Socjologia zdrowia i medycyny: historia, współczesność i perspektywy

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Seminarium Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
“Socjologia zdrowia i medycyny: historia, współczesność i perspektywy”

31 styczeń 2020
Aula Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS
pl. Marii Curie Skłodowskiej 4, Lublin

900 - 1700

Organizatorzy:
Katedra Społecznych Problemów Zdrowotności, Instytut Socjologii UMCS,
Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny, Polskie Towarzystwo Socjologiczne,
Zakład Socjologii Medycyny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Socjologia badająca i wyjaśniająca złożone uwarunkowania stanu zdrowia populacji oraz społeczno-kulturowe mechanizmy funkcjonowania systemów zdrowia to dyscyplina, która współcześnie powinna być uznawana za istotną i słuchaną przez rozmaitych odbiorców. Szereg globalnych zjawisk, które uznawane są obecnie za główne wyzwania naszej cywilizacji, stanowią tradycyjny przedmiot socjologii zdrowia i medycyny: starzenie się populacji, wzrost liczby osób niepełnosprawnych i umieralności z powodu chorób degeneracyjnych, rosnące koszty utrzymywania systemów ochrony zdrowia, zagrożenia zdrowotne związane z degradacją środowiska, pogłębiające się nierówności zdrowotne i masowe migracje, etc. Co więcej, socjologowie nie pomijają technologii cyfrowych, które zmieniając medycynę i systemy ochrony zdrowia, zapoczątkowują nowe, frapujące trendy społeczne.

Wydaje się, że rola i znaczenie socjologów zdrowia i medycyny w Polsce jest zdecydowanie zbyt mała, zarówno w badaniach naukowych i, jak i w trakcie debat publicznych. Problematyka seminarium jest wynikiem uzasadnionego przekonania organizatorów, że nasza subdyscyplina ma wiele do przekazania zarówno przedstawicielom innych dyscyplin naukowych, jak i wszystkim ludziom interesującym się szeroko rozumianymi problemami zdrowotności. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że socjologia zdrowia i medycyny to dyscyplina o charakterze utylitarnym, a wyniki prowadzonych w jej ramach badań, mogą i powinny być wykorzystywane w szeroko rozumianych działaniach praktycznych na rzecz realnej poprawy zdrowia społeczeństwa. Dlatego celem naszych obrad jest pogłębiona refleksja nad tematami, którymi powinni się zajmować socjologowie zdrowia i medycyny; w jaki sposób badać problemy zdrowotności; jak sytuować się wobec współczesnych zjawisk, procesów i konfliktów społecznych; do kogo adresować i w jaki sposób komunikować i interpretować nasze wyniki badań.

Zatem zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Konferencji i Seminarium Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Liczymy na Państwa obecność, głos w dyskusji i aktywne zaangażowanie w ważne sprawy naszej subdyscypliny.

Program seminarium

Znajdziesz Nas na FaceBooku

    Aktualności

    Data dodania
    29 stycznia 2020