Zakwaterowanie

 Zapoznaj się z Komunikatem w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania
w domach studenckich w trakcie epidemii COVID-19

 

Informujemy, że w semestrze zimowym* roku akademickiego 2020/2021 nie ma możliwości dobowego zakwaterowania w pokojach gościnnych i hotelowych oraz kwaterowania osób z innych uczelni.
*Uczelnia zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego zakazu na semest letni roku akademickiego 2020/2021.  

O przyznanie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 miejsca w domu studenckim UMCS,  mogą ubiegać się wyłącznie studenci/doktoranci UMCS w  akademikach: Femina, Helios, Ikar i Jowisz.

 

Kto może ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki?

O przyznanie miejsca w Domach Studenckich UMCS mogą ubiegać się studenci UMCS studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, małżeństwa, w których jedno z małżonków jest studentem lub doktorantem UMCS, a także w przypadku posiadania wolnych miejsc inne osoby.

Pierwszeństwo przysługuje studentom i doktorantom UMCS, którzy są rodzicami samotnie wychowującymi dziecko, posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności, są sierotami albo półsierotami lub pozostają w związku małżeńskim oraz studentom UMCS, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Szczegółowe warunki przyznawania miejsc określa Regulamin świadczeń dla studentów UMCS.

Do zakwaterowania się w akademikach niezbędne jest posiadanie dowodu osobistego (paszportu w przypadku cudziemców) oraz zdjęcia formatu legitymacyjnego, celem wystawienia karty mieszkańca Domu Studenckiego.

Zapoznaj się z Regulaminem świadczeń dla studentów  UMCS >>

Jak złożyć wniosek?

 

Po 16 września br. kandydaci/studenci/doktoranci UMCS ubiegający się o przyznanie miejsca w domu studenckim,  mogą składać wypełniony druk wniosku wyłącznie w formie papierowej w Biurze Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UMCS. Wniosek można wysłać pocztą lub zeskanowany wysłać jako załącznik na adres: akademik@poczta.umcs.lublin.pl

 

Zobacz wzory wniosków  (forma papierowa)

 

Kontakt:

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS

Biuro Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Zespół ds. świadczeń dla studentów i doktorantów


DS HELIOS, pok. 5
ul. Czwartaków 13, 20-036 Lublin
tel. (81) 533 86 27 ; (81) 533-27-42
e-mail: akademik@poczta.umcs.lublin.pl