Komunikat Rektora UMCS z dnia 16 marca 2020 r.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce wprowadzam z dniem dzisiejszym następujące zasady dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu:

 1. Biura administracji ogólnouniwersyteckiej nie przyjmują interesantów. W wyjątkowych sytuacjach kierownik biura może wyrazić zgodę na przyjęcie danego interesanta, z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności.
 2. Sprawy należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 3. Pracowników biur obowiązuje praca zdalna. W przypadku, kiedy niezbędna jest obecność na miejscu, kierownik biura organizuje dyżury i wyznacza osoby dyżurujące. Osoby pracujące zdalnie w godzinach pracy wykonują swoje obowiązki zgodnie z poleceniami kierownika i są dostępne pod adresami poczty elektronicznej.
 4. Na stronach internetowych poszczególnych biur należy umieścić informacje o pełnionych dyżurach oraz sposobie załatwiania spraw.
 5. Kwestura pracuje w systemie dyżurów. Zobowiązania, takie jak wynagrodzenia i stypendia, są realizowane zgodnie z harmonogramami. Pozostałe sprawy finansowe załatwiane są zgodnie z informacjami podanymi na stronie UMCS.
 6. Dokumenty inne niż finansowe, które wymagają złożenia podpisów, do odwołania należy przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG). Proszę zadbać, aby potrzebne podpisy i pieczątki były wyraźne. Wersje papierowe tych dokumentów należy przesyłać zgodnie z bieżącymi zasadami.
 7. Dokumenty papierowe należy przesyłać wyłącznie pocztą wewnętrzną poprzez kancelarię.
 8. Wejścia do budynków Uniwersytetu zostają ograniczone do niezbędnego minimum.
 9. Wszystkie placówki gastronomiczne w budynkach Uniwersytetu zostają zamknięte do odwołania.
 10. Wszelkie informacje o ewentualnych problemach w funkcjonowaniu Uniwersytetu powinny być niezwłocznie kierowane do rektora lub kanclerza (rektor@umcs.pl, kanclerz@umcs.pl, admumcs@poczta.umcs.lublin.pl).

Dziekani, dyrektorzy instytutów i kierownicy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu zobowiązani są do zorganizowania funkcjonowania swoich jednostek zgodnie z powyższymi zasadami oraz określonymi we wcześniejszych komunikatach i zarządzeniu Nr 18/2020, a w przypadku zarządzania budynkami – także funkcjonowania tych budynków.

Rektor
prof. dr hab. Stanisław Michałowski

  Aktualności

  Data dodania
  16 marca 2020