Zasady wyjazdów

Zasady realizacji i finansowania wyjazdów studentów/absolwentów studiów I, II i III stopnia na praktyki zawodowe (SMP) w ramach programu ERASMUS+ mobilność edukacyjna pomiędzy krajami programu (KA103) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej:

 §1 Zasady ogólne

 1. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (zwanym dalej UMCS) każdy student: studiów wyższych I stopnia (licencjackich lub inżynierskich), II stopnia (magisterskich), jednolitych magisterskich oraz III stopnia (doktoranckich) lub w cyklu doktoranckim, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, bez względu na posiadane obywatelstwo, może ubiegać się o wyjazd zagraniczny na praktyki zawodowe w ramach Programu Erasmus+ mobilność edukacyjna pomiędzy krajami Programu, zwanym dalej Programem Erasmus+.
 2. Możliwość odbywania praktyk zawodowych w ramach Programu Erasmus+ nie obejmuje słuchaczy studiów podyplomowych.
 3. Możliwość odbywania praktyk zawodowych w ramach Programu Erasmus+ obejmuje również absolwentów Uczelni. Wyjazd na praktykę zawodową absolwenta może się odbyć w ciągu jednego roku od daty ukończenia studiów, nie dłużej jednak niż do końca obowiązywania umowy finansowej Programu Erasmus+ w danym roku akademickim. Długość pobytu na praktyce zawodowej jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów.
 4. Na studiach I, II i III student/absolwent ma prawo skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie (na studia i praktyki zawodowe) do 12 miesięcy w ramach jednego poziomu studiów (Program Erasmus+).
 5. Na studiach jednolitych magisterskich student/absolwent ma prawo skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie (na studia i praktyki zawodowe) do 24 miesięcy (Program Erasmus+) z zastrzeżeniem ust. 3.
 6. Praktyki zawodowe mogą odbywać się tylko w krajach formalnie uprawnionych do uczestnictwa w Programie Erasmus+ pomiędzy krajami Programu.
 7. Praktyki zawodowe mogą odbywać się w zagranicznych instytucjach, np. przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit i w innych. Nie można odbyć praktyk Programu Erasmus+ w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. Jeśli praktyka zawodowa odbywa się w innej uczelni wyższej, uczelnia ta musi posiadać ważną Kartę Erasmusa (Erasmus Charter of Higher Education - ECHE) nadaną przez Komisję Europejską.
 8. Minimalny czas pobytu na praktyce zawodowej za granicą wynosi 2 miesiące, tj. co najmniej 60 następujących po sobie dni kalendarzowych.
 9. Uczestnik zakwalifikowany na wyjazd na praktykę zawodową w Programie Erasmus+ musi spełniać następujące kryteria formalne:
  • w czasie całego pobytu w instytucji przyjmującej na praktykę zawodową musi być zarejestrowany jako student studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, trzeciego stopnia lub być absolwentem bezpośrednio po ukończeniu studiów (do 12 miesięcy od daty ukończenia studiów);
  • w momencie wyjazdu student musi mieć zaliczony przynajmniej pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (nie dotyczy absolwentów);
  • w trakcie wyjazdu nie może przebywać na urlopie dziekańskim ani być inaczej urlopowany (nie dotyczy absolwentów).
 10. Cały okres wyjazdu na praktykę zawodową musi odbywać się w ramach jednego rodzaju statusu uczestnika mobilności, tj. status studenta lub status absolwenta Uczelni.
 11. Jeżeli zakwalifikowany student wnosi opłaty za kształcenie na UMCS to kontynuuje on ich wnoszenie na UMCS także w okresie odbywania praktyki zawodowej za granicą. O możliwości ewentualnego zwolnienia z takiej opłaty decydują odpowiednie władze UMCS.
 12. Uczestnicy Programu Erasmus+ pokrywają koszty dojazdu, przejazdów lokalnych, wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia i innych kosztów osobistych podczas wyjazdu na praktykę. Zakwalifikowani studenci/absolwenci mogą otrzymać dofinansowanie Komisji Europejskiej, które ma na celu pomoc studentowi w sfinansowaniu kosztów życia za granicą. Wysokość dofinansowania określa corocznie KE.
 13. Wypłata stypendiów krajowych (np. stypendium socjalne, stypendium Rektora), co do których student UMCS nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta na zagranicznej praktyce zawodowej.
 14. Studenci wyjeżdżający na praktykę zawodową za granicę w ramach Programu Erasmus+, którzy z racji trudnej sytuacji materialnej posiadają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego na UMCS, są uprawnieni według zasad obowiązujących na UMCS do otrzymywania dofinansowania z budżetu Programu Erasmus+ lub dofinansowania z budżetu Programu PO WER na każdy miesiąc zaakceptowanego przez uczelnię pobytu za granicą.
 15. Studenci z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się za pośrednictwem Biura Programu Erasmus UMCS (Biuro ds Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, zwane dalej Biurem) o dodatkowe dofinasowanie wyjazdu z tytułu niepełnosprawności na zasadach obowiązujących w Programie Erasmus+. Finansowanie wyjazdu odbywać się będzie w ramach Programu PO WER. W przypadku absolwentów z niepełnosprawnościami dofinansowanie wyjazdu odbywać się będzie w ramach Programu Erasmus+.

