Psychospołeczne uwarunkowania aktywności ekonomicznej młodzieży gimnazjalnej w Polsce

Psychospołeczne uwarunkowania aktywności ekonomicznej młodzieży gimnazjalnej w Polsce - Grant Narodowego Centrum Nauki, Nr UMO-2014/15/B/HS6/03534

  • Realizacja Projektu: 2015-2018.
  • Kierownik grantu: dr hab. Stanisław Lachowski prof. UMCS

Celem projektu było poznanie zjawiska aktywności ekonomicznej młodzieży gimnazjalnej w Polsce oraz wskazanie czynników warunkujących aktywność młodzieży w tym zakresie.

Podstawą realizacji przyjętego celu były badania ankietowe na temat aktywności ekonomicznej młodzieży przeprowadzone w latach 2016 - 2017, na reprezentatywnej próbie  polskiej młodzieży (4568 osób) w wieku 14 i 15 lat. Istotne znaczenie zrealizowanego projektu ma wybór próby badawczej, którą stanowi młodzieży w wieku dorastania, będący również okresem podejmowania decyzji w sprawie profilu dalszej edukacji, a w konsekwencji wyboru zawodu. Dokonano również oceny sytuacji demograficzno-ekonomicznej regionu zamieszkania badanej młodzieży, traktując cechy charakteryzujące region jako zmienne niezależne.

Badania przeprowadzone na reprezentatywnej próbie dały możliwość oszacowania zjawiska aktywności ekonomicznej młodzieży w skali ogólnopolskiej oraz przedstawienia regionalnego zróżnicowania tego zjawiska. Przyjęcie w projekcie badawczym hipotez wskazujących na możliwość oddziaływania różnorodnych czynników na zjawisko aktywności ekonomicznej (społeczne, demograficzne, psychologiczne) pozwoliło opracować wielozmiennowe modele uwarunkowań tego zjawiska.

Raport z realizacji projektu został wydany w formie monografii: S. Lachowski, B. Lachowska Aktywność ekonomiczna młodzieży w Polsce. UMCS, Lublin 2018. 

    Aktualności

    Data dodania
    7 grudnia 2018