I Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychoanalityczne

Wydział Filozofii i Socjologii (Zakład Antropologii Kultury i Filozofii Społecznej) UMCS oraz Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolskie Wydarzenie Naukowe: Pierwsze Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychoanalityczne, która odbędzie się 24 maja na WFiS UMCS w Lublinie.

Konferencja ma na celu integrację środowiska młodych badaczy psychoanalizy i dziedzin pokrewnych. Zapraszamy do udziału pracowników naukowych, studentów, doktorantów oraz teoretyków i praktyków: psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów oraz psychoanalityków i analizantów.

Czas i miejsce wydarzenia

 • 24 maja, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

Wstęp otwarty - nie wymaga rejestracji ani opłat.

Dla prelegentów

 • Zgłoszenia wystąpień wraz z abstraktami (maks. 300 słów) prosimy przesyłać na adres psychoanalizaumcs@osfp.org.pl w terminie do 10 maja 2019.
 • Sugerowany czas wystąpienia: 20 min referat + 10 min dyskusja.
 • Opłata dla uczestników i uczestniczek prezentujących wystąpienia 80 zł.
 • Kontakt telefoniczny do sekretarza konferencji: 697 478 052.

Proponowane tematy

 • klasyczna myśl psychoanalityczna a filozofia.
 • neopsychoanaliza (Fromm, Horney)
 • psychoanaliza lacanowska
 • myśl post-strukturalistyczna
 • myśl Deleuze’a i Guattariego.
 • praktyka psychoanalityczna
 • psychiatria a psychoanaliza
 • psychoanaliza a hermeneutyka
 • psychoanaliza i marksizm (szkoła frankfurcka)
 • psychoanaliza a feminizm
 • nowy materializm – psychoanaliza i ontologia
 • Freud a paradygmat naukowy
 • relacja terapeutyczna w psychoanalizie
 • psychoanaliza i kino/literatura
 • diagnoza w psychoanalizie
 • psychoanaliza a hermeneutyka
 • polskie translacje Freuda i Lacana
 • przyszłość psychoanalizy
 • psychoanaliza i antropologia
 • psychoanaliza jako strategia interpretacyjna
 • polska recepcja psychoanalizy

Opis

W ramach naszej konferencji chcemy przejrzeć się niesłabnącej lecz zagmatwanej relacji w jakiej pozostaje psychoanaliza i filozofia. Zygmunt Freud nie był na pewno filozofem w sensie w jakim zwykliśmy rozumieć tę szacowną działalność. Był jednakże jednym z nielicznych lekarzy, którzy w takim stopniu wpłynęli na dwudziestowieczną humanistykę prowokując szereg polemik, interpretacji, rewizji.

Dialog ten nasilił się szczególnie, kiedy freudyzm zderzono z innymi paradygmatami, wyrosłymi poza psychologią i psychiatrią – marksizmem i strukturalizmem, czego owocem były koncepcje Marcusego, Fromma czy Lacana. Tym, co leży u źródeł tego dialogu jest psychoanalityczna koncepcja podmiotu, w swych założeniach odległa od rozumienia podmiotu przez filozofię nowożytną. Z jednej strony – podmiot nieświadomy, nieraz zdeterminowany przez nieświadome pragnienia, z drugiej – podmiot kartezjański, będący o tyle podmiotem, o ile jest świadomy. Odrębną kwestią sporną pozostaje sama możliwość uprawiania filozoficznej refleksji nad psychoanalizą, która szłaby dalej niż tylko refleksję nad nieświadomym podmiotem. Pojawiają się bowiem choćby ograniczenia natury leksykalnej: jak to ujął Andrzej Leder, „jak się ma pierś do bytu?”. Czy możliwy jest dialog pomiędzy dziedziną wiedzy o tym, co partykularne i indywidualne, innymi słowy, nauką o pragnieniach, a filozofią, która dotyka tego, co najbardziej uniwersalne, poddane trwałym prawidłowościom? Wspomniany już Andrzej Leder stwierdza, że należy filozoficzną refleksją nad psychoanalizą uprawiać wychodząc poza utarte schematy filozofii „przed Heideggerem”.

Jednym z przykładów takiego podejścia, a zarazem jednym z głównych obszarów zainteresowań naszego wydarzenia jest psychoanaliza lacanowska. Lacan nie tylko – inaczej niż Freud – był świadomy filozoficznego znaczenia psychoanalizy i żywo interesował się filozofią, lecz na filozofię jak najbardziej bezpośrednio wpłynął, choćby powodując ostre krytyki swojej twórczości, by wymienić wymierzone w psychoanalizę dzieła Foucaulta czy Deleuze’a i Guattariego.

Nasza konferencja ma na celu przybliżenie przebiegu fascynującego dialogu między psychoanalizą a filozofią niezależnie, czy naznaczony był afirmacją czy krytyką. Nie zapominajmy również o tym, że psychoanaliza jest określoną praktyką pracy z podmiotem. Tak jak psychoanaliza wpłynęła na filozofię, tak odnaleźć możemy ślady filozoficznych inspiracji w samej praktyce psychoanalizy.

Organizatorzy

 • Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
 • Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne

Komitet organizacyjny

 • dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS. (przewodniczący)
 • dr Justyna Rynkiewicz
 • dr Jakub Tercz (OSFP)
 • mgr Grzegorz Michalik (sekretarz, pomysłodawca cyklu)
 • lic. Maciej Wodziński

Strona wydarzenia na FB >>

  Aktualności

  Data dodania
  6 maja 2019