§2 Rekrutacja

 1. Rekrutacja na praktyki zawodowe w ramach Programu Erasmus+ odbywa się (do wyjazdu, bez względu na jego charakter, tj. wyjazd studencki lub absolwenci, kwalifikowane są osoby, które w momencie składania dokumentów posiadają status studenta na danym poziomie studiów):
  • na Wydziale/w Instytucie Wydziału - gdy Wydział/Instytut na Wydziale UMCS posiada porozumienia dotyczące organizacji zagranicznych praktyk studenckich. Termin kwalifikacji jest wyznaczany i ogłaszany przez Koordynatorów wydziałowych na tablicach ogłoszeniowych Wydziału oraz przez Koordynatora uczelnianego programu Erasmus na UMCS na stronach internetowych (strefa: Student > Wymiana międzynarodowa i krajowa > Erasmus). Warunki kwalifikacji są określane przez poszczególne Wydziały i Instytuty na poszczególnych Wydziałach z zachowaniem postanowień ogólnych dotyczących warunków udziału w programie. Dokumenty aplikacyjne, które student składa do komisji kwalifikacyjnej powinny zawierać: 1) list motywacyjny uwzględniający nazwę instytucji, w której student chciałby odbywać praktykę, planowany termin jej odbywania oraz wskazanie odnoszące się do zgodności tematyki praktyk z kierunkiem studiów; 2) zaświadczenie lub certyfikat o znajomości języka obcego (nie dotyczy studentów kierunków neofilologicznych); w przypadku braku zaświadczenia o znajomości języka obcego Komisja Kwalifikacyjna może sprawdzić znajomość języka obcego poprzez rozmowę kwalifikacyjną; 3) zaświadczenie dotyczące średniej ocen ze wszystkich ukończonych semestrów na danym poziomie studiów. Warunki mogą obejmować też dodatkowe wymagania zgłoszone przez konkretną instytucję przyjmującą na praktykę zawodową w liście intencyjnym lub w odpowiednim porozumieniu.
  • w Biurze Programu Erasmus. Student może poszukiwać instytucji, w której mógłby odbywać praktykę samodzielnie lub z pomocą pracowników Biura. Pracownicy Biura udzielą studentowi wszelkich informacji dotyczących posiadanych ofert praktyk zawodowych w instytucjach zagranicznych. W przypadku rekrutacji z pomocą Biura, student składa w terminie do 30 kwietnia każdego roku komplet dokumentów dotyczących wyjazdu w następnym roku akademickim: 1) list intencyjny podpisany przez instytucję przyjmującą (Letter of Intent) - pobierz formularz Letter of Intent (PDF, 21,32KB); 2) list motywacyjny ze zgodą Koordynatora wydziałowego oraz Dziekana na wyjazd - pobierz formularz listu motywacyjnego (PDF, 14,38KB); 3) zaświadczenie dotyczące średniej ocen ze wszystkich ukończonych semestrów na danym poziomie studiów; 4) zaświadczenie o znajomości języka obcego lub certyfikat (nie dotyczy studentów kierunków neofilologicznych); w przypadku braku zaświadczenia o znajomości języka obcego, pracownicy Biura mogą sprawdzić znajomość języka obcego poprzez rozmowę kwalifikacyjną.
  Po zakończeniu kwalifikacji, o której mowa w ust. I możliwe jest składanie wniosków na wyjazd na praktykę zawodową. Dokumenty kandydatów będą jednak rozpatrywane według kolejności zgłoszeń i tylko w sytuacji kiedy UMCS będzie dysponowała wolnymi środkami finansowymi Programu Erasmus+ przeznaczonymi na wyjazdy na praktyki zawodowe.
 2. Komisje wydziałowe/instytutowe sporządzają protokoły z przeprowadzonej rekrutacji studentów/absolwentów na zagraniczne praktyki zawodowe i przekazują je do Biura.
 3. W sytuacji kiedy przyznane UMCS środki finansowe na dofinansowanie wyjazdów na praktyki zawodowe są niewystarczające pierwszeństwo w przydziale środków finansowych na wyjazdy mają kandydaci zakwalifikowani na podstawie odpowiednich porozumień lub umów przez Komisje wydziałowe/instytutowe.
 4. Kandydaci dopuszczeni do kwalifikacji mają prawo odwołać się od decyzji Komisji kwalifikacyjnej do Dziekana Wydziału w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników kwalifikacji.
 5. Kandydaci dopuszczeni do kwalifikacji w Biurze Programu Erasmus na UMCS mają prawo odwołać się od decyzji Komisji kwalifikacyjnej do Prorektora właściwego ds. Programu Erasmus+ (zwany dalej Prorektorem) w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników kwalifikacji pocztą elektroniczną.

