Indywidualna organizacja studiów - nowe zasady

W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 21 lipca 2021 r. (ZARZĄDZENIE Nr 70/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 21 lipca 2021 r.) informujemy o zmianach w zasadach udzielania indywidualnej organizacji studiów (IOS) dla studentów UMCS w Lublinie.

 Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2021 nastąpiła zmiana w trybie udzielania indywidualnej organizacji studiów (IOS) według poniższych zasad:

 1. Możliwe jest studiowanie   według   indywidualnej   organizacji   studiów, zwaną dalej IOS, bez zmiany zakresu programowego obowiązującego na danym kierunku studiów poprzez indywidualny dobór grup zajęciowych
 2. Student ubiegający się o zgodę na IOS, składa w dziekanacie wydziału umotywowane podanie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 3. Po uzyskaniu zgody na IOS od Dziekana Wydziału student dostarcza harmonogram realizowanych przedmiotów z ustalonymi terminami ich zaliczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2, należy dostarczyć do dziekanatu wydziału w terminie miesiąca od uzyskania zgody na IOS. W przypadku uzyskania zgody na IOS w ciągu całego roku akademickiego harmonogram na semestr letni dostarcza się w terminie miesiąca od rozpoczęcia semestru.
 5. Indywidualna organizacja studiów polega na ustaleniu indywidualnych terminów i sposobów realizacji obowiązków wynikających z programu studiów, w szczególności umożliwia:
  1) zmiany grup zajęciowych przez studenta;
  2) częściową nieobecność studenta na zajęciach i podjęcie indywidualnego trybu realizacji treści i uzyskania zaplanowanych w ramach danego przedmiotu efektów uczenia się, w uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.
 6. Po  uzyskaniu wpisu na kolejny rok akademicki student może ubiegać się o przyznanie IOS na kolejny semestr/rok akademicki.
 7. W przypadku naruszenia przez studenta ustalonych zasad realizacji indywidualnej organizacji studiów Dziekan może cofnąć zgodę na dalszą realizację tego trybu studiów.

PODANIE W SPRAWIE: Indywidualnej organizacji studiów (IOS)

ZARZĄDZENIE Nr 70/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania indywidulanej organizacji studiów studentom Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie obowiązujących od 1 października 2021 roku

  Aktualności

  Data dodania
  4 października 2021