„Współczesne wyzwania a wartości” - zaproszenie na konferencję

Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej Instytutu Filozofii UMCS oraz czasopismo „Kultura i Wartości” zapraszają do udziału w konferencji naukowej „Współczesne wyzwania a wartości”.

Termin 10-11 grudnia 2021 r.

Konferencja jest planowana w trybie online (na platformie Zoom)

Języki konferencji: angielski, polski.

Szczegóły konferencji na stronie / Details of the conference on the website:
www.umcs.pl/pl/aktualne-konferencje

Informacje organizacyjne:

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych i doktorantów. Abstrakt należy przesyłać na adres: leszek.kopciuch@mail.umcs.pl

w terminie do dnia 26 listopada 2021 r. Abstrakt nie powinien przekraczać 300 słów. Planowany czas referatu: 20 minut. Decyzja o zakwalifikowaniu zaproponowanego tematu zostanie przekazana do dnia 30 listopada 2021 r.

Artykuły opracowane na postawie konferencyjnych referatów, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, będą publikowane w czasopiśmie „Kultura i Wartości”. Artykuły, sformatowane zgodnie z wymogami czasopisma, należy zarejestrować na stronie czasopisma w terminie do 15 grudnia r.

Organisational information:

The conference is open to researchers and PhD students. Please send your abstract to leszek.kopciuch@mail.umcs.pl by 26 November 2021. The abstract should not exceed 300 words. The presentation of your paper should take no longer than 20 minutes. The decision whether your submission has been accepted will be communicated to you by 30 November 2021.

Articles developed on the basis of conference papers will be published – subject to their receiving a positive review - in the journal Kultura i Wartości. Articles, formatted according to the journal's requirements, should be registered on the journal's journals.umcs.pl/kw by 15 December 2021.

    Aktualności

    Data dodania
    25 listopada 2021