Przydatne linki

Organizacje międzynarodowe:

 • Rada Europy - „bolońska strona internetowa”,
 • ECTS - Europejski System Transferu Punktów Kredytowych,
 • E-LEARNING - Inicjatywa e-uczenia Komisji Europejskiej,
 • ESU - Krajowe Związki Studentów Europy,
 • ETUCE - Europejski Komitet Oświatowych Związków Zawodowych,
 • EUA - Europejskie Stowarzyszenie Uniwersyteckie,
 • EURASHE - Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Szkolnictwa Wyższego,
 • OECD - Dyrekcja ds. Edukacji,
 • UNESCO.

Krajowe i/lub regionalne wielojęzyczne „bolońskie strony internetowe”:

 1. Inicjatywa adriatycko-jońska.
 2. Nordycka przestrzeń szkolnictwa wyższego.

Organizacje, sieci i projekty o szczególnym znaczeniu dla „kwestii bolońskich”:

 1. ACA - Stowarzyszenie Współpracy Akademickiej „Studiuj w Europie” (Academic Co-operation Association „Study in Europe”).
 2. ACE - Urzędnicy zajmujący się rekrutacją i oceną kwalifikacji (Admission Officers and Credential Evaluators).
 3. AEC - Europejskie Stowarzyszenie Konserwatoriów, Akademii Muzycznych i Wyższych Szkół Muzycznych (Association Europeenne des Conservatoires, Academies de Musiąue et Musikhochschulen).
 4. ALPINE - Kształcenie i Udział Dorosłych w Edukacji (Adults Learning and Participating in Education).
 5. CEL-ELC - Europejska Rada Języka (The European Language Council).
 6. CESAER - Konferencja Europejskich Szkół na Rzecz Zaawansowanego Kształcenia Inżynierskiego i Badań (The Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research).
 7. CHEPS - Ośrodek Programowy Studiów Wyższych, Uniwersytet w Twente (Center for Higher Education Policy Studies, University of Twente).
 8. EADTU - Europejskie  Stowarzyszenie Uniwersytetów Kształcących na Odległość (European Association of Distance Teaching Universities).
 9. EAIE - Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Międzynarodowej (European Association for International Education).
 10. EAN - Europejska Sieć Dostępu (European Access Network).
 11. ELFA - Europejskie Stowarzyszenie Wydziałów Prawa (European Law Faculties Association).
 12. ELIA - Europejska Liga Instytutów Sztuki (The European League of Institutes of the Arts).
 13. ENIC/NARIC - sieci ENIC i NARIC.
 14. ENQA - Europejska Sieć na Rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym (European Network for Quality Assurance in Higher Education).
 15. EURYDICE - Sieć informacyjna dotycząca edukacji w Europie.
 16. EURODOC - Rada Studentów Podyplomowych i Młodych Naukowców w Europie (The Council for Postgraduate Students and Junior Researchers in Europe).
 17. FEANI - Europejska Federacja Krajowych Stowarzyszeń Inżynierów (European Federation of National Engineering Associations).
 18. JOINT QUALITY INITIATIVE - Wspólna Inicjatywa Jakości.
 19. PLOTEUS - Portal poświęcony możliwościom kształcenia w całej przestrzeni europejskiej (The Portal on Learning Opportunities throughout the European Space).
 20. SEFI - Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Kształcenia Inżynierskiego (European Society for Engineering Education).
 21. TEEP - Ponadnarodowy Europejski Projekt Oceny (Trans-National European Evaluation Project).
 22. TNTEE - Sieć Tematyczna w zakresie Kształcenia Nauczycieli w Europie (Thematic Network on Teacher Education).
 23. TRANSFINE - Transfer między kształceniem formalnym, nieformalnym i innym niż formalne (Transfer between formal, informal and non formal education).
 24. TUNING - projekt Tuning.

Inne adresy internetowe:

 1. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM).
 2. Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
 3. Fundusz Współpracy.
 4. Komisja Europejska - Program Sokrates.
 5. KRASP - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
 6. Polska Komisja Akredytacyjna.
 7. Polska Agencja Narodowa Programu Leonardo.
 8. Rada Główna Szkolnictwa Wyższego.