Ustalenie składu rodziny i dochodu

Czyje dochody uwzględnia się przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta?

Przy ustalaniu wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

 1. studenta;
 2. małżonka studenta;
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta;
 4. będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 1-3, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Jakie dochody są brane pod uwagę?

I. DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE (składa je student oraz wszyscy pełnoletni członkowie jego rodziny) NIEZALEŻNIE od uzyskania lub nieuzyskania dochodu w tej kategorii

Zaświadczenie z urzędu skarbowego:

 1. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, i 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (wraz z informacją o kwotach otrzymanych na podstawie art. 27 f ust. 8-10, tj. kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci wypłacona przez urząd skarbowy) osiągniętych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny w roku 2022;
 2. Każdy członek rodziny studenta, który ukończył 18. rok życia, składa oddzielne zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego, nawet jeśli nie uzyskał dochodu oraz nawet jeśli rozliczał się wspólnie z małżonkiem.
 3. Oświadczenie studenta i każdego pełnoletniego członka rodziny o dochodach nieopodatkowanych osiąganych w 2022 r. - zał. 4.5 do Regulaminu;
 4. Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na ww. zasadach, powinna złożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego, zawierające informacje o:
  • roku podatkowym, którego zaświadczenie dotyczy,
  • danych podatnika (imię, nazwisko, PESEL),
  • formie opłacanego podatku,
  • wysokości przychodu i stawce podatku (w przypadku opłacania podatku w formie ryczałtu),
  • wysokość zapłaconego podatku (w przypadku opłacania podatku w formie karty podatkowej).

        5. Zaświadczenie (z ZUS lub KRUS) o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

  • Zaświadczenie z ZUS lub KRUS (lub oświadczenie na zał. nr 4.4) o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2022 – w przypadku osiągnięcia dochodu zgodnie z zaświadczeniem, o którym mowa w pkt. 2.
  • Jeśli dochód wyniósł 0 zł, ww. zaświadczenie nie jest wymagane.

II. POZOSTAŁE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO USTALENIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA LUB POŚWIADCZAJĄCE JEGO SYTUACJĘ RODZINNĄ (w zależności od rodzaju osiąganego dochodu):

 • Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
  • lub nakaz płatniczy,
  • lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach fizycznych i przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2022
  • umowa dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, 
  • umowa zawarta w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, dokument potwierdzający wysokość czynszu dzierżawnego.
 • Oświadczenie członka rodziny, który w roku 2022 osiągał dochody przez okres krótszy niż 12 miesięcy.
 • Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (od 1 stycznia 2022 r. – 600 zł netto), dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny. Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego. W przypadku gdy student lub członkowie jego rodziny wykazują we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego bardzo niskie dochody bądź ich brak, a nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, zastosowanie znajdzie art. 88 ust. 5 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, zgodnie z którym studentowi może być przyznane stypendium socjalne, jeżeli udokumentował źródła utrzymania rodziny.

 • Zaświadczenie właściwego organu, zaświadczenie pracodawcy lub inny dokument potwierdzający wysokość dochodów brutto oraz zapłacone za granicą: podatek dochodowy, składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, lub dokument potwierdzający wysokość dochodów netto po odliczeniu wskazanych składników wynagrodzenia członka rodziny studenta w przypadku, jeśli osiągał on dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2022.

III. ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE

a. odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny, lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

b. w przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyżej wymienionych dokumentach:

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych w roku 2022 alimentów, lub
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,
 • w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;

c. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych w roku 2022 alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

e. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

f. odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;

g. odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców w przypadku utraty dochodu z tytułu śmierci rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów wraz z dokumentem, o którym mowa w pkt. a;

h. decyzja Funduszu Alimentacyjnego o przyznaniu świadczeń z funduszu i ich wysokości miesięcznej  roku 2022;

i. aktualny odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku, gdy ojciec jest nieznany;

j. odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

k. odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

IV. UTRATA I UZYSKANIE DCHODU

Dokument określający datę utraty/uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego/uzyskanego dochodu. Do wniosku należy dołączyć wówczas dokument potwierdzający utratę/uzyskanie dochodu, np.:

- świadectwo pracy, decyzję w sprawie utraty prawa do renty, emerytury, zasiłku dla bezrobotnych, decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu, np. PIT-11, zaświadczenie wystawione przez płatnika dochodu,

- zaświadczenie od pracodawcy, umowa o pracę, umowa zlecenie, decyzja lub oświadczenie
w sprawie przyznania renty, emerytury, zasiłku dla bezrobotnych lub inny dokument określający wysokość dochodu netto uzyskanego w roku 2022 lub 2023 oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany,

- w przypadku osiągnięcia dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych – oświadczenie wraz z podaniem wysokości zapłaconych składek zdrowotnych,

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach
o zryczałtowanym podatku dochodowym – oświadczenie wraz z określeniem przychodu za pierwszy miesiąc,

- w przypadku osiągania dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – zaświadczenie od płatnika dochodu.