§3 Realizacja wyjazdu i jego finansowanie

 1. Studenci zakwalifikowani na wyjazd przez Komisje wydziałowe/instytutowe powinni niezwłocznie skontaktować się z Biurem w celu podjęcia dalszych kroków postępowania związanych z dokumentami aplikacyjnymi i finansowaniem wyjazdu.
 2. Każdy student zakwalifikowany na praktyki w ramach programu Erasmus+ przed wyjazdem musi uzgodnić indywidualny program praktyki w formie dokumentu „Porozumienie o programie praktyki” (Learning Agreement for Traineeships).
 3. Student  zakwalifikowany na zagraniczną praktykę zawodową w ramach Programu Erasmus+ jest zobowiązany do wypełnienia testu językowego on-line z języka obcego: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, czeskiego, duńskiego, greckiego, niderlandzkiego, portugalskiego, szwedzkiego oraz innych języków, które zostaną objęte wsparciem językowym on-line, w którym student będzie odbywał praktykę w instytucji przyjmującej. Student/absolwent wypełnia test przed wyjazdem oraz po powrocie z wyjazdu za granicę. Zwolnieni z tego obowiązku są jedynie uczestnicy, dla których ww. języki są językami ojczystymi.
 4. Fundusze otrzymane z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (zwanej dalej NA) zostaną przydzielone na wypłatę indywidualnego dofinansowania dla studentów/absolwentów wyjeżdżających na praktykę na podstawie umowy pomiędzy uczestnikiem-studentem lub absolwentem UMCS a Rektorem lub Prorektorem.
 5. UMCS może zdecydować o wypłaceniu studentowi/absolwentowi części należnego dofinansowania w wysokości połowy należnej stawki miesięcznej za ostatni miesiąc planowanej mobilności dopiero po powrocie studenta/absolwenta z zagranicy i prawidłowym rozliczeniu przez studenta/absolwenta wymaganych umową dokumentów związanych z wyjazdem. Szczegóły w zasadach finansowania
 6. Wyjazd studenta jest możliwy tylko w sytuacji, gdy student ma w pełni zaliczony semestr studiów bezpośrednio poprzedzający semestr, na który planowany jest wyjazd lub jeśli student otrzymał zgodę Dziekana na indywidualną organizację studiów na okres wyjazdu. Wyjazd na praktykę w ramach Programu Erasmus+ nie może być realizowany jeśli termin planowanej praktyki utrudni zaliczenie semestru studiów w terminie przewidzianym Regulaminem studiów.
 7. Student/absolwent jest zobowiązany do powiadomienia Biura niezwłocznie o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację mobilności w szczególności o rezygnacji ze studiów, uzyskaniu urlopu, skreśleniu z listy studentów UMCS lub wypowiedzeniu umowy („Porozumienie o programie praktyki”/Learning Agreement for Traineeships) przez instytucję przyjmującą.

