Realizacja zajęć z „Projektowania uniwersalnego" na Wydziale Filozofii i Socjologii

Zadanie skierowane jest do 72 studentów z Wydziału Filozofii i Socjologii

Uczestnikami zajęć będą studenci z kierunku studiów:

1)  Socjologia – 24 osoby (2 edycje po 12 osób) – studenci studiów stacjonarnych I stopnia
2) Zarządzanie w politykach publicznych – 24 osoby (2 edycje po 12 osób) – studenci studiów stacjonarnych I stopnia
3) Kreatywność społeczna – 24 osoby (2 edycje po 12 osób) – studenci studiów stacjonarnych I stopnia

I edycja (1 grupa x 12 osób x 3 kierunki)

  • w module I studenci wezmą udział podczas III semestru w roku akademickim 2020/2021
  • w module II studenci wezmą udział podczas IV semestru w roku akademickim 2020/2021

II edycja (1 grupa x 12 osób x 3 kierunki)

  • w module I studenci wezmą udział podczas III semestru w roku akademickim 2021/2022
  • w module II studenci wezmą udział podczas IV semestru w roku akademickim 2021/2022


Moduł I
Przedmiot I
Wprowadzenie do projektowania prospołecznego/uniwersalnego w wymiarze 30 godz. dydaktycznych

Ramowy program zajęć

Celem modułu jest wprowadzenie studentów w problematykę szeroko rozumianej dostępności i uświadomienie zróżnicowanych potrzeb społecznych różnych grup osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i cyfrowym, a także wprowadzenie w ideę projektowania uniwersalnego.

Zakres tematyczny

1. wykład dotyczący zagadnień dostępności w obrębie różnych obszarów życia społecznego

  1.1. prezentacja grup osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i cyfrowym wraz z charakterystyką barier i potrzeb społecznych tych grup

  1.2. savoir-vivre w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami

  1.3. doradztwo osobie z niepełnosprawnością i jej rodzinie w wyborze instrumentów umożliwiających integrację społeczną identyfikacja zasobów, sił środowiskowych wspierających proces rehabilitacji społecznej

  1.4. podstawowe zasady projektowania uniwersalnego

  1.5. odpowiedzialność społeczna projektanta produktów i usług

2. spotkania z przedstawicielami wybranych grup osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i cyfrowym, w szczególności z osobą poruszającą się na wózku, osobą niewidomą lub słabowidzącą, osobą starszą i kobietą w ciąży

3. zajęcia praktyczne, podczas których studenci w symulowanych warunkach są zachęcani do wchodzenia w role osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i cyfrowym (empatyzowanie z sytuacją społeczno-psychologiczną osoby ze specjalnymi potrzebami, np. wykluczenie, protekcjonalne traktowanie) i testują określone ograniczenia (ciemność, ograniczenie ruchu, ograniczenie mobilności, ograniczenie słyszenia) [np. odbiór sztuki osób niewidomych lub słabowidzących zrealizowany podczas pobytu w galerii sztuki na specjalnej wystawie - dr Ewa Niestorowicz, WA UMCS, ul. Zana 11]

4. opracowanie raportów dotyczącego wrażeń studentów z przeprowadzonych działań symulacyjnych oraz ich prezentacja na forum grupy

Termin realizacji zajęć: III semestru studiów stacjonarnych I stopnia
Osoba/y prowadzące: pracownicy dydaktyczni UMCS
Miejsce realizacji zajęć: sala warsztatowa WFiS, WA (galeria sztuk, ul. Zana 11)

Moduł II
Przedmiot II
Warsztaty projektowania uniwersalnego w wymiarze 30 godz. dydaktycznych

Ramowy program zajęć

Celem modułu jest poznanie przez studentów zaawansowanych zasad projektowania uniwersalnego i diagnozowania potrzeb dla wybranych grup użytkowników (z uwzględnieniem psychofizjologicznych ograniczeń i możliwości użytkowników) oraz zdobycie praktycznych umiejętności projektowania usług społecznych, a także opcjonalnie przedmiotów/przestrzeni/urządzeń/narzędzi z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i osób starszych wg metodologii Design Thinking w kontekście koncepcji projektowania uniwersalnego.

Zakres tematyczny

  1. zapoznanie z zaawansowanymi zasadami projektowania uniwersalnego i diagnozowania potrzeb wybranych grup użytkowników wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i cyfrowym
  2. projektowanie nowych i przeprojektowanie istniejących usług (opcjonalnie przedmiotów/przestrzeni/urządzeń/narzędzi) z uwzględnieniem perspektywy użytkowników wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem w serii procesów pracy projektowej zgodnych z metodologią Design Thinking z wykorzystaniem symulatorów różnego typu ograniczeń (wózek inwalidzki, wada wzroku, wada słuchu, starość, ciąża)

Termin realizacji zajęć: IV semestru studiów stacjonarnych I stopnia
Osoba/y prowadzące: pracownicy dydaktyczni UMCS
Miejsce realizacji zajęć: sala warsztatowa WFiS

 

W 2023 r. przedmioty zrealizowane w ramach projektu zostaną ujęte w programach studiów jako zajęcia obowiązkowe

Załączniki