Zarządzenie Rektora ws. zajęć w trybie zdalnym

Zarządzenie Nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji programów studiów, programów kształcenia doktorantów oraz programów studiów podyplomowych i innych form kształcenia z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Na podstawie art. 23 w związku z art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 511) oraz w związku z zarządzeniem Nr 18/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zarządzam, co następuje:


§ 1.

 1. W celu ograniczenia skutków odwołania zajęć wprowadzonego zarządzeniem Nr 18/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wprowadza się w Uniwersytecie obowiązek realizacji programów studiów, programów kształcenia doktorantów oraz programów studiów podyplomowych i innych form kształcenia z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość (zwane dalej kształceniem zdalnym).
 2. Wprowadza się w Uniwersytecie obowiązek wykorzystania narzędzi pozwalających zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danej formy kształcenia.
 3. W celu maksymalizacji efektów kształcenia na odległość zobowiązuje się prowadzących zajęcia oraz studentów/doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i innych forma kształcenia do regularnego sprawdzania wszystkich kanałów komunikacyjnych Uniwersytetu, w tym poczty elektronicznej.
 4. W celu przeprowadzania kształcenia zdalnego zaleca się korzystanie ze wszystkich możliwych form komunikacji zdalnej oraz serwisów będących w dyspozycji Uniwersytetu i jednostek organizacyjnych UMCS lub innych, w tym rekomendowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w szczególności:

  1) Wirtualny Kampus UMCS - kampus.umcs.pl,
  2) Aplikacja Teams (Office365) - teams.umcs.pl;
  3) system USOS - usosweb.umcs.pl;
  4) służbowa poczta elektroniczna.

§ 2.

 1. Szczegółowe zasady kształcenia zdalnego, w tym prowadzenia poszczególnych przedmiotów i ich form oraz ich rozliczenia określają:

  1) dziekani poszczególnych wydziałów;
  2) dyrektorzy jednostek ogólnouczelnianych;
  3) dyrektorzy szkół doktorskich funkcjonujących w Uniwersytecie;
  4) kierownicy studiów doktoranckich;
  5) kierownicy studiów podyplomowych.
 2. Zajęcia przeprowadzone w formie zdalnej i udokumentowane zostaną uznane za zrealizowane.
 3. Zajęcia niezrealizowane w formie zdalnej zostaną odrobione w terminie uzgodnionym pomiędzy studentami/doktorantami/słuchaczami studiów podyplomowych i innych form kształcenia a prowadzącymi zajęcia, w porozumieniu z osobami, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-5.

§ 3.


O uznaniu za zrealizowane zajęć przeprowadzonych w formie zdalnej w okresie pomiędzy 11 marca 2020 r., a dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, decydują osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1-5.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania, w zależności od rozwoju sytuacji w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–COV-2.

R E KT O R
prof. dr hab. Stanisław Michałowski

 

Więcej informacji na temat możliwości kształcenia zdalnego

  Aktualności

  Data dodania
  25 marca 2020