Zakwaterowanie

Zapoznaj się z Komunikatem w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania
w domach studenckich w trakcie epidemii COVID-19

 

Szanowni Państwo,

w związku z panującą pandemią  COVID-19 i związanymi z tym obostrzeniami, w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 -
nie przewidujemy kwaterowań w pokojach gościnnych.

 

Kto może ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki?

O przyznanie miejsca w Domach Studenckich UMCS mogą ubiegać się studenci UMCS studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, małżeństwa, w których jedno z małżonków jest studentem lub doktorantem UMCS, a także w przypadku posiadania wolnych miejsc inne osoby.

Pierwszeństwo przysługuje studentom i doktorantom UMCS, którzy są rodzicami samotnie wychowującymi dziecko, posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności, są sierotami albo półsierotami lub pozostają w związku małżeńskim oraz studentom UMCS, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Szczegółowe warunki przyznawania miejsc określa Regulamin świadczeń dla studentów UMCS.

Do zakwaterowania się w akademikach niezbędne jest posiadanie dowodu osobistego (paszportu w przypadku cudziemców) oraz zdjęcia formatu legitymacyjnego, celem wystawienia karty mieszkańca Domu Studenckiego.

Zapoznaj się z Regulaminem świadczeń dla studentów  UMCS >>

 

Po 13 września br. studenci/doktoranci UMCS ubiegający się o przyznanie miejsca w domu studenckim,  mogą składać wypełniony druk wniosku wyłącznie w formie papierowej.  Wniosek można wysłać pocztą lub zeskanowany wysłać jako załącznik na adres: akademik@umcs.pl

 

Zobacz wzory wniosków  (forma papierowa)

 Kontakt:

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS

Biuro Spraw Studenckich

DS HELIOS, pok. 5
ul. Czwartaków 13, 20-036 Lublin
tel. (81) 533 86 27 ; (81) 533-27-42
e-mail: akademik@umcs.pl