W przypadku uzyskania dochodu po roku 2022 należy złożyć dokument określający kwotę dochodu osiągniętego przez studenta lub członka jego rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

V. INNE DOKUMENTY

 1. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły podstawowej lub odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub rodzeństwa;
 2. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły ponadpodstawowej, przez którą należy rozumieć:
  • trzyletnie/czteroletnie liceum ogólnokształcące,
  • pięcioletnie technikum,
  • trzyletnią branżową szkołę I stopnia, trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą
   do pracy,
  • dwuletnią branżową szkołę II stopnia,
  • szkołę policealną (w tym przypadku zaświadczenie powinno zawierać informację,
   czy szkoła jest wpisana do ewidencji szkół działających na podstawie ustawy Prawo oświatowe);
 3. zaświadczenie o uczęszczaniu na studia pierwszego/drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.
 4. Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.
 5. Orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.
 6. Orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej.
 7. Zaświadczenie o pobycie członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
 8. Aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zarejestrowaniu niepracującego członka rodziny i pobieraniu bądź niepobieraniu przez niego świadczeń z tego tytułu. Zaświadczenie powinno zawierać informacje o wysokości netto uzyskiwanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i okresie jego otrzymywania.
 9. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności – rodzeństwa lub dzieci studenta powyżej 18. roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub członków rodziny studenta.
 10. Zaświadczenie z policji o zaginięciu członka rodziny.
 11. Jeżeli nie żyje członek rodziny – odpis skrócony aktu zgonu.
 12. Jeżeli ojciec studenta jest nieznany -  odpis zupełny aktu urodzenia.
 13. Inne dokumenty mające wpływ na ustalenie sytuacji materialnej oraz rodzinnej studenta.

UWAGA!!!

Zaświadczenia o dochodach wystawione w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

Czego nie wlicza się do dochodu?

Do dochodu rodziny nie wlicza się:

 1.  świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (np. stypendium socjalnego, stypendium rektora);
 2.  stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
  1. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  2. niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  3. umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;
 3. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (np. stypendium szkolne);
 4. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawane przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. stypendium przyznawane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, o ile jest to stypendium o charakterze przynajmniej częściowo socjalnym).

Ponadto w dochodzie rodziny studenta nie są uwzględniane świadczenia rodzinne oraz świadczenia z opieki społecznej.

Kiedy student może ubiegać się o niewykazywanie dochodów członków rodziny?

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych (i złożył oświadczenie to potwierdzające), może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończył 26. rok życia;
 2. pozostaje w związku małżeńskim;
 3. ma na utrzymaniu dzieci,
 4. osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej;
 5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym wynosi co najmniej 930,35 zł.

Stałym dochodem może być np. renta po zmarłym rodzicu, zasądzone alimenty, umowa o pracę, cyklicznie zawierane umowy zlecenia.

W jakich przypadkach do składu rodziny nie wlicza się rodzica?

W dochodzie rodziny należy uwzględnić dochód studenta, w tym dochód z tytułu otrzymywanych alimentów, oraz dochód rodzica, z którym student mieszka. Nie jest natomiast wliczany dochód rodzica, który na podstawie wyroku sądu, ugody zawartej przed mediatorem i zatwierdzonej przez sąd lub ugody zawartej przed sądem,  został zobowiązany do płacenia alimentów.

W przypadku gdy rodzic zobowiązany do płacenia alimentów uchyla się od płacenia alimentów, nie będą one wliczone do dochodu, gdy student przedstawi zaświadczenie wystawione przez komornika o całkowitej bądź częściowej bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, na który przyznaje się stypendium. 

W sytuacji, gdy sąd nie orzekł alimentów na rzecz studenta, obliczając dochód rodziny studenta, uwzględnia się dochody obydwojga rodziców. 

