Raport końcowy projektu: Polish female migrants and their families – a study of care deficit

Projekt realizowany w Zakładzie Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami, Wydziału Filozofii i Socjologii, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w partnerstwie z Faculty of Social Sciences University of Bergen.

RAPORT KOŃCOWY PROJEKTU - (PDF)

Okres transformacji ustrojowej i przystąpienie Polski do struktur UE miały duży wpływ na zmianę w funkcjonowaniu polskich rodzin. W związku ze zmianą aktywności zawodowej kobiet, w wielu rodzinach zmienia się zakres opieki nad dziećmi i osobami w podeszłym wieku. Szczególnie ważną kwestią stają się migracje kobiet. To one powodują głębokie zmiany w funkcjonowaniu rodziny szczególnie w zakresie funkcji opiekuńczej i socjalizacyjnej.

Realizując Projekt chcieliśmy odpowiedzieć czy wyjazdy kobiet do pracy za granicę wpływają na deficyty realizacji opieki bądź na rzecz dzieci, bądź na rzecz starszych rodziców pozostających w kraju. Jeśli tak, to w stosunku do kogo, w jakich obszarach pojawiają się te deficyty, jaka jest skala i charakter tych deficytów, w jakich obszarach życia są doświadczane i przeżywane oraz kto zastępuje migrantki zapewniając bezpośrednią opiekę, a także w jaki sposób deficyty są kompensowane aktywnością osób, instytucji i służb społecznych. Podjęty przez nas problem deficytu opieki mieści się w analizach globalnych procesów migracji a szczególnie w strumieniu migracji, określanym jako jej feminizacja.  

Wyniki prac projektu

Projekt - realizowany w okresie od września 2013 do sierpnia 2016 - miał charakter opisowo-diagnostyczny. Z jednej strony przedstawiał sytuację dzieci i starszych rodziców migrantek, którzy pozostali w kraju, z drugiej - obejmował opis strategii podejmowanych przez kobiety - migrantki i ich rodziny oraz udział instytucji wspierających rodziny w rozwiązywaniu wielu problemów związanych z funkcjonowaniem „eurosierot” i „eurodziadków”. Wskazał także główną strategię polskich migrantek w Norwegii wobec dzieci, jaką jest włączenie dzieci w czynny proces migracji, rzadziej pozostawianie dzieci w kraju pod opieką rodziny (dziadków). Strategia dotycząca pokolenia starszych rodziców obejmuje głównie opiekę transnarodową opartą o wsparcie finansowe udzielane przez migrantki, które ma na celu zabezpieczenie opieki zdrowotnej rodziców, zakup leków i opłacenie stałych lub doraźnych usług w zakresie gospodarstwa domowego.  

Przeprowadzone badania wskazują na większe deficyty opieki nad pokoleniem rodziców migrantek i różnie warunkowane, mniejsze zainteresowanie ich problemami przez instytucje lokalne niż w przypadku tzw. eurosieroctwa, choć i te problemy wymagają dalej monitorowania. Szczegółowe wyniki przedstawione zostały w końcowym raporcie dostępnym na stronie internetowej projektu, wyniki badań zostały również zaprezentowane na ogólnopolskiej konferencji naukowej Granice - przestrzeń - migracje (IV 2015) oraz podczas międzynarodowej konferencji naukowej Opieka w procesach migracji. Koncepcje i realizacje (V 2016).

W celu wyrównywaniu deficytów opieki opracowaliśmy model działań, które pozwolą na ograniczenie występujących deficytów oraz przygotowaliśmy pilotażowy program edukacji obejmujący problematykę migracji skierowany do pracowników resortów edukacji, zdrowia i pomocy społecznej. Wyniki badań posłużyły również do opracowania programu zajęć dydaktycznych dla studentów.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie: polfamigra.umcs.pl

Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

    Aktualności

    Data dodania
    29 sierpnia 2016