Zasady wyjazdów

Zasady realizacji i finansowania wyjazdów studentów i wczesnych absolwentów na praktyki zawodowe (SMP) w ramach programuErasmus+ 2022-2027 KA1 Mobilność Edukacyjna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej

 ZASADY OGÓLNE

 1. Każdy student studiów wyższych na UMCS: I stopnia (licencjackich lub inżynierskich), II stopnia (magisterskich), jednolitych magisterskich,  III stopnia (doktoranckich) oraz uczestnik studiów doktoranckich w ramach szkoły doktorskiej i osoba o statusie „post-doc” zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, bez względu na posiadane obywatelstwo, może ubiegać się o wyjazd zagraniczny (mobilność) na praktyki zawodowe w ramach Programu Erasmus+  mobilność edukacyjna realizowanych przez UMCS.
 2. Możliwość odbywania praktyk w ramach programu Erasmus+ nie obejmuje studentów studiów podyplomowych.
 3. Możliwość odbywania praktyk w ramach Programu Erasmus+ obejmuje wczesnych absolwentów Uczelni. Wyjazd na praktykę zawodową wczesnego absolwenta może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia stopnia studiów, a długość pobytu na praktyce jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów kandydata. Wszystkie zasady organizacyjne zawarte w niniejszym dokumencie dotyczące  udziału w programie studentów stosują się również do wczesnych absolwentów.
 4. Na każdym z trzech poziomów studiów student ma prawo skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie na studia i praktyki zawodowe do 12 miesięcy w ramach jednego poziomu studiów. Studentom jednolitych studiów magisterskich przysługuje możliwość skorzystania z wyjazdów, których łączny czas trwania wynosi do 24 miesięcy. Do całkowitej liczby miesięcy są jednak wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z Programu Erasmus (Erasmus+ 2014-2020 i „Uczenie się przez całe życie”).
 5. Jeśli praktyka zawodowa odbywa się w zagranicznej uczelni wyższej uczelnia ta musi posiadać ważną Kartę Erasmusa (Erasmus Charter of Higher Education - ECHE) nadaną przez Komisję Europejską.
 6. Praktyki mogą odbywać się tylko w krajach formalnie dopuszczonych do uczestnictwa w Programie Erasmus+.
 7. Praktyki mogą odbywać się w zagranicznych instytucjach, np. przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit i w innych instytucjach. Nie można odbywać praktyk Programu Erasmus+ w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.
 8. Czas mobilności długoterminowej w celu odbywania praktyki zawodowej za granicą (mobilność fizyczna) wynosi od 2 miesiące tj. 60 bezpośrednio kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych z opcjonalną częścią wirtualną. Minimalny okres pobytu w uczelni przyjmującej odnosi się tylko do okresu odbywania praktyki i nie zawiera czasu ewentualnego przygotowania językowego lub organizacyjnego (orientacyjnego). Uczelnia będzie preferować dofinansowanie wyjazdów na praktyki nie dłuższe niż 3 miesiące, a w uzasadnionych przypadkach maksymalnie do 6 miesięcy.
 9. Czas mobilności krótkoterminowej w celu odbywania praktyki zawodowej za granicą wynosi od 5 do 30 dni (mobilność fizyczna) połączonej obowiązkowo z częścią wirtualną (dla doktorantów – opcjonalną) w ramach tego samego roku akademickiego. Minimalny okres pobytu na praktyce odnosi się tylko do okresu odbywania praktyki i nie zawiera czasu ewentualnego przygotowania językowego lub organizacyjnego (orientacyjnego).
 10. Student zakwalifikowany na wyjazd na praktykę zawodową w programie Erasmus+ musi spełniać następujące kryteria formalne:
 • w czasie całego pobytu na uczelni przyjmującej musi być zarejestrowany jako student studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, trzeciego stopnia studiów, doktorant w szkole doktorskiej lub mieć status „post-doc” lub być absolwentem bezpośrednio po ukończeniu danego stopnia studiów.
 • w momencie wyjazdu student musi mieć zaliczony przynajmniej pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (nie dotyczy absolwentów oraz osób zakwalifikowanych przez komisję kwalifikacyjną na Wydziale);
 • w trakcie stypendium nie może przebywać na urlopie dziekańskim ani być inaczej urlopowany (nie dotyczy absolwentów).
 1. Jeżeli zakwalifikowany student opłaca czesne za naukę w UMCS, kontynuuje opłacanie czesnego na UMCS także w okresie odbywania praktyki zawodowej za granicą. O możliwości ewentualnego zwolnienia z takiej opłaty decydują odpowiednie władze UMCS.
  1. Uczestnicy Programu Erasmus+ pokrywają koszty dojazdu, przejazdów lokalnych, wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia i innych kosztów osobistych podczas wyjazdu na praktykę. Zakwalifikowani studenci mogą otrzymać stypendium Komisji Europejskiej, które jest tylko dofinansowaniem mającym na celu pomoc studentowi w sfinansowaniu kosztów życia za granicą. Wysokość dofinansowania mobilności określa corocznie KE poprzez Narodową  Agencję Programu Erasmus+ według odpowiednich stawek stypendialnych.
  2. Wypłata stypendiów krajowych (np. socjalne, stypendium Rektora dla najlepszych studentów), co do których student UMCS nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta na praktyce zagranicznej.
  3. Studenci wyjeżdżający na praktyki za granicę w ramach Programu Erasmus+, którzy spełniają kryteria  dotyczące „osób z mniejszymi szansami” (osoby z niepełnosprawnościami lub osoby ze środowisk uboższych) są uprawnieni według zasad obowiązujących w Programie do otrzymania dodatkowej kwoty wsparcia indywidualnego lub/i dodatkowej kwoty na koszty podróży określonych w Programie.
  4. Studenci z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się za pośrednictwem Biura Programu Erasmus UMCS o dodatkowe dofinansowanie wyjazdu z tytułu niepełnosprawności na zasadach obowiązujących w Programie Erasmus+. Finansowanie wyjazdu odbywać się będzie na zasadach określonych przez Narodową Agencję Programu.

