spotkanie z dr. Waldemarem Dymarczykiem

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zaprasza na spotkanie z
dr. Waldemarem Dymarczykiem (UŁ), autorem książki  Przestrzenny wymiar karier menedżerów i przedsiębiorców. Analiza socjologiczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.

 

Czas i miejsce wydarzenia:

16 października 2019r. (środa),  godz. 13.30, sala Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4 (parter). 

 


Abstrakt:

W prezentowanej w ramach spotkania książce zrekonstruowany został przestrzenny wymiar karier ludzi biznesu – menedżerów i przedsiębiorców, czyli osób szczególnie predystynowanych do roli kreatorów przestrzeni, w których realizują swoje ambicje i pasje zawodowe i życiowe. Zmiany, jakich dokonują w środowisku pracy i poza nią, dotyczą nie tylko ich samych czy najbliższych im osób, ale mają duże znaczenie dla innych członków organizacji oraz partnerów, konkurentów i kooperantów. W kolejnych rozdziałach przedstawione zostały powiązane ze sobą, lecz też jakościowo rozróżnialne etapy postrzegania oraz działań w/i wobec przestrzeni, które to nastawienia i aktywności są elementem biografii rozmówców. W trakcie procesu „stawania się” decydentem organizacyjnym następuje przejście od traktowania przestrzeni jako zasób, poprzez przejmowanie jej w zarząd, aż do panowania nad nią. Skuteczność owej kontroli pozostaje w związku z dominującym modelem kariery, charakterystycznym dla ludzi pełniących kluczowe role w firmach zorientowanych na zysk. Chodzi o model kariery-kostrukcji, czyli intencjonalne i poddane pragmatycznym regułom zarządzanie własną ścieżką zawodową i planem życiowym.


 W trakcie spotkania autor zwróci szczególną uwagę na metodologiczny aspekt przeprowadzonych badań. Odwołując się do przyjętych założeń ontologicznych i epistemologicznych (paradygmat interpretatywny), uzasadni zastosowanie  strategii badawczej metodologii teorii ugruntowanej oraz ujawni „kulisy” pracy nad zebranym materiałem. Przedstawi zestaw jakościowych narzędzi gromadzenia danych: wywiadu narracyjnego, swobodnego, obserwacji jakościowej oraz technik wizualnych. Mówiąc o „naturalnej historii badania” autor poinformuje Słuchaczy o swych doświadczeniach wyniesionych z pracy w terenie, a przede wszystkim, jak te nie zawsze pożądane doświadczenia skutkowały koniecznością modyfikacji pierwotnych założeń i były powodem rozszerzenia repertuaru i modyfikacji technik gromadzenia danych.

    Aktualności

    Autor
    Hanna Bytniewska
    Data dodania
    15 października 2019