§4 Ubezpieczenie, zakwaterowanie, podróż

 1. Student/absolwent ma obowiązek ubezpieczenia się na wyjazd we własnym zakresie (KL, NNW, OC). Biuro udzieli studentowi niezbędnej pomocy w doborze odpowiedniego ubezpieczenia.
 2. Student/absolwent wyjeżdżając na praktykę zawodową samodzielnie decyduje o swoim zakwaterowaniu za granicą. Biuro udzieli studentowi wszelkich możliwych informacji dotyczących wyboru zakwaterowania.
 3. Student/absolwent organizuje i finansuje podróż we własnym zakresie. Biuro udzieli studentowi wszelkich możliwych informacji dotyczących organizacji podróży do miejsca odbywania praktyki.
 4. Student/absolwent posiadający obywatelstwo polskie ma obowiązek zgłoszenia swojej mobilności zagranicznej w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (https://odyseusz.msz.gov.pl).

 §5 Rozliczenie wyjazdu

 1. Student/absolwent ma obowiązek rozliczenia się z wyjazdu w Biurze oraz na swoim Wydziale, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Biuro i z procedurami obowiązującymi na Wydziale/w Instytucie.
 2. W Biurze Programu Erasmus UMCS w terminie określonym w umowie na wyjazd na praktykę student/absolwent jest zobowiązany złożyć:
  • zaświadczenie o zrealizowaniu założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej (Learning Agreement for Traineeships/Traineeship Certificate);
  • zaświadczenie z datami dziennymi rozpoczęcia i zakończenia praktyki w instytucji przyjmującej;
  • wypełnić test językowy (jeśli dotyczy);
  • wypełnić Ankietę on-line uczestnika Programu Erasmus+.
 3. Niezrealizowanie lub w znacznym stopniu niepełne realizowanie z winy studenta/absolwenta planu praktyki zawodowej przyjętego w dokumencie „Porozumienie o programie praktyki” (Learning Agreement for Traineeships) może skutkować anulowaniem umowy i koniecznością zwrotu przez studenta//absolwenta pełnej lub częściowej kwoty wypłaconego dofinansowania Programu.
 4. Nierozliczenie lub niepełne rozliczenie z wyjazdu z winy studenta/absolwenta powoduje konieczność zwrotu pełnej lub częściowej kwoty wypłaconego dofinansowania w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania do zwrotu.
 5. Na podstawie złożonej przez studenta/absolwenta dokumentacji Biuro dokona rozliczenia finansowego należnego studentowi/absolwentowi dofinansowania według obowiązujących zasad Programu Erasmus+.

Załączniki