Postępowanie habilitacyjne dr. Jacka Ziobrowskiego

mgr inż. Emil Bartkiewicz

04.11.2021

Dr Jacek Zbiobrowski złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Jacek Ziobrowski wskazał Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

18.04.2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

18.06.2019 r. Rada Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwały w sprawie powołania trzech członków Komisji Habilitacyjnej (sekretarza, recenzenta i członka).

09.01.2020 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

  1. przewodniczący komisji – prof. Tadeusz Szubka – Uniwersytet Szczeciński,
  2. sekretarz komisji – dr hab. Tomasz Puczyłowski – Uniwersytet Warszawski,
  3. recenzent – prof. Damian Leszczyński – Uniwersytet Wrocławski,
  4. recenzent – dr hab. Monika Walczak – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
  5. recenzent – Prof. Joanna Odrowąż-Sypniewska – Uniwersytet Warszawski,
  6. członek komisji - dr hab. Artur Szutta - Uniwersytet Gdański,
  7. członek komisji – dr hab. Katarzyna Paprzycka-Hausman – Uniwersytet Warszawski,

30.04.2020 r. na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

20.06.2020 r. Rada Naukowa Dyscypliny Filozofia Uniwersytetu Warszawskiego podjęła uchwałę o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia dr. Jackowi Ziobrowskiemu.

15.09.2020 r. dr. Jacek Ziobrowski za pośrednictwem Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia Uniwersytetu Warszawskiego złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów odwołanie uchwały o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.

26.04.2021 r. Rada Doskonałości Naukowej wydała decyzję uchylającą zaskarżoną w odwołaniu uchwałę o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego i postanowiła przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia do Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

27.10.2021 r. Rada Naukowa Instytu Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie po wnikliwym rozpatrzeniu całego matariału dowodowego sprawy podjęła Uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia dr. Jackowi Ziobrowskiemu.