Zakwaterowanie

U W A G A !!!

W  ZWIĄZKU  Z  ZARZĄDZENIEM  Nr 18/2020   Z  DNIA 11 MARCA 2020 r.  REKTORA  UMCS   - WSTRZYMUJE  SIĘ ZAKWATEROWANIE  NOWYCH  OSÓB  W  DOMACH  STUDENCKICH,   JAK  RÓWNIEŻ  WPROWADZA  SIĘ  ZAKAZ  ODWIEDZIN  PRZEZ  OSOBY  NIEZAKWATEROWANE  W  DOMACH  STUDENCKICH.

 

Kto może ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki?

O przyznanie miejsca w Domach Studenckich UMCS mogą ubiegać się studenci UMCS studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, małżeństwa, w których jedno z małżonków jest studentem lub doktorantem UMCS, a także w przypadku posiadania wolnych miejsc inne osoby.

Pierwszeństwo przysługuje studentom i doktorantom UMCS, którzy są rodzicami samotnie wychowującymi dziecko, posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności, są sierotami albo półsierotami lub pozostają w związku małżeńskim oraz studentom UMCS, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Szczegółowe warunki przyznawania miejsc określa Regulamin świadczeń dla studentów UMCS.

Do zakwaterowania się w akademikach niezbędne jest posiadanie dowodu osobistego (paszportu w przypadku cudziemców) oraz zdjęcia formatu legitymacyjnego, celem wystawienia karty mieszkańca Domu Studenckiego.

Zapoznaj się z Regulaminem świadczeń dla studentów  UMCS >>

Jak złożyć wniosek?

UWAGA!!!

W semestrze zimowym w roku akademickim 2019/20 trwa remont akademika "Amor". O przyznanie w nim miejsca, będzie można ubiegać się od semestru letniego w roku akad. 2019/20.

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim na następny rok akademicki należy złożyć:

  • I tura: w przypadku studentów I-IV roku studiów jednolitych magisterskich, I, II roku studiów licencjackich 3-letnich, I, II i III roku studiów inżynierskich 3,5-letnich, I roku studiów II stopnia oraz doktorantów od 20 maja do 20 czerwca 2019 r. za pośrednictwem platformy internetowej usosweb.
  • II tura: w przypadku osób już przyjętych na I rok studiów jednolitych magisterskich oraz I rok studiów I, II, III stopnia od 1 do 20 sierpnia 2019 r. za pośrednictwem platformy internetowej usosweb,
  • III tura: w przypadku osób przyjętych na I rok studiów jednolitych magisterskich, I, II stopnia oraz na I rok kształcenia w ramach prowadzonych przez UMCS szkół doktorskich od 24 sierpnia do 15 września 2019 r. za pośrednictwem platformy internetowej usosweb

Po 16 września 2019 r. studenci/doktoranci - ubiegający się o przyznanaie miejsca w domu studenckim, mogą składać wypełniony druk wniosku wyłącznie w formie papierowej w Biurze Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Wniosek można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub zeskanowany wysłać jako załącznik na adres akademik@poczta.umcs.lublin.pl

Zobacz wzory wniosków  (forma papierowa)

 

Kontakt:

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS

Biuro Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Zespół ds. świadczeń dla studentów i doktorantów


DS HELIOS, pok. 5
ul. Czwartaków 13, 20-036 Lublin
tel. (81) 533 86 27 ; (81) 533-27-42
e-mail: akademik@poczta.umcs.lublin.pl