 

Załącznik 4 do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

I. Dochody uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta

§ 1

Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o:

1.       pobieraniu nauki - należy rozumieć bycie uczniem szkoły lub studentem szkoły wyższej w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych:

a)       poprzez szkołę rozumie się: szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny

b)      ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy ,

c)       poprzez szkołę wyższą rozumie się: uczelnię, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce oraz kolegium pracowników służb społecznych.

2.       szkołach ponadpodstawowych – rozumie się szkoły, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

a)       czteroletnie liceum ogólnokształcące,

b)      pięcioletnie technikum,

c)       trzyletnią branżową szkołę I stopnia,

d)      trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,

e)      dwuletnią branżową szkołę II stopnia,

f)        szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

3.       dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz osób spoza rodziny na podstawie wyroku sądowego lub ugody sądowej, dochody wymienione w niniejszym załączniku;

4.       dochodzie rodziny - oznacza to sumę dochodów członków rodziny;

5.       dziecku - oznacza to dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego

6.       toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną;

7.       gospodarstwie rolnym - oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym

a)       powierzchni łącznej przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy;

8.       instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - oznacza to:

a)       dom pomocy społecznej,

b)      placówkę opiekuńczo-wychowawczą,

c)       młodzieżowy ośrodek wychowawczy,

d)      schronisko dla nieletnich,

e)      zakład poprawczy,

f)        areszt śledczy,

g)       zakład karny,

h)      zakład opiekuńczo-leczniczy,

i)        zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy,

j)        szkołę wojskową lub inną szkołę

– jeśli powyższe instytucje zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

9.       osobach pozostających na utrzymaniu - oznacza to członków rodziny utrzymujących się z połączonych dochodów tych osób;

10.   studencie samodzielnym finansowo – oznacza to studenta, który:

·         nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów

·         prawnych lub faktycznych i potwierdził ten fakt złożonym oświadczeniem

·         nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym rodziców, opiekunem

·         prawnym lub faktycznym oraz spełnia jeden z następujących warunków:

1)      ukończył 26 rok życia,

2)      pozostaje w związku małżeńskim,

3)      ma na utrzymaniu dzieci;

4)      osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,

5)      posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w bieżących miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

11.   stałym źródle dochodu - oznacza to stały lub cykliczny dochód uzyskiwany w wyniku wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o prac nakładczą oraz wykonywania pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;

12.   utracie dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną okolicznościami wskazanymi w § 10 niniejszego załącznika;

13.   uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane okolicznościami wskazanymi w § 11 niniejszego załącznika.

§ 2

1.       Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości uwzględnia się dochody osiągane przez:

a)    studenta;

b)    małżonka studenta

c)    rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,

d)    będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;

2.       Do dochodu rodziny studenta wlicza się:

a)       przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 poz. 1128 , z późn. zm), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;

b)      w tym dochody z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych z zastrzeżeniem przepisu § 5 ust. 1 pkt b;

c)       dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wykazany na podstawie zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz w oparciu o tabele załącznika do ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku,– wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4.1 do Regulaminu;

d)      inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4.2 do Regulaminu) wymienione enumeratywnie w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.):

− renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

− renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

− świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących Żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

− dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

− świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

− emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

− renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

− zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

− środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

− należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.),

− należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone Żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

− należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

− dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

− alimenty na rzecz dzieci,

− stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 poz. 478, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.).

− kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

− należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

− dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215, z późn. zm.),

− dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

− ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",

− ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,

− świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

− dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

− dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

− renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

− zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

− świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

− kwoty otrzymywane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

− świadczenia pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1255, z późn. zm.),

− świadczenie rodzicielskie,

− zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników

− stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej.

3.       Dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które nie zostały wymienione w katalogu dochodów w ust. 2 pkt c, nie są brane pod uwagę przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta przy przyznawaniu stypendium socjalnego - będą to m.in.: świadczenia rodzinne (tj. zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), świadczenia z pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe itd.).

4.       Ponadto do dochodu nie wlicza się:

1) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie: art. 86 ust. 1 ustawy (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium rektora, stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną), art. 359 ust. 1 (stypendium ministra za osiągnięcia naukowe lub artystyczne), art. 420 ust. 1 (stypendia z własnego funduszu stypendialnego uczelni),

2) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:

1) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

2) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

3) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;

4) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie przepisów o systemie oświaty,

5) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust.1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.),

6) alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz osób spoza rodziny orzeczonych wyrokiem sądowym lub wynikających z ugody zawartej przed sądem.

