Nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje, iż Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900) zwraca się z prośbą m. in. do środowisk naukowych o wskazanie kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwanej dalej „Radą”.

Spośród zgłoszonych kandydatów do Rady wejdzie m. in. sześciu członków powołanych spośród kandydatów wskazanych przez środowiska naukowe, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, aktywnie prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe;

Kandydatem na członka Rady może być osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3. posiada wiedzę i niezbędne doświadczenie zawodowe w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i działalności innowacyjnej.

Członkiem Rady nie może być osoba pełniąca funkcję:

 1. rektora, prorektora lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;
 2. dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk;
 3. dyrektora instytutu badawczego;
 4. prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk;
 5. prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Umiejętności;
 6. przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;
 7. przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 8. przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych;
 9. przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w:

 1. Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych;
 2. Komitecie Polityki Naukowej;
 3. Radzie Narodowego Centrum Nauki;
 4. Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Zadania Rady określone są w art. 15 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900). W celu zgłoszenia kandydata podmiot zgłaszający przesyła drogą pocztową załączony formularz (składający się z części A i B – które wypełnia podmiot zgłaszający i podpisuje osoba reprezentująca podmiot zgłaszający kandydata oraz części C, którą wypełnia i podpisuje kandydat), w terminie do dnia 16 września 2016 r., na adres :

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Innowacji i Rozwoju
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa
z dopiskiem: Rada NCBR

Decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady przesłane po terminie nie podlega rozpatrzeniu. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 98 (58)

e-mail:olga.pliszczynska@umcs.pl; magdalena.pokrzycka@umcs.pl; marlena.wosiak@umcs.pl   

 

 

  Aktualności

  Data dodania
  8 sierpnia 2016