w 2019 roku z połączenia dwóch zakładów: Zakładu Socjologii Gospodarki i Zakładu Metod Badań Społecznych.

Początki funkcjonowania jednostki organizacyjnej Instytutu Socjologii, zajmującej się szeroko pojętymi metodami badań w socjologii, sięgają 1997 roku. W tym roku powstała Pracownia Metod i Technik Badawczych, w wyniku wyodrębnienia jej z Zakładu Socjologii Ogólnej. Pierwszym kierownikiem Pracowni został dr Henryk Ogryzko-Wiewiórowski, autor licznych publikacji o charakterze metodologicznym, w tym podręcznika. Pracownia dysponowała dwiema salami komputerowymi, każda z wyposażeniem kilkunastu stanowisk pracy dla studentów. W skład zespołu Pracowni weszli ponadto Jagoda Jezior i Tomasz Paklepa, a w kolejnych latach: Michał Szewczyk, Beata Tworek, Ewa Lecka, Stanisław Lachowski, Paweł Rydzewski. W latach 2011–2015 funkcję kierownika Pracowni pełniła dr Jagoda Jezior. Od października 2015 roku Pracownią, a następnie nowopowstałym Zakładem Metod i Technik Badawczych kierował dr hab. Stanisław Lachowski prof. UMCS. Pracownicy Zakładu prowadzili zajęcia dydaktyczne głównie z bloku metodologicznego. Prace badawcze Zakładu koncentrowały się wokół problematyki lokalnego rynku pracy, aktywności ekonomicznej dzieci i młodzieży, zrównoważonego rozwoju, socjologii małych grup społecznych, podstaw metodologicznych i aplikacji badań społecznych.

Zakład Socjologii Gospodarki i Organizacji jako drugi, tworzący Katedrę Socjologii Gospodarki i Metod Badań Społecznych, powstał 1 października 2000 roku, Zarządzeniem Rektora nr 19/2000, poprzez wydzielenie go z Zakładu Socjologii Ogólnej. Kolejnymi kierownikami Zakładu byli: prof. dr hab. Sławomir Partycki (2000–2004), prof. dr hab. Biruta Skrętowicz (2004–2015), dr hab. Wojciech Misztal prof. UMCS (2015–2017), dr hab. Stanisław Lachowski prof. UMCS (od 2017). W Zakładzie pracowali również: prof. dr hab. Urszuli Kuśmierz-Gozdalik, dr Maria Kowalska-Miczyńska, dr Izabela Łucjan, dr Michał Wójcik, dr Marzena Kruk, dr Błażej Dyczewski, mgr Julita Kożuch.

Zakład Socjologii Gospodarki i Organizacji zajmował się badaniami procesów gospodarczych, wpływu gospodarki na życie społeczne, funkcjonowaniem rynku pracy i organizacją przedsiębiorstw. Główne obszary badawcze to: rynek pracy, stosunki pracy, prekariat, problematyka równości płci, „work life balance”; kapitał ludzki, społeczny i sieciowy; analiza sieci społecznych, przedsiębiorczość, innowacyjność firm rodzinnych, zachowania konsumenckie, nowe trendy konsumenckie, reklama i public relations.

Pracownicy Katedry

W skład aktualnie funkcjonującej Katedry Socjologii Gospodarki i Metod Badań Społecznych wchodzą: dr hab. Stanisław Lachowski, prof. UMCS – kierownik Katedry, dr Kamil Filipek, dr hab. Jagoda Jezior, dr Ewa Lecka, dr Dominika Polkowska, dr hab. Paweł Rydzewski, dr Elżbieta Szul.

Obszary zainteresowań badawczych zespołu

Katedra Kontynuuje zarówno prace badawcze, jak i dydaktykę obydwu wcześniej funkcjonujących Zakładów.

dr hab. Stanisław Lachowski, prof. UMCS

Socjologia pracy, w tym: aktywność ekonomiczna młodzieży, zjawisko pracy dzieci w rolnictwie; socjologia zdrowia i choroby, w tym postawy dzieci i młodzieży wobec zdrowia i zagrożeń związanych z pracą, promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży, promocja bezpiecznej pracy w rolnictwie; socjologia rodziny, w tym: przemiany funkcji rodzin wiejskich, wychowanie i socjalizacji w rodzinach jednego rodzica;

dr Kamil Filipek

Zaawansowane metody i techniki analizowania danych; data science, w tym przetwarzanie języka naturalnego przy pomocy metod uczenia głębokiego; socjologia internetu, w tym praktyki korzystania z mediów społecznościowych; kapitał społeczny; analiza sieci społecznych; kompetencje finansowe i kredytowe. Pracę w Uniwersytecie łączy z pracą w biznesie. Metody uczenia głębokiego wykorzystuje do budowania inteligentnych rozwiązań (AI) wspomagających pracę działów obsługi klienta instytucji finansowych.

