Termin składania wniosków:
17-24 października 2019 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 11.00-14.00.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Spraw Studenckich, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, DS. „HELIOS”, ul. Czwartaków 13,
parter, sala telewizyjna

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o stypendia dla najlepszych studentów
z Własnego Funduszu Stypendialnego

Na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów, finansowanych z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 września 2019 r. JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Michałowski ogłasza nabór wniosków o stypendia z Funduszu dla najlepszych studentów.

Stypendia zostaną przyznane na rok akademicki 2019/2020 i wypłacone zostaną w dwóch transzach tj. do końca grudnia br. oraz do końca czerwca 2020 r.

Stypendia dla najlepszych studentów w ramach Funduszu przyznawane będą w kategorii osiągnięcia naukowe.

Stypendia za osiągnięcia naukowe przyznawane będą oddzielnie dla:

 1. studentów I roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, którzy w roku 2018/2019 spełnili co najmniej jeden z następujących warunków:

  a) uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego, w tym co najmniej 85% punktów na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów z grupy obowiązkowych egzaminów w części pisemnej matury lub co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z co najmniej jednego z przedmiotów maturalnych takich jak: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), wiedza o społeczeństwie w części pisemnej matury oraz osiągnęli średnią ocen z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej na poziomie co najmniej 5.0;

  b) zostali laureatami bądź finalistami olimpiady międzynarodowej lub olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub laureatami konkursu o zasięgu ogólnopolskim, w tym organizowanym przez UMCS.
 2. studentów pozostałych lat studiów I oraz II stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2018/2019 łącznie spełnili następujące warunki:

  a) osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, w tym średnią ocen nie niższą niż 4,4;

  b) uzyskali indywidualne osiągnięcia naukowe, w tym rozpoczęli lub zrealizowali projekt badawczo-naukowy powiązany z prowadzonym w UMCS kierunkiem studiów;

  c) brali udział w badaniach nad priorytetowym dla UMCS obszarem nauki, stanowiącym podstawę ich pracy licencjackiej/inżynierskiej lub magisterskiej, który w znaczący sposób przyczyni/przyczynił się do zwiększenia dorobku badawczego UMCS lub współpracy UMCS o charakterze naukowym z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz biznesem.

 

Liczba miejsc stypendialnych: 40
Kwota stypendium wynosi 4400 zł.

Nabór wniosków w terminie: od 17 października 2019 r. do dnia 24 października 2019 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 11.00-14.00.
Miejsce składania wniosków: Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów DS. „HELIOS”, ul. Czwartaków 13, parter, sala telewizyjna.