§ 3

1. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt c:

− w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

1) ukończył 26 rok życia,

2) pozostaje w związku małżeńskim,

3) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w § 2 ust. 1,

4) osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,

5) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w bieżących miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.).

2. W pozostałych przypadkach, sytuację materialną studenta ustala się z uwzględnieniem dochodów osiąganych studenta, rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

3. Źródłem stałego dochodu studenta może być w szczególności: wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także między innymi: renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cykliczne zawieranie umowy zlecenia, umowy o dzieło.

4. Stałe źródło dochodu oznacza generalnie nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli dla ostatniego roku podatkowego przez 12 miesięcy w roku.

 

II. Wymagane dokumenty

§ 4

Student ubiegający się o stypendium socjalne winien złożyć wraz z wnioskiem w szczególności następujące dokumenty:

1) skrócony odpis aktu urodzenia dzieci lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dzieci (lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem - oryginał do wglądu) – w przypadku niepełnoletnich członków rodziny; w przypadku niepełnoletnich dzieci uczących się zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki zawierające datę urodzenia dziecka;

2) orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem - oryginał do wglądu), w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne bądź student ubiega się o stypendium specjalne dla niepełnosprawnych;

3) zaświadczenie szkoły, w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;

4) zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku, gdy w skład rodziny wchodzi student bądź doktorant do ukończenia 26 roku życia;

5) zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny (dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny, o których mowa w § 2 ust. 1 lub § 3), w tym w szczególności:

a) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o wysokości osiągniętego przychodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c , art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne; każdego pełnoletniego członka rodziny, uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym (bez względu czy jest wykazany dochód), w tym przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych – według wzoru obowiązującego do świadczeń rodzinnych; w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych dołączyć też należy kopię zeznania podatkowego PIT (np. PIT 36, PIT 36L) lub inny dokument pozwalający wydzielić poszczególne źródła dochodu wykazane w zeznaniu podatkowym, a także dokument potwierdzający wysokość faktycznie zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne; oraz dokument określający liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany.

b) zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego członków rodziny studenta rozliczających się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

− formie opłacanego podatku (karta podatkowa lub podatek opłacany w formie

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych),

− wysokości przychodu,

− stawce podatku,

− wysokości opłaconego podatku,

c) oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu – dotyczy studenta i wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta, wzór oświadczenia określa załącznik nr 4.2 do Regulaminu,

d) zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy (lub ich kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem - oryginał do wglądu) o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonych w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki; przy czym do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem:

− ziemi oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego,

− gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

− gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

6) w przypadkach wymienionych w pkt 5 lit. c przedłożyć należy dodatkowo:

a) umowę dzierżawy zawartą stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (patrz: § 6 ust. 4),

b) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

c) umowę dzierżawy, w przypadku w związku z pobieraniem renty oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej; - lub ich kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu);

7) inne dokumenty niezbędne do ustalenia składu i dochodów rodziny, w tym odpowiednio:

a) w przypadku rodzin niepełnych – kopie aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie,

b) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

c) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

d) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

e) zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka lub innego członka rodziny, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki,

f) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany,

g) odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne,

h) odpis prawomocnego orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,

i) odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,

j) informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,

k) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postepowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

l) orzeczenie sądu o ustalenie opiekuna prawnego dziecka,

m) kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, która nie jest panną lub kawalerem,

n) zaświadczenie organu udzielającego świadczeń alimentacyjnych lub zaliczki alimentacyjnej o wysokości świadczeń wypłaconych w poprzednim roku kalendarzowym, wraz z zaświadczeniem komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości alimentów wyegzekwowanych w poprzednim roku kalendarzowym;

o) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu przez studenta lub członka jego rodziny,

p) dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj uzyskanego dochodu przez studenta lub członka jego rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,

q) dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj uzyskanego dochodu przez studenta lub członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,

r) zaświadczenie z urzędu pracy informujące o wysokości uzyskanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i okresie jego otrzymywania – w przypadku zmiany w dochodach,

s) zaświadczenie pracodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

8) osoby mającej zarejestrowaną działalność gospodarczą, które uzyskały status bezrobotnego przedstawiają jednocześnie dokument o prowadzeniu lub zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej (np. z Urzędu Gminy, Urzędu Miasta, Urzędu Skarbowego).

