Nowa pozycja wydawnicza w Instytucie Socjologii

Pragniemy poinformować, że nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ukazała się najnowsza monografia pani prodziekan ds. studenckich, dr hab. Urszuli Kusio, prof. UMCS. Pozycja ta nosi tytuł Od monady do hybrydy. Przemiany kultury. Jak pisze recenzentka, dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL, „książka [...]wpisuje się bardzo mocno i […] bardzo udanie w nurt naukowych badań oraz cywilizacyjnych, kulturowych, antropologicznych dyskusji o przesuwaniu granic zmiany kulturowej, definiowaniu kultury i coraz mniej uważnym ich traktowaniu”. Profesor Kusio pochyla się nad zjawiskiem przenikania kultur i zanikiem monokulturowości, a ta monografia jest – jak sama pisze we wstępie – owocem wieloletnich badań, obserwacji i dyskusji nad powyższymi fenomenami.

Dr. hab. Urszula Kusio, prof. UMCS jest socjologiem kultury i komunikacji, pełni funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Filozofii i Socjologii oraz kierownika Katedry Badań nad Kulturą i Komunikacją Instytutu Socjologii UMCS. W kręgu jej naukowych zainteresowań leżą m.in.: socjologia kultury, kultura popularna, komunikacja międzykulturowa, socjologia rodziny.

 

    Aktualności

    Data dodania
    31 marca 2023