Seminarium: Czy w językoznawstwie istnieją rewolucje naukowe?

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów Wydziału FiS zainteresowanych kognitywistyką na spotkanie w ramach seminarium ogólnokognitywistycznego prowadzonego w Instytucie Filozofii UMCS. Najbliższe spotkanie zostanie poświęcone tematowi: "Czy w językoznawstwie istnieją rewolucje naukowe?", który zaprezentuje prof. dr hab. Henryk Kardela (Instytut Anglistyki, UMCS).

Seminaria kognitywistyczne to cykl spotkań z polskimi kognitywistami - filozofami, psychologami, językoznawcami i neurologami - którzy dzielą się z młodymi adeptami tej dyscypliny doświadczeniami badawczymi i warsztatowymi.

Czas i miejsce wydarzenia:

  • 17 maja, godz. 10.00, czytelnia Biblioteki WFiS (poziom -1, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4)

Abstrakt

Dokonując przeglądu najważniejszych rozwiązań proponowanych w ramach językoznawstwa strukturalistycznego, generatywnego i kognitywnego, autor proponuje spojrzeć na współczesne językoznawstwo, począwszy od strukturalistycznych koncepcji Ferdynanda de Saussure’a, jako na forum ścierania się i wzajemnej inspiracji uprawianych stylów myślowych w rozumieniu Ludwika Flecka lub naukowych programów badawczych Imre Lakatosa raczej niż na refleksję nad językiem podlegającą Kuhnowskim, „rewolucyjnym” zmianom. W tym ujęciu pewne naukowe programy badawcze byłyby traktowane jako teorie „zorientowane” na analizę Saussure’owskiego signifiant, inne zaś jako teorie „nakierowane” „bardziej” na signifié.

Rekomendowana lektura

HENRYK KARDELA, Ile jest strukturalizmu w kognitywizmie lub czy istnieją rewolucje naukowe w językoznawstwie? Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (2012. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt LXVII.)

    Aktualności

    Data dodania
    14 maja 2018