9) w przypadku uzyskiwania dochodów i świadczeń za granicą przedłożyć należy właściwe dokumenty wydane przez zagraniczne odpowiedniki polskich urzędów i instytucji, zawierające dane analogiczne do wymaganych w przypadku dochodów uzyskiwanych w kraju.

III. Ustalenie wysokości dochodu

§ 5

1. W celu ustalenia wysokości dochodu w rodzinie studenta sumuje się wszystkie dochody uzyskane przez studenta i członków rodziny studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenia pomocy materialnej z zastrzeżeniem § 10, § 11 niniejszego załącznika.

a) W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, dochód członka rodziny pomniejsza się: o podatek należny, składki na ubezpieczenia społeczne oraz faktycznie zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne (należy przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające wysokość faktycznie zapłaconych składek).

b) W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (rozliczane m.in. na podstawie PIT: 36 i 36L z załącznikami), dochód członka rodziny pochodzący z działalności gospodarczej pomniejsza się o podatek należny oraz faktycznie zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne (należy przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające wysokość faktycznie zapłaconych składek).

c) W przypadku, gdy członek rodziny studenta osiąga dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową (rozliczane m.in. na podstawie PIT: 28, 28A, 28B i 16A z załącznikami), w roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny, jako dochód miesięczny przyjmuje się 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku. Na tej podstawie obliczamy dochód, dane wykazane w zaświadczeniu uzależnione są od formy podatku: ryczałt lub karta podatkowa. Dochód obliczamy zgodnie z tabelami, które znajdują się w załączniku do obwieszenia przywołanego wyżej. Określona została wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla stawki podatkowej wynoszącej 2 lub 3; 5,5; 8,5 lub 10,17, 20% osiąganych przychodów oraz wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie karty podatkowej (w tym podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych). Do wniosku należy dołączyć odpowiednio zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego wg wzoru - załącznik 2.1 b (b), dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku (karta podatkowa lub podatek opłacany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku. Na tej podstawie wykazujemy dochód w oparciu o dane wykazane w zaświadczeniu, a uzależnione od formy podatku: ryczałt lub karta podatkowa i stawki podatkowej. Dochód wykazujemy zgodnie z tabelami, które znajdują się w załączniku do obwieszczenia (aktualnie: M.P. 2021 poz. 706 )

d) W przypadku, gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od dochodu członka rodziny odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych w ostatnim roku kalendarzowym na rzecz tej osoby.

e) W przypadku, gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji oraz jej dochodów.

f) W przypadku, ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, dochód rodziny ustala się na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, z zastrzeżeniem przepisów § 6.

g) W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do stypendium.

h) W przypadku, gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego nie osiągnął w ostatnim roku podatkowym stanowiącym podstawę do ustalenia dochodu, przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut obcych z ostatniego dnia roboczego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

i) Dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejsza się odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

§ 6

1. Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.

2. Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.

3. W przypadku ustalania wysokości dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego rocznego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie art.18 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym, z tym zastrzeżeniem, że do powierzchni użytków rolnych nie wlicza się ziemi oddanej w dzierżawę, o której mowa w § 4 .

4. Przez umowę dzierżawy zawartą zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników rozumie się umowę dzierżawy w której stroną wydzierżawiającą jest emeryt albo rencista rolny a grunty będące przedmiotem tej umowy powinny być wydzierżawione na podstawie umowy pisemnej zawartej na okres co najmniej 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków, osobie niebędącej:

a) małżonkiem emeryta lub rencisty;

b) jego zstępnym lub pasierbem;

c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym;

d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c;

§ 7

W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.

§ 8

1. W przypadku, gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje lub otrzymuje w wysokości niższej lub wyższej od ustalonej wyrokiem, ugodą sądową lub ugodą przed mediatorem, do dochodu rodziny stanowiącego podstawę do ustalenia prawa do świadczeń wlicza się alimenty w otrzymywanej wysokości - co powinno być udokumentowane m.in. odcinkami przekazów/przelewów oraz zaświadczeniem komornika o stanie egzekucji alimentów w przypadku ich nieotrzymywania lub otrzymywania w mniejszej wysokości, informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

2. W przypadku uprawnionego do świadczeń alimentacyjnych do ukończenia 25 roku życia, jeśli z zaświadczenia komornika wynika, że postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne, przedłożyć należy zaświadczenie organu udzielającego świadczeń alimentacyjnych lub zaliczki alimentacyjnej o wysokości świadczeń wypłaconych w poprzednim roku kalendarzowym – będącym podstawą ustalania uprawnień do pomocy materialnej.

