Konkurs na Centra Doskonałości z Programu Horyzont 2020 - Teaming Faza I

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju organizują dzień informacyjny „Teaming Faza I” poświęcony inicjatywie „Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa” (Spreading Excellence and Widening Participation) dla wszystkich polskich jednostek naukowych, które są zainteresowane udziałem w konkursie WIDESPREAD-04-2017 – Teaming Faza I.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 23.08.2016 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, w godz. 10.00 – 14.00. Zachęcamy do rejestracji na to wydarzenie. Podczas wspotkania zostaną przedstawione informacje dotyczące zasad ogłoszonego przez Komisję Europejską konkursu WIDESPREAD-04-2017 – Teaming Faza I oraz praktyczne wskazówki dotyczące procesu aplikowania, jak również naboru w procesie preselekcji prowadzonej przez NCBR. Zaprezentowane zostaną także zasady uczestnictwa oraz rola jednostki państwowej uczestniczącej w finansowaniu. 

Realizacja projektów Teaming obejmuje dwie fazy. Beneficjenci programu Teaming Phase 1 otrzymają wsparcie na okres 12 miesięcy w wysokości do 0,4 miliona euro, przeznaczone na opracowanie szczegółowego biznes planu określającego obszar, zakres i sposób funkcjonowania ustanawianego lub udoskonalanie istniejącego centrum doskonałości. Wnioski w konkursie WIDESPREAD-04-2017 – Teaming Faza 1 można składać do 15.11.2016.

Proces preselekcji wniosków zostanie przeprowadzony przez NCBR. Informacje o naborze zostały umieszczone na już zamieszczone na stronie internetowej. Do preselekcji dopuszczone zostaną propozycje projektów, które wpłyną do NCBR w terminie do 31 sierpnia 2016 r. do godz. 16:00 czasu lokalnego.

W projektach Teaming, udział bierze co najmniej trzech partnerów międzynarodowych, w tym (1) koordynator, (2) partnerzy międzynarodowi, spełniający następujące warunki:

 • Koordynator – państwowa lub regionalna jednostka administracyjna, agencja wspierająca działalność badawczo-rozwojową, jednostka naukowa lub jednostka badawcza ustanowiona i działająca w państwie będącym wnioskodawcą (Widening country). W przypadku, gdy koordynator nie będzie jednostką administracyjną, należy przedłożyć list intencyjny (na wzorze udostępnionym przez Komisję Europejską), aby zapewnić długoterminowy charakter oraz zdolność finansową działania podmiotu co najmniej na czas realizacji projektu Teaming. Uczelnia lub jednostka badawcza prowadząca badania i wdrażająca innowacje o znaczeniu międzynarodowym w danej dziedzinie.
 • Partnerzy powinni uzasadnić potrzebę utworzenia i działania nowego centrum doskonałości lub udoskonalenia istniejącego centrum. Wizja funkcjonowania centrum doskonałości musi zawierać długoterminową strategię rozwoju badań i innowacji, w szczególności jasno określać warunki współpracy w zakresie zarządzania projektem między partnerami.
 • Wnioskodawcy powinni wskazać i uzasadnić  zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją (KIS) lub Strategią rozwoju państwa. W przypadku udoskonalenia istniejącego centrum doskonałości, należy przedstawić dodatkowe informacje dotyczące struktury organizacyjnej, zakresu działania i strategii centrum.
 • dotyczące struktury organizacyjnej, zakresu działania i strategii centrum.

 Wniosek do Teaming Fazy I musi zawierać jasno sprecyzowane obszary:

 • Długoterminowa wizja funkcjonowania, w tym długoterminowa strategia badań i innowacji, skonstruowana w oparciu o analizę SWOT
 • Roczny plan działania, którego celem będzie stworzenie szczegółowego biznes planu określającego obszar, zakres i sposób funkcjonowania ustanawianego lub udoskonalanie istniejącego WIDESPREAD-04-2017 – Teaming Phase 1  Centre of Excellence.
 • Z wniosku powinno jasno wynikać, iż istnieje współpraca między partnerami zaangażowanymi w projekt i że będzie ona kontynuowana również po zakończeniu realizacji projektu Teaming. A także należy opisać zaangażowanie w bieżące i przyszłe wsparcie partnerów w działalność i niezależny sposób finansowania Centrum poza środkami Teaming (m.in. udział i pozyskiwanie środków z konkursów europejskich i krajowych programach finansujących).

Zachęcamy do udziału w konkursie i zapraszamy na konsultacje.


Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 98 (58)

e-mail:olga.pliszczynska@umcs.pl; magdalena.pokrzycka@umcs.pl; marlena.wosiak@umcs.pl    

  Aktualności

  Data dodania
  8 sierpnia 2016