Konferencja: Dystynkcje estetyczne – wyróżnienie i wykluczenie

Zakład Estetyki Instytutu Filozofii Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dystynkcje estetyczne – wyróżnienie i wykluczenie, która odbędzie się w dniach 31 V - 3 VI 2019 r. w Zakopanem.

Program Konferencji

Celem konferencji jest próba odpowiedzi  na pytanie jak czynniki estetyczne wpływają na podziały dzisiejszego świata. Troską społeczeństw współczesnych jest rozpoznanie źródeł zjawiska  wykluczania w możliwie najszerszym zakresie. Procesy estetyzacji rzeczywistości, uznawane  za istotny rys naszych czasów sugerują  uwzględnienie wśród przyczyn  rozwarstwienia społecznego i zmian w kulturze również  sfery estetyczności. Jest to zagadnienie tym bardziej interesujące, że w późnej nowoczesności eksponowanie jej estetycznego wymiaru pociąga za sobą obniżenie rangi wielu estetycznych kategorii z pięknem na czele.  Symptomem  obecnego rozumienia  aisthesis jest, między innymi,  renesans  pojęć  gustu i smaku, wzmożone zainteresowanie cielesnością i jednostkowym doświadczeniem estetycznym. Czy filozoficzna i estetyczna perspektywa łącząca fenomeny estetyczne – od percepcji zmysłowej przez zjawiska życia codziennego po problemy etyczne i polityczne – jest ilustracją przemian w myśleniu czy jedynie nową formą dyskursu dominującego? Jeśli dystynkcja estetyczna ustanawia różnicę i generuje wykluczenie, to czy potrafi ją znosić i być inkluzyjną? Jaką rolę w tych procesach odgrywa sztuka, dyskursy  jej towarzyszące oraz instytucje legitymizujące jej wartość?  Kto reprezentuje władzę sądzenia i zarządza dystynkcjami w przestrzeni publicznej? Jakimi regułami rządzi się zróżnicowanie estetyczne w mieście?

Zapraszamy  do interdyscyplinarnej dyskusji teoretyków, artystów i praktyków życia społecznego , wszystkich tych, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem chcieliby poszerzyć diagnozę procesów wykluczania i zaproponować własną wizję przeciwstawienia się im.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: sztuka.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    2 czerwca 2019