§ 9

1. W przypadku, gdy członek rodziny studenta ubiegającego się o świadczenia zaginął, student składający wniosek o świadczenia do wniosku dołącza zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia, a w przypadku cudzoziemców, właściwej instytucji.

2. Ustalając dochód rodziny nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez zaginionego, a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie uwzględnia się członka rodziny, który zaginął.

3. Student przedstawia raz na kwartał aktualne zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1.

4. W przypadku kiedy miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej student do wniosku o stypendium socjalne dołącza zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji majątkowej i dochodowej swojej rodziny.

5. W przypadku niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia o którym mowa w pkt 4 wnioskodawca zobligowany jest przedstawić dokumenty pozwalające ustalić źródło utrzymania rodziny.

IV. Zmiany w dochodach (utrata i uzyskanie dochodów)

§ 10

1. W przypadku, gdy członek rodziny utracił dochód z powodu:

a) uzyskania prawa do urlopu wychowawczego;

b) utraty prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;

c) utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d) utraty zasiłku przedemerytalnego, lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2021 r. poz. 419, z późn. zm.),

e) wyrejestrowania z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2021 r. poz. 266, z późn. zm.) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.).

f) utraty zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń, lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w skutek bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,

h) utraty świadczenia rodzicielskiego,

i) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

j) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

2. W przypadku utraty dochodu przez studenta lub członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki lub po tym roku, ustalając dochód nie uwzględnia się dochodu utraconego.

3. Nie stanowi utraty dochodu przebywanie na urlopie bezpłatnym.

4. Utratę dochodu stanowi obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) z powodu przeciwdziałania COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374, z późn. zm.) i jest uwzględniane w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2022 r.

 

§ 11

1. W przypadku, gdy członek rodziny uzyskał dochód z tytułu:

a) zakończenia urlopu wychowawczego;

b) uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;

c) uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d) uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,

e) rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników

i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, - do dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę dochodu uzyskanego przez członka rodziny w pierwszym pełnym miesiącu uzyskiwania nowego dochodu (w miesiącu następującym po miesiącu uzyskania dochodu), o ile dochód ten osoba otrzymuje nadal w dniu ustalania prawa do świadczeń.

2. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny (tj. w roku będącym podstawą ustalania uprawnień), ustalając dochód członka rodziny uzyskany w tym roku, dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany nadal w dniu ustalania prawa do stypendium.

3. W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, dochód ustala się na podstawie dochodu powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium.

4. W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, do wniosku należy dołączyć dokument lub zaświadczenie informującego wysokości uzyskanego przez członka rodziny dochodu (netto i brutto) z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty.

5. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

IV. Informacje ogólne

§ 12

1. Komplet właściwych dokumentów (kserokopie oraz oryginały do wglądu), w tym zaświadczenia i oświadczenia student składa we właściwym dziekanacie.

2. Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń udostępnione są na stronie internetowej Uczelni oraz we właściwych dziekanatach.

3. Do dokumentacji student dołącza wygenerowany w USOSweb, wydrukowane i podpisane Oświadczenie o dochodach, za pomocą którego oblicza wstępnie wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta. Dziekanaty sprawdzają poprawność wyliczenia dochodu w oparciu o „oświadczenie o dochodach”.

§ 13

Do składu rodziny nie wlicza się rodzica/małżonka, jeśli:

1) rodzic/małżonek nie żyje (akt zgonu);

2) rodzic/małżonek zaginął (zaświadczenie z Policji);

3) rodzic jest nieznany (odpis zupełny aktu urodzenia);

4) rodzic ma orzeczone alimenty względem studenta (do dochodu wlicza się wówczas alimenty);

5) rodzic, z którym student mieszka został przez sąd zobowiązany do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

6) powództwo o alimenty względem rodzica zostało przez sąd oddalone;

7) student przedstawi inny tytuł wykonawczy pochodzący lub zatwierdzony przez sąd, np. zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych dotyczący rodzica pozwanego o alimenty.