dr hab. Jagoda Jezior

Socjologia pracy, socjologia gospodarki (w tym: rynek pracy, sytuacja pracy, wartość wyższego wykształcenia, indywidualna działalność gospodarcza, przedsiębiorczość); metodologia badań społecznych; badania ilościowe; badania ewaluacyjne; aplikacja metod badań socjologicznych w badaniach rynku pracy.

dr Ewa Lecka

Badania społeczne w praktyce, w szczególności badania o charakterze ilościowym, zjawisko pamięci społecznej w badaniach naukowych; problematyka postaw, tożsamości lokalnej i re-gionalnej.

dr Dominika Polkowska

Socjologia pracy, w szczególności praca platformowa (zrealizowane badania wśród kierowców Ubera oraz wśród kurierów Glovo), gig economy, prekaryzacja pracy, prekariat, migranci zarobkowi, stosunki przemysłowe we współczesnym świecie, badania jakościowe;

dr hab. Paweł Rydzewski

Rozwój zrównoważony (zwłaszcza aspekty społeczne), postawy wobec środowiska naturalnego, problemy społeczne (bezdomność, bezrobocie, rozwody), rynek pracy, społeczności lokal-ne, wielokulturowość, kapitał intelektualny, metodologia badań społecznych, analiza danych ilościowych, statystyka.

dr Elżbieta Szul

Przedsiębiorczość, w tym przedsiębiorczość rodzinna, modele prosumpcji firm rodzinnych, biznesowe innowacje społeczne, socjologia konsumpcji, w tym nowe trendy w konsumpcji: zachowania prosumpcyjne, dekonsumpcja, reklama a zachowania konsumentów, socjologia organizacji i zarządzania, w tym nowoczesne modele zarządzania, zarządzanie wiedzą i zmianą w organizacji

Wybrane Projekty badawcze

W ostatnich latach pracownicy Katedry prowadzą wiele projektów badawczych, w tym granty uzyskane w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach:

 • “Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in CEE Coun-tries” (BARMIG) w ramach konkursu DG Employment, Social Affairs & Inclusion European Commission "Improving expertise in the field of industrial relations": kierownik projektu – dr Dominika Polkowska, okres realizacji 1.09.2020-31.07.2022.
 • „Platformowe modele biznesowe a prekaryzacja pracy. Na przykładzie kierowców Ubera” – finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs Miniatura 2): kie-rownik projektu – dr Dominika Polkowska.
 • „Media społecznościowe czynnikiem mobilizacji zasobów relacyjnych wzmacniających mechanizmy partycypacji i dzielenia się” NCN Fuga: kierownik projektu – dr Kamil Filipek.
 • „Psychospołeczne uwarunkowania aktywności ekonomiczna młodzieży gimnazjalnej” (Grant NCN 2025-2018): kierownik projektu – dr hab. Stanisław Lachowski prof. UMCS.
 • „Badania.pro – platforma do wiarygodnego badania potrzeb i opinii” (funkcja: ekspert – metodolog), na zlecenie Badania.Pro Sp. z o.o.; projekt współfinansowany ze środ-ków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020; 2016-2018: wy-konawca dr hab. Paweł Rydzewski
 • „Imigranci z Ukrainy w Polsce poza aglomeracją warszawską: przypadek mazowieckiego sektora rolnego i aglomeracji lubelskiej” na zlecenie Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego; projekt sfinansowany przez Narodowy Bank Polski; 2016: koordynator badań terenowych w Lublinie i autor raportu metodologicznego - dr hab. Paweł Rydzewski
 • "Media społecznościowe czynnikiem mobilizacji zasobów relacyjnych wzmacniających mechanizmy partycypacji i dzielenia się", NCN Fuga - kierownik projektu – dr Kamil Filipek
 • "Debt watch", MNiSW "Dialog" - członek zespołu – dr Kamil Filipek
 • "Warszawska Szkoła Analizy Danych", NCBiR - członek zespołu ¬– dr Kamil Filipek
 • "Skills shift" InGRID2 - uczesntik projektu – dr Kamil Filipek

