Współczesne wyzwania a wartości 2: Konflikty wartości

Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej Instytutu Filozofii UMCS oraz czasopismo „Kultura i Wartości” zapraszają do udziału w konferencji naukowej Współczesne wyzwania a wartości 2: Konflikty wartości w dniach 7-8 lipca 2022.

Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej Instytutu Filozofii UMCS oraz czasopismo „Kultura i Wartości” journals.umcs.pl/kw zapraszają do udziału w konferencji naukowej

Współczesne wyzwania a wartości 2: Konflikty wartości

w dniach 7-8 lipca 2022.

Konferencja jest planowana w trybie online (na platformie Zoom).

Języki konferencji: angielski, polski.

W trakcie konferencji zamierzamy podjąć refleksję nad związkami, jakie zachodzą pomiędzy współczesnymi wyzwaniami teoretycznymi i praktycznymi a wartościami, które pojawiają się zarówno w wartościowaniach jednostkowych i społecznych, jak i w ujęciach teoretycznych. W szczególności planujemy podjąć namysł nad następującymi, ale tylko przykładowymi kwestiami:

1) Czym są konflikty wartości? Jakie są ich źródła? Czy takie konflikty wartości są czymś wyjątkowym, czy raczej normalnym elementem ludzkiej kultury i historii?

2) Które wartości są dziś źródłem konfliktów?

3) Które wartości ulegają obecnie transformacji i w jakim stopniu? Jak należy rozumieć naturę tych przemian? Czy przemiany te zachodzą w samych wartościach, czy tylko w naszej świadomości?

4) Czy wszystkie przemiany wartości są stymulowane przez wyzwania praktyczne? Czy przemiany wartości są zjawiskiem normalnym, czy też są symptomem aberracji lub kryzysu?

5) Jak takie przemiany i konflikty mają się do klasycznych stanowisk aksjologicznych, takich jak absolutyzm, relatywizm, pluralizm, obiektywizm, subiektywizm i relacjonizm?

6) Czy można jeszcze mówić o uniwersalizmie wartości (w kontekście pluralizmu kulturowo-cywilizacyjnego)?

7) Czy dzisiaj można jeszcze mówić o aksjologicznym optymizmie?

Oczekiwane są zarówno wystąpienia dotyczące ujęć systematycznych, jak i referaty omawiające ujęcia formułowane przez filozofów, kulturoznawców, socjologów itp.

W trakcie konferencji planowane są sekcje w języku angielskim oraz w języku polskim.

Program konferencji

Link do pobrania / Download the program

Informacje organizacyjne:

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych i doktorantów. Abstrakt proponowanego referatu proszę  przesyłać na adres: leszek.kopciuch@mail.umcs.pl w terminie do 28 czerwca 2022.  Abstrakt nie powinien przekraczać 600 słów. Planowany czas referatu to 20 minut. W treści e-maila proszę podać imię i nazwisko, tytuł referatu oraz afiliację. Decyzja o zakwalifikowaniu zaproponowanego tematu zostanie przekazana do dnia 2 lipca 2022.

Artykuły opracowane na postawie konferencyjnych referatów, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, będą publikowane w czasopiśmie „Kultura i Wartości”. Artykuły, sformatowane zgodnie z wymogami czasopisma, należy zarejestrować na stronie czasopisma w terminie do 30 sierpnia br.            

    Aktualności

    Data dodania
    27 czerwca 2022