Katedra Etyki

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Lesław Hostyński

E-mail: leslaw.hostynski@mail.umcs.pl
Tel.: +48 81 537 28 19

Tematy badawcze:

  • Program badawczy zatytułowany Prácticas tanatológicas en las culturas mayas en el sureste de México (Praktyki tanatologiczne w kulturach Majów w południowo – zachodnim Meksyku). Jego centralną ideę stanowi próba  odpowiedzi na pytanie dotyczące etycznej oceny zjawiska samobójstwa z punktu widzenia ludności autochtonicznej stanu Chiapas i zbadanie, czy po trwającym ponad 400 lat procesie chrystianizacji można jeszcze odkryć pewne pierwotne archetypy, charakterystyczne dla przedchrześcijańskiego sposobu postrzegania i wartościowania społecznej rzeczywistości.
  • Program badawczy realizowany wspólnie z Uniwersytetem w Granadzie. Celem tych badań jest Analiza i porównanie dwóch funkcjonujących w obszarze zachodniej kultury sposobów rozwiązywania najbardziej kontrowersyjnych problemów bioetycznych (eutanazja, aborcja, zapłodnienie pozaustrojowe itp.,). Jeden z tych sposobów odwołuje się do wiedzy objawionej, drugi, oparty o czysto racjonalny dyskurs, nie robi żadnych wstępnych założeń.
  • O przyjemności
  • Badania dotyczące podstawy etyki normatywnej, personalizmu etycznego, problematyki sumienia, etyki życia, miłości i zaangażowania społecznego, etyki w nauce oraz myśl antropologiczno-etycznej Karola Wojtyły/Jana Pawła II.

Historia:

Katedra Etyki powstała z przemianowania Zakładu Etyki, który powstał 15 lutego 2008 r. z podziału Zakładu Etyki i Estetyki. Zakład Etyki i Estetyki utworzony został w Międzyuczelnianym Instytucie Filozofii i Socjologii UMCS 21 stycznia 1974. Założycielem, pierwszym kierownikiem Zakładu i tym, który wywarł największy wpływ intelektualny, nie tylko na estetyków, był prof. Bohdan Dziemidok. Funkcję kierownika (z krótką przerwą) pełnił od 1974 do 1983. Po odejściu prof. Dziemidoka kierownikiem Zakładu została prof. Ewa Borowiecka (1987-1992). Od 1992 roku do momentu podziału Zakładem Etyki i Estetyki kierował prof. Tadeusz Szkołut. Problematykę etyczną, ogólnoaksjologiczną podejmowali głównie dr E. Klimowicz, dr A. Łukowska, prof. L. Hostyński, dr hab. K. Polit, dr C. Mordka, dr M. Krawczyk. W Zakładzie Etyki podejmowane były przede wszystkim badania z zakresu etyki normatywnej, historii etyki polskiej, bioetyki, aksjologii. W kręgu zainteresowań pracowników Zakładu pozostawała kondycja współczesnej kultury Zachodu w różnorodnych jej przejawach oraz status tradycyjnych, zachodnich wartości w zetknięciu się z nową, tworzącą się na naszych oczach, globalną rzeczywistością, wartości w świecie konsumpcji, współczesna filozofia hiszpańska, etyka biznesu, teoretyczne i praktyczne aspekty przywództwa w organizacji, a także etyka a psychoterapia, etyka środowiskowa, etyka socjobiologii oraz dydaktyka filozoficzna.

Najważniejsze publikacje książkowe:

dr hab. Jacek Gurczyński

  • C:\> Czym jest wirtualność : Matrix jako model rzeczywistości wirtualnej, Lublin 2013.

prof. dr hab. Lesław Hostyński:

  • O wartościach. Aksjologia formalna, estetyka i etyka Henryka Elzenber­ga, Lublin 1991.
  • Wartości utylitarne, Lublin 1998.
  • Układacz tablic wartości, Lublin 1999.
  • Wartości w świecie konsumpcji, Lublin 2006.
  • Utilitarian Values, Toruń 2009.
  • Karnawał czy post? O moralnych zagrożeniach w świecie konsumpcji, Warszawa 2015.

dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk:

  • Quaestiones super octo libros ‘Physicorum’ Aristotelis secundum Andream de Kokorzynii. Editio critica.  Acta Mediaevalia VII, Lublin 1992
  • Bóg – Kosmos – Człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen. Lubin 2007.

dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Polit:

  • Sztuka awangardy w teoriach estetycznych, Lublin 2000.
  • Kryzys cywilizacji Zachodu w myśli  José Ortegi y Gasseta, Lublin 2005.
  • Natura. Społeczeństwo. Historia. Socjalizm i poglądy filozoficzno-społeczne młodego Miguela de Unamuno, Lublin 2013.
  • Bóg, człowiek i śmierć. Poglądy filozoficzne późnego Miguela de Unamuno,  Lublin  2018.

dr Krzysztof Rojek:

  • Wolność w kontekście determinizmu. Analiza porównawcza teorii N. Hartmanna i R. H. Kane’a, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019.

ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek:

  • Der Streit um den Menschen (wraz z K. Wojtyłą, T. Styczniem), Kevelaer 1979,
  • Normy i wyjątki, Lublin 1980, 
  • Natura – rozum – wolność, Rzym 1990, 
  • Wokół godności, prawdy i miłości, Lublin 1998,
  • Pogadanki z etyki, Częstochowa 2008, 
  • Śladami myśli świętego, Lublin 2014
  • Uczestniczyć w losie Drugiego. Rozmowy o etyce, Kościele i świecie, Warszawa 2018.

badania, inne