Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Marcina Trybulca

mgr inż. Emil Bartkiewicz

19.01.2022

30.12.2021 r. Dr Marcin Trybulec złożył do Rady Doskonałości Naukowej wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

Jako podmiot habilitujący wybrany do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Marcin Trybulec wskazał Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

01.04.2022 r. Rada Doskonałości Naukowej przekazała wniosek dr. Marcina Trybulca do Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie - wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

19.01.2022 r. Rada Naukowa Instytutu Filozofii UMCS w Lublinie wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Marcina Trybulca.

09.03.2022 r. Rada Naukowa Instytutu Filozofii UMCS w Lublinie w drodze postanowienia powołała komisję habilitacyjną w składzie:

  1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Andrzej Szahaj — Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  2. Recenzent komisji – prof. dr hab. Robert Piłat — Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
  3. Recenzent komisji – dr hab. Marcin Miłkowski, prof. IFiS PAN — Instytut Filozofii i Socjologu Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;
  4. Recenzent komisji – dr hab. Arkadiusz Gut, prof. UMK — Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  5. Recenzent komisji – dr hab. Krzysztof Abriszewski, prof. UMK — Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  6. Sekretarz komisji – dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
  7. Członek komisji – dr hab. Cezary Mordka, prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

23.06.2022 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne oraz posiedzenie Komisji Habilitacyjnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

23.06.2021 r. Rada Naukowa Instytutu Filozofii UMCS w Lublinie wydała decyzję w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Marcinowi Trybulcowi w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.