Szkolenia dla studentów Wydziału Filozofii i Socjologii

Zapraszamy studentów z Wydziału Filozofii i Socjologii do udziału w dodatkowych zajęciach w zakresie projektowania uniwersalnego, realizowanych w ramach projektu „Uniwersalność +”.

Zapraszamy studentów Wydziału Filozofii i Socjologii do wzięcia udziału w atrakcyjnych szkoleniach, które będą doskonałą szansą na wzmocnienie swoich kompetencji zawodowych, co w rezultacie pozwoli na lepsze przygotowanie do wejścia na aktualny rynek pracy.

W szkoleniach mogą wziąć udział studenci z kierunków:

  1. Socjologia - studenci II roku studiów stacjonarnych I stopnia
  2. Zarządzanie w Politykach Publicznych - studenci II roku studiów I stopnia
  3. Kreatywność społeczna - studenci II roku studiów I stopnia

W ramach projektu oferowane są następujące zajęcia o charakterze dodatkowym z zakresu projektowania uniwersalnego dla wszystkich ww. kierunków:

Moduł I
Przedmiot I Wprowadzenie do projektowania prospołecznego/uniwersalnego w wymiarze 30 godz. dydaktycznych

Ramowy program zajęć
Celem modułu jest wprowadzenie studentów w problematykę szeroko rozumianej dostępności i uświadomienie zróżnicowanych potrzeb społecznych różnych grup osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i cyfrowym, a także wprowadzenie w ideę projektowania uniwersalnego.

Moduł II
Przedmiot II Warsztaty projektowania uniwersalnego w wymiarze 30 godz. dydaktycznych

Ramowy program zajęć
Celem modułu jest poznanie przez studentów zaawansowanych zasad projektowania uniwersalnego i diagnozowania potrzeb dla wybranych grup użytkowników (z uwzględnieniem psychofizjologicznych ograniczeń i możliwości użytkowników) oraz zdobycie praktycznych umiejętności projektowania usług społecznych, a także opcjonalnie przedmiotów/przestrzeni/urządzeń/narzędzi z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i osób starszych wg metodologii Design Thinking w kontekście koncepcji projektowania uniwersalnego.

Studenci wezmą udział w zajęciach:
W module I podczas III semestru studiów w roku akademickim 2020/2021 natomiast w module II podczas IV semestru studiów w roku akademickim 2020/2021.

W ramach zajęć przewidziano udział/współpracę z osobami z niepełnosprawnościami lub przedstawicieli innych defaworyzowanych grup społecznych (osoby starsze, matki z dziećmi itp.), m.in. w zakresie dobrych praktyk – przykłady wdrożonych projektów/rozwiązań.

Aby nadać zajęciom jak największy wymiar praktyczny oraz uświadomić studentom ograniczenia osób z niepełnosprawnościami, starszych, itp. oraz dać możliwość wczuć się w ich sytuację, zajęcia realizowane będą z wykorzystaniem specjalistycznych pomocy, które umożliwią przeprowadzenie symulacji.

Rekrutacja trwa do 30.11.2020 r.
Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe (najlepiej podpisany skan lub zdjęcie) należy przesłać na adres mailowy: uniwersalnosc@poczta.umcs.lublin.pl najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dot. zaplanowanych w ramach poszczególnych ścieżek form wsparcia znajdują się w zakładce:
Działania - Realizacja zajęć z „Projektowania uniwersalnego" na Wydziale Filozofii i Socjologii

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    16 listopada 2020