MINIATURA - nabór wniosków

4 maja zostały udostępnione formularze składania wniosków w konkursie MINIATURA 1 Narodowego Centrum Nauki.

Nabór wniosków w systemie OSF będzie prowadzony w sposób ciągły w okresie od 4 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

MINIATURA - pojedyncze działania naukowe służące badaniom podstawowym. Celem konkursu jest wsparcie osób planujących ubieganie się o finansowanie projektów badawczych w pozostałych konkursach NCN. 

Realizującymi działanie naukowe mogą być osoby, które:

  • uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy lub pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia;
  • nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na przyznanie stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
  • w dniu złożenia wniosku są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Na realizację maksymalnie 12-miesięcznego działania będzie można uzyskać od 5 000 do 50 000 zł (bez możliwości finansowania wynagrodzeń, stypendiów, zakupu, modernizacji i wytworzenia aparatury i oprogramowania; koszty pośrednie nie więcej niż 10% kosztów bezpośrednich).

Z informacją można zapoznać się na stronie NCN pod adresem: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1.

Na połowę maja zapowiadane jest uruchomienie możliwości składania wniosków w konkursach OPUS 13 i PRELUDIUM 13 (termin składania wniosków: do 14 czerwca 2017 r.).


Biuro ds. Badań Naukowych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Beata Herbaczyńska-Stankevič, Paweł Mazurek 
Pokój 1303, tel. 81 537 51 22
Joanna Górka, Monika Kwiecień
Pokój 1302, tel. 81 537 51 16

    Aktualności

    Data dodania
    8 maja 2017