Zakwaterowanie

Kto może ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki?

O przyznanie miejsca w Domach Studenckich UMCS mogą ubiegać się studenci UMCS studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, małżeństwa, w których jedno z małżonków jest studentem lub doktorantem UMCS, a także w przypadku posiadania wolnych miejsc inne osoby.

Pierwszeństwo przysługuje studentom i doktorantom UMCS, którzy są rodzicami samotnie wychowującymi dziecko, posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności, są sierotami albo półsierotami lub pozostają w związku małżeńskim oraz studentom UMCS, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Szczegółowe warunki przyznawania miejsc określa Regulamin świadczeń dla studentów UMCS.

Do zakwaterowania się w akademikach niezbędne jest posiadanie dowodu osobistego (paszportu w przypadku cudziemców) oraz zdjęcia formatu legitymacyjnego, celem wystawienia karty mieszkańca Domu Studenckiego.

Zapoznaj się z Regulaminem świadczeń dla studentów  UMCS >>


UWAGA:

III tura wnioskowania w USOSweb (dla osób, które wcześniej nie złożyły wniosku) zakończyła się w dniu 13 września 2023 r. 

Od 20 września 2023 r. istnieje możliwość złożenia wniosku papierowego w Biurze Spraw Studenckich lub przesłanie go skanem na adres akademik@mail.umcs.pl -Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco, jeśli będą zwalniały się miejsca w Domach Studenckich w wyniku rezygnacji studentów z przyznanych miejsc lub po zakończeniu procesu kwaterowania tj. po 2 października, jeśli osoby, którym przyznano miejsce nie zakwaterują się.  Wnioski mogą składać osoby będące studentami/doktorantami UMCS, a także osoby przyjęte na studia od roku akademickiego 2023/2024.

 


 Kwaterowanie wakacyjne 2022/2023

Student/Doktorant UMCS ubiegający się o możliwość zamieszkania w Domu Studenckim UMCS w okresie wakacyjnym wypełnia wniosek o przyznanie miejsca, stanowiącego załącznik nr 12 do Regulaminu świadczeń dla Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 26.06.2023 r.

Podstawą otrzymania miejsca w domu studenckim w okresie wakacyjnym może być przede wszystkim: odbywanie praktyk, brak możliwości powrotu do kraju pochodzenia, prowadzenie badań, w tym niezbędnych do przygotowania pracy dyplomowej lub podjęcie pracy potwierdzone zaświadczeniem od pracodawcy. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem miejsca na okres wakacyjny.

Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem w sprawie zakwaterowania studentów i doktorantów UMCS w wyznaczonych domach studenckich UMCS w okresie wakacyjnym w roku akademickim 2022/2023.

Zobacz wzory wniosków  (forma papierowa) - dotyczy kwaterowania wakacyjnego. 

 


I tura wnioskowania na rok akademicki 2023/2024 (dla studentów lat starszych):

Informujemy, że w terminie od 9 do 30 czerwca 2023 r. ( I tura) istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2023/24.

Wnioski mogą składać osoby, które planują w roku akademickim 2023/24 kontynuować kształcenie w uczelni tj.:

1) aktualni studenci:

- I - IV roku studiów jednolitych magisterskich

- I, II roku studiów licencjackich (3-letnich)

- I, II i III roku studiów inżynierskich (3,5 -letnich)

- I roku studiów II stopnia

2) aktualni doktoranci

Prosimy o skladanie wniosków tylko poprzez system platformy internetowej USOSweb.

Jednocześnie informujemy, że osoby ubiegające się o przyznanie miejsca ze względów szczególnych, tj. osoby z niepełnosprawnością, osoby samotnie wychowujące dziecko, małżeństwa studenckie oraz sieroty i półsieroty, obowiązane są załączyć (w usosweb) skan dokumentu potwierdzający tę okoliczność.

Nadmieniamy, że DS Helios wyłączony jest z możliwości wnioskowania w I turze.

Po 5 lipca br. otrzymają Państwo informację o wynikach również za pośrednictwem usosweb.

Przypominamy o konieczności potwierdzenia do 20 lipca br. wyłącznie za pomocą platformy usosweb przyznanego miejsca oraz wniesienia opłaty rezerwacyjnej/kaucji najpóźniej do 26 lipca br. Brak wniesienia opłaty rezerwacyjnej/kaucji do 26 lipca br. jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca, pomimo dokonania potwierdzenia w usosweb. 


Kontakt:

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS

Biuro Spraw Studenckich

DS HELIOS, pok. 5
ul. Czwartaków 13, 20-036 Lublin
tel. (81) 533 86 27 ; (81) 533-27-42
e-mail: akademik@mail.umcs.pl

 

Załączniki