 REKRUTACJA

Informacje dotyczące zasad udziału, rekrutacji i finansowania mobilności znajdują się na stronach internetowych (www.umcs.pl  ð  strefa: Student ð Wymiana międzynarodowa i krajowa ð Erasmus ð Wyjazdy na praktyki zawodowe.

 1. Rekrutacja i kwalifikacja studentów na praktyki zawodowe w ramach Programu Erasmus+ mobilność edukacyjna odbywa się:
 1. na Wydziale/Szkole doktorskiej  - gdy Wydział/ Szkoła doktorska UMCS posiadaporozumienia dotyczące organizacji zagranicznych praktyk studenckich. Termin kwalifikacji jest wyznaczany i ogłaszany przez koordynatorów wydziałowych na tablicach ogłoszeniowych i/lub stronach internetowych Wydziału/Szkoły doktorskiej w porozumieniu z Biurem Programu Erasmus na UMCS. Warunki kwalifikacji są określane przez poszczególne Wydziały Szkoły doktorskie z zachowaniem postanowień ogólnych dot. warunków udziału w Programie. Dokumenty aplikacyjne, które student składa do komisji kwalifikacyjnej powinny zawierać:

1) list motywacyjny uwzględniający nazwę instytucji, w której  student chciałby odbywać praktykę, planowany termin jej odbywania, oraz wskazanie odnoszące się do zgodności tematyki praktyk z kierunkiem studiów.

2) zaświadczenie lub certyfikat o znajomości języka obcego (nie dotyczy studentów filologii); w przypadku braku zaświadczenia o znajomości języka obcego Komisja rekrutacyjna może sprawdzić znajomość języka obcego poprzez rozmowę kwalifikacyjną

3) zaświadczenie dot. średniej ocen ze wszystkich ukończonych semestrów na danym poziomie studiów,

Warunki mogą obejmować też dodatkowe wymagania zgłoszone przez konkretną instytucję przyjmującą na praktykę w liście intencyjnym lub w odpowiednim porozumieniu.

 

 1. w Biurze Programu Erasmus (Biuro ds Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów). Student może poszukiwać instytucji, w której mógłby odbywać praktykę samodzielnie lub z pomocą Biura Programu Erasmus. Pracownicy Biura udzielą studentowi wszelkich informacji dotyczących posiadanych ofert na praktyki w instytucjach zagranicznych. W takim przypadku student składa w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku komplet dokumentów dotyczących wyjazdu w następnym roku akademickim:

1. list intencyjny podpisany przez instytucję przyjmującą;

2. list motywacyjny ze zgodą Koordynatora Wydziałowego oraz Dziekana lub Dyrektora  Szkoły doktorskiej na wyjazd;

3. zaświadczenie dot. średniej ocen ze wszystkich ukończonych semestrów na danym poziomie studiów,

4. zaświadczenie o znajomości języka obcego lub certyfikat (nie dotyczy studentów filologii); w przypadku braku zaświadczenia o znajomości języka obcego, pracownicy Biura mogą sprawdzić znajomość języka obcego poprzez rozmowę kwalifikacyjną.

Możliwe jest składanie wniosków przez studentów na wyjazd na praktykę także po zakończeniu głównej kwalifikacji. W takim przypadku dokumenty kandydatów będą jednak rozpatrywane według kolejności zgłoszeń i tylko w sytuacji kiedy Uczelnia będzie dysponowała wolnymi środkami finansowymi Programu przeznaczonymi na dofinansowanie wyjazdów na praktyki zawodowe.

