Wybory do Senatu na kadencję 2020-2024

Wydziałowa Komisja Wyborcza na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie informuje, że wybory do Senatu na kadencję 2020-2024, odbędą się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA NA WYDZIALE FILOZOFII I SOCJOLOGII
UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

informuje, że

wybory do Senatu na kadencję 2020-2024

- jednego przedstawiciela nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora lub profesora uczelni z Instytutu Filozofii

- jednego przedstawiciela nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora lub profesora uczelni z Instytutu Socjologii

oraz jednego przedstawiciela nauczycieli akademickich zatrudnionych na innych stanowiskach niż profesor lub profesor uczelni z Wydziału Filozofii i Socjologii

odbędą się za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

- głosowanie zostanie przeprowadzone w systemie USOS-Ankieta w dniach:

od 6 lipca 2020 r. od godz. 10.00. do 7  lipca 2020 r. do godz. 14.00.  

linki do głosowania zostaną przesłane na służbowe adresy mailowe- zgłoszenia kandydatów do Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie będą przyjmowane wraz ze zgodą na kandydowanie oraz oświadczeniem o posiadaniu biernego prawa wyborczego w dniach:

 29 czerwca – 3 lipca 2020 r. w godz. 9.00.-13.00. w pokoju 30


 
Kandydatem do Senatu może być osoba, która:

- ma pełną zdolność do czynności prawnych;
- korzysta z pełni praw publicznych;
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- nie była karana karą dyscyplinarną;
- w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
- nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji (1 września 2020 r.).

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    29 czerwca 2020