Dofinansowanie programów grantowych dla doświadczonych naukowców - MSCA/COFUND

W ramach programu MSCA/COFUND: Co-funding of regional, national and international programmes w Horyzont 2020 finansowane są indywidualne granty umożliwiające zarówno początkującym, jak i doświadczonym naukowcom realizację tematów badawczych w wybranych przez nich instytucjach goszczących. Długość grantów zazwyczaj waha się pomiędzy 12 a 36 miesięcy. Program musi finansować międzynarodową mobilność, np. przyjazdy naukowców przebywających za granicą do Polski, wyjazdy naukowców z Polski do krajów europejskich lub krajów trzecich. Powinien on także zapewniać elementy międzysektorowej mobilności, oferować kursy związane z daną dziedzina badawczą, szkolenia wspomagające rozwój kariery zawodowej, proponować włączanie naukowców w działalność popularyzująca naukę.

Projekty realizowane są przez publiczne lub prywatne instytucje (posiadające osobowość prawną) krajów członkowskich UE i krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020, które mogą finansować i realizować programy grantowe, np. ministerstwa, agencje finansujące badania, uczelnie, instytuty badawcze, prywatne przedsiębiorstwa, samorządy.

Współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów grantowych ma na celu zwiększenie puli i dostępności grantów wspierających rozwój kariery zarówno początkujących jak i doświadczonych naukowców. Projekt realizowany od 36 do 60 miesięcy przez jedną organizację znajdującą się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z H2020 opiera się na dofinansowaniu przez KE (do 10 mln euro/projekt) istniejących lub nowo utworzonych programów ukierunkowanych na międzynarodowe, międzysektorowe i interdyscyplinarne badania, szkolenia oraz mobilność. Dofinansowanie można uzyskać na dwa typy programów: (1) Doctoral Programmes – dedykowane początkującym naukowcom, w tym doktorantom oraz (2) Fellowships Programmes – skierowane do doświadczonych naukowców. W H2020 KE dopuszcza możliwość dofinansowania projektu MSCA z Funduszy Strukturalnych.

Rekrutacja uprawnionych naukowców musi odbywać się na zasadzie szeroko, międzynarodowo promowanych konkursach (w tym na europejskim portalu EURAXESS) opartych na otwartych, przejrzystych i bezstronnych zasadach. Program musi zawierać określone daty ogłoszeń na nabór wniosków (do czterech rocznie) a wnioski powinny być oceniane w systemie peer review przez międzynarodowych ekspertów. Zarówno konkursy, jak i zatrudnianie naukowców odbywa się zgodnie z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Projekty COFUND są realizowane przez jedną instytucję kraju członkowskiego UE/stowarzyszonego z H2020 (beneficjent podpisujący umowę z KE, odpowiedzialny za realizację projektu, wydawanie funduszy, itd.) zwykle we współpracy z innymi partnerami z różnych sektorów i krajów (instytucje partnerskie nie podpisują umów z KE, ich koszty pokrywane są przez beneficjenta). Zarówno beneficjent jak i partnerzy mogą rekrutować, oddelegować, przyjmować na staże i praktyki naukowców, organizować kursy i szkolenia.

W Polsce konkursy ogłaszane sa przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zapraszamy do śledzenia aktualności dotyczących COFUND pod podanym linkiem.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 98 (58)

e-mail:olga.pliszczynska@umcs.pl; magdalena.pokrzycka@umcs.pl; marlena.wosiak@umcs.pl    

    Aktualności

    Data dodania
    8 sierpnia 2016