Terminy przyjmowania dokumentów papierowych na studia

Szanowny Kandydacie pamiętaj o dostarczeniu dokumentów papierowych, w terminie do 28 lipca 2021 r.

Szanowny Kandydacie pamiętaj o dostarczeniu
dokumentów papierowych
do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
w terminie od 19 do 23 oraz od 26 do 28 lipca.
Pokój 133 (I piętro), w godzinach od 900 do 1400.

Po zmianie statusu na „przyjęty” (zmiana statusu nastąpi po weryfikacji skanu przez komisję) należy dostarczyć do nas trzy dokumenty w formie papierowej:

 • Wygenerowany z systemu rekrutacyjnego, wydrukowany i podpisany imieniem i nazwiskiem kwestionariusz osobowy (znajduje się w zakładce Moje rejestracje / Załączniki),
 • Kserokopię świadectwa maturalnego,
  • w przypadku składania dokumentów osobiście lub przez osobę upoważnioną: kserokopia oraz oryginał świadectwa maturalnego do wglądu;
  • w przypadku dostarczenia dokumentów pocztą lub kurierem: kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez: notariusza, organ administracji publicznej,  Biuro Rekrutacji UMCS – prosimy NIE WYSYŁAĆ oryginałów świadectw maturalnych/aneksów i odpisów.
 • Jedną fotografię o wymiarach 35mm x 45mm, podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata (zgodnie z obecnymi wymaganiami fotografii do dowodu osobistego/paszportu).

Dokumenty można dostarczyć:

 • pocztą lub przesyłką kurierską liczy się termin wpływu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
 • osobiście lub poprzez osobę upoważnioną - oprócz dokumentów wymienionych powyżej należy dołączyć upoważnienie podpisane przez kandydata

Mapa do pobrania w PDF.

  Aktualności

  Data dodania
  16 lipca 2021