Zmiany w dochodach

                                              Prezentowane informacje dotyczą roku akademickiego 2018/19.

 

Załącznik 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń o charakterze socjalnym dla studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wyliczanie dochodu - zmiany w dochodach (utrata i uzyskanie dochodu)

§10

 1.  W przypadku, gdy członek rodziny utracił dochód z powodu:  

  a) uzyskania prawa do urlopu wychowawczego;
  b) utraty prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
  c) utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  d) utraty zasiłku przedemerytalnego, lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
  e) wyrejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.);
  f) utraty zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń, lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych wskutek bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osobyzobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
  h) utraty świadczenia rodzicielskiego,
  i) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  j) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.
 2. W przypadku utraty dochodu przez studenta lub członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki lub po tym roku, ustalając dochód nie uwzględnia się dochodu utraconego.
 3. Nie stanowi utraty dochodu przebywanie na urlopie bezpłatnym.

§ 11

 1. W przypadku, gdy członek rodziny uzyskał dochód z tytułu:

  a) zakończenia urlopu wychowawczego;
  b) uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
  c) uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  d) uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
  e) rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1 d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
  f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
  h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym.

  - do dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę dochodu uzyskanego przez członka rodziny w pierwszym pełnym miesiącu uzyskiwania nowego dochodu (w miesiącu następującym po miesiącu uzyskania dochodu), o ile dochód ten osoba otrzymuje nadal w dniu ustalania prawa do świadczeń.
 2. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny (tj. w roku będącym podstawą ustalania uprawnień), ustalając dochód członka rodziny uzyskany w tym roku, dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany nadal w dniu ustalania prawa do stypendium.
 3. W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, dochód ustala się na podstawie dochodu powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalenia prawa do stypendium.
 4. W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, do wniosku należy dołaczyć dokument lub zaświadczenie informujące o wysokości uzyskanego przez członka rodziny dochodu (netto i brutto) z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiagnięty.

Zawieszenie, utrata lub wygaśnięcie prawa do świadczeń socjalnych w trakcie roku akademickiego

Studenci otrzymujący świadczenia o charakterze socjalnym są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania o:

 • wystąpieniu zmian w liczbie członków rodziny,
 • utracie dochodu,
 • uzyskaniu dochodu,
 • zaprzestaniu zamieszkiwania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki wskazanym w oświadczeniu, umowie najmu lub innym dokumencie,
 • zawieszeniu w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, jeśli orzeczenie przewiduje zawieszenie w prawie do korzystania z pomocy materialnej,
 • urlopie udzielonym na podstawie regulaminu studiów.

Świadczenia pobrane nienależnie podlegają zwrotowi.