Wybrane publikacje

 • Batorski, D., Bojanowski, M., Filipek, K. [2015]. Getting a Job: Resources and Indi-vidual’s Chances on the Warsaw Labour Market, Polish Sociological Review, 4, vol. 192, s. 475-492.
 • Cwynar A., Cwynar W., Kowerski M., Filipek K., Szuba, P. (2020). Debt literacy and debt advice-seeking behaviour among Facebook users: the role of social networks, Baltic Journal of Economics, 1, vol. 20, s. 1-33 – DOI: 10.1080/1406099X.2019.1693142.
 • Filipek, K. i Polkowska D. (2020) The Latent Precariousness of Migrant Workers: a Study of Ukrainians Legally Employed in Poland, Journal of International Migration and Integration, 21(1): 205-220. DOI: 10.1007/s12134-019-00708-6. https://link.springer.com/article/10.1007/s12134-019-00708-6.
 • Filipek, K. (2019). The Impact of Social Capital on Political Participation of Social Media Users in Poland, Studia Socjologiczne, 2, vol. 233, s. 155-177 - DOI: 10.24425/sts.2019.126143.
 • Filipek, K. (2020). The meanings of sharing: On Facebook sharing strategies among Polish migrants in Germany and the UK, Communications - The European Journal of Communication Research, 2 vol. 45, s. 176-197 - DOI: 10.1515/commun-2019-2031.
 • Filipek, K., Cwynar, A., Cwynar, W. (2019). Does Social Capital Influence Debt Lit-eracy? The Case of Facebook Users in Poland, Prague Economic Papers, 5, vol. 28, s. 567-588 – DOI: 10.18267/j.pep.721.
 • Jezior, J. (2005). Wartość pracy. Studium socjologiczne na podstawie badań w regionie środkowowschodniej Polski. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Jezior, J. (2009). Społeczno-kulturowe i rynkowe czynniki kształtowania sytuacji pracy przedsiębiorców. Na podstawie badań małych firm w województwie lubelskim. Lu-blin: Wydawnictwo UMCS.
 • Jezior, J. (2013). Metodologiczne problemy zastosowania skali Likerta w badaniach postaw wobec bezrobocia. W: Przegląd Socjologiczny, 62/1, 117-138.
 • Jezior, J. (2017). Wyższe wykształcenie a rynek pracy. Studium metodologiczno-empiryczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Lachowski, S., Florek-Łuszczki M., Zagórski J., Lachowska B. (2018) Satisfaction with interpersonal relations among employees of State Forests in Poland. Ann Agric Envi-ron Med; 25(2):300–306.
 • Lachowski, S. (2018) Gainful employment of Polish adolescents and their learning out-comes. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, nr 4, ss.167-176.
 • Lachowski, S. (2018) Rodzina chłopska - źródłem tożsamości współczesnej rodziny rolniczej? Jan Turowki (1917-2006) Myśl socjologiczna. KUL. Lublin, ss. 145-162.
 • Lachowski, S., Lachowska B. (2018) Aktywność ekonomiczna młodzieży w Polsce. UMCS. Lublin.
 • Lachowski S., Lachowska B. (2018) Effect of paid work on health in opinions of Polish adolescents aged 14-15. Ann Agric Environ Med;25(4):672–679. Pkt. 30.
 • Polkowska, D. (2019) New Dimensions of Precarious Work among Migrants: A Quali-tative Meta-analysis of Current Research, Asian and Pacific Migration Journal, 28 (4): 440-456. https://doi.org/10.1177/0117196819890502.
 • Polkowska, D. (2019) Uber jako socjo-techniczna sieć. Zastosowanie teorii aktora-sieci do analizy pracy platformowej, Studia Socjologiczne, 4 (235): 245-272. DOI: 10.24425/sts.2019.126162.
 • Polkowska, D. 2020. Platform work during the COVID-19 pandemic: a case study of Glovo couriers in Poland, European Societies, Published online: 06 Oct 2020, doi.org/10.1080/14616696.2020.1826554.
 • Polkowska, D. i Filipek, K. (2020) Grateful Precarious Worker? Ukrainian Migrants in Poland, Review of Radical Political Economics, 52 (3): 564-581. DOI: 10.1177/0486613419857295.
 • Szul E., (2017) Biznesowa innowacyjność społeczna. Na przykładzie firm rodzinnych, Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum 26 (3), s. 87-96
 • Szul E., (2017) Dzielenie się wiedzą w firmach rodzinnych – wybrane aspekty, Stu-dies&proceedings of Polish association for knowledge management, nr 83, s. 73-82
 • Szul E., (2017) Innowacyjność społeczna firm rodzinnych - wybrane aspekty, Handel Wewnętrzny, nr 4, T. II,
 • Szul E., (2019) Prosumpcja w dzialalności firm rodzinnych - ujęcie teoretyczne i prak-tyczne, W: Społeczne i niematerialne determinanty rozwoju przedsiębiorstw pod red. P. Antonowicz, R. Bęben, R. Płoska, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 167-182
 • Szul E., (2019) Zachowania prosumpcyjne konsumentów-implikacje dla firm rodzin-nych, Nierówności a wzrost gospodarczy, nr 59(3), s. 226-235

Przynależność pracowników Katedry do towarzystw naukowych

Pracownicy Katedry są członkami towarzystw naukowych, w tym: Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polskiego Towarzystwo Ergonomiczne, International Network for Social Network Analysis oraz Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.