 1. Komisje kwalifikacyjne Programu Erasmus+  sporządzają protokoły z przeprowadzonej rekrutacji studentów na zagraniczne praktyki zawodowe i przekazują je do Biura Programu Erasmus UMCS.
 2. W sytuacji kiedy przyznane uczelni środki finansowe na stypendia na praktykę zawodową są niewystarczające pierwszeństwo w przydziale środków finansowych na wyjazdy mają kandydaci zakwalifikowani na podstawie odpowiednich porozumień lub umów przez wydziałowe Komisje kwalifikacyjne Programu Erasmus+ 
 3. Kandydaci dopuszczeni do kwalifikacji mają prawo odwołać się od decyzji Komisji kwalifikacyjnej Programu Erasmus+  do Dziekana Wydziału w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników kwalifikacji.
 4. Kandydaci dopuszczeni do kwalifikacji w Biurze Programu Erasmus UMCS mają prawo odwołać się od decyzji Komisji kwalifikacyjnej do Proktora nadzorującego wykonanie Programu Erasmus+ w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników kwalifikacji.

 

STUDENCI ZAKWALIFIKOWANI

 1. Studenci zakwalifikowani na wyjazd przez Komisje wydziałowe lub Szkoły doktorskiej powinni niezwłocznie skontaktować się z Biurem Programu Erasmus UMCS w celu przygotowania dalszych kroków postępowania związanych z dokumentami aplikacyjnymi i finansowaniem wyjazdu.
 2. Każdy student zakwalifikowany na praktyki w ramach Programu Erasmus+  przed wyjazdem musi uzgodnić indywidualny program praktyki w formie dokumentu „Porozumienie o programie praktyki” (Learning Agreement for Traineeship).
 3. Student zakwalifikowany na zagraniczną praktykę zawodową w ramach Programu Erasmus+ jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich warunków uczestnictwa w Programie (w tym testu on-line ze znajomości języka obcego, w którym student będzie odbywał  praktykę w instytucji przyjmującej; student wypełnia test przed wyjazdem oraz po powrocie ze stypendium za granicą). Zwolnieni z tego obowiązku są jedynie stypendyści, dla których ww. języki są językami ojczystymi.
 4. Fundusze otrzymane z Narodowej Agencji Programu Erasmus zostaną przydzielone na wypłatę indywidualnych stypendiów dla studentów wyjeżdżających na praktykę na podstawie umowy pomiędzy beneficjentem- studentem lub absolwentem  UMCS a Rektorem lub Prorektorem prawnie reprezentującym uczelnię w zakresie realizacji Programu Erasmus+.
 5. UMCS może zdecydować o wypłaceniu studentowi dofinansowania w ratach w tym części należnego stypendium w wysokości połowy należnej stawki miesięcznej dopiero po powrocie studenta z zagranicy i prawidłowym rozliczeniu przez studenta wymaganych umową dokumentów związanych z wyjazdem.

UBEZPIECZENIE, ZAKWATEROWANIE, PODRÓŻ

 1. Student ma obowiązek ubezpieczenia się na wyjazd we własnym zakresie. Biuro Programu Erasmus na UMCS udzieli studentowi niezbędnej pomocy w doborze odpowiedniego ubezpieczenia.
 2. Student wyjeżdżając na praktykę samodzielnie decyduje o swoim zakwaterowaniu za granicą. Biuro Programu Erasmus na UMCS udzieli studentowi wszelkich możliwych informacji dotyczących wyboru zakwaterowania.
 3. Student organizuje i finansuje podróż we własnym zakresie. Biuro Programu Erasmus na UMCS udzieli studentowi wszelkiej możliwej informacji dotyczącej organizacji podróży do miejsca od bywania praktyki.

ROZLICZENIE STYPENDIUM

 1. Student ma obowiązek rozliczenia się z otrzymanego dofinansowania/stypendium w Biurze Programu Erasmus UMCS oraz na swoim Wydziale/Szkole doktorskiej zgodnie z zasadami ustalonymi przez Biuro Programu Erasmus UMCS i w regulaminie Wydziału/ Szkoły doktorskiej.
 2. W Biurze Programu Erasmus UMCS w terminie określonym w umowie na wyjazd na praktykę student/absolwent  jest zobowiązany złożyć:
 • zaświadczenie o zrealizowaniu założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej;
 • zaświadczenie z datami dziennymi rozpoczęcia i zakończenia praktyki w instytucji przyjmującej.
 • wypełnić Ankietę on-line Stypendysty Erasmusa (EU Survey) oraz, jeśli dotyczy, zrealizować końcowy test językowy.
 1. Niezrealizowanie lub w znacznym stopniu niepełne realizowanie z winy studenta przyjętego planu praktyki w dokumencie „Porozumienie o programie praktyki”/ Learning Agreement for Traineeship  może skutkować anulowaniem umowy i koniecznością zwrotu przez studenta pełnej lub częściowej kwoty wypłaconego dofinansowania/stypendium Programu Erasmus+.
 2. Nierozliczenie lub niepełne rozliczenie z wyjazdu stypendialnego z winy studenta powoduje konieczność zwrotu pełnej lub częściowej kwoty wypłaconego stypendium w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania do zwrotu.
 3. Na podstawie złożonej przez studenta dokumentacji Biuro Programu Erasmus UMCS dokona rozliczenia finansowego należnego studentowi stypendium według obowiązujących zasad programu Erasmus+.

 

Załączniki