Gospodarka leśna – konkurs na projekty międzynarodowe

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania z propozycją udziału w konkursie na projekty międzynarodowe w zakresie gospodarki leśnej, w ramach Inicjatywy ForestValue ERA-NET Cofund. Inicjatywa jest współfinansowana przez Komisję Europejską w Programie Ramowym Horyzont 2020. W Polsce instytucją odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków i realizację projektów jest NCN.

Tematyka konkursu dotyczy wykorzystania gospodarki leśnej w podziale na dwa obszary:

  • Innovative sustainable management of multifunctional forests; 
  • Innovative industrial production and processing technologies, products, concepts and services. 

Premiowane będą propozycje projektów interdyscyplinarnych, uwzględniających element badań społecznych oraz ekonomicznych. Konieczne jest – w przypadku wniosków składanych z udziałem polskiego partnera lub lidera – spełnienie kryterium badań podstawowych.

Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z przynajmniej 3 krajów uczestniczących w konkursie (Argentyna, Austria, Czechy, Egipt, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Jordania, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tunezja, Turcja, Wielka Brytania).

Czas trwania projektu: min. 24 miesiące, maks. 36 miesięcy
Termin składania wstępnych propozycji projektów:  23 stycznia 2018 r., godz. 13.00 czasu środkowoeuropejskiego.
Szczegółowe informacje: https://forestvalue.org/joint-calls/joint-call-2017-jc-2017/

    Aktualności

    Data dodania
    5 grudnia 2017