Zakwaterowanie

 

Komunikat Rektora z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zakwaterowania w Domach Studenckich w roku akademickim 2020/2021 Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie 

 

Zapoznaj się z Komunikatem w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich w trakcie epidemii COVID-19

 

Kto może ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki?

O przyznanie miejsca w Domach Studenckich UMCS mogą ubiegać się studenci UMCS studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, małżeństwa, w których jedno z małżonków jest studentem lub doktorantem UMCS, a także w przypadku posiadania wolnych miejsc inne osoby.

Pierwszeństwo przysługuje studentom i doktorantom UMCS, którzy są rodzicami samotnie wychowującymi dziecko, posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności, są sierotami albo półsierotami lub pozostają w związku małżeńskim oraz studentom UMCS, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Szczegółowe warunki przyznawania miejsc określa Regulamin świadczeń dla studentów UMCS.

Do zakwaterowania się w akademikach niezbędne jest posiadanie dowodu osobistego (paszportu w przypadku cudziemców) oraz zdjęcia formatu legitymacyjnego, celem wystawienia karty mieszkańca Domu Studenckiego.

Zapoznaj się z Regulaminem świadczeń dla studentów  UMCS >>

Jak złożyć wniosek?

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2020/21 będą przyjmowane
w terminie późniejszym, tj.

  • I tura - w terminie 22 czerwca - 20 lipca 2020 r.  ( sesja zamknięta )
  • II tura - w terminie 24 sierpnia - 16 września 2020 r. (sesja zamknięta)

W I turze o przyznanie miejsca mogą starać się studenci, którzy planują w roku akademickim 2020/21 kontynuować kształcenie 
w Uczelni tj.:

1) aktualni studenci  I-IV roku studiów jednolitych magisterskich, I, II roku studiów licencjackich 3-letnich, I, II i III roku studiów inżynierskich 3,5 letnich, I roku studiów II stopnia (wnioskowanie wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej usosweb);

2) aktualni doktoranci - uczestnicy I roku szkół doktorskich oraz II i III roku studiów doktoranckich, którzy będą kontynuować kształcenie, (wnioskowanie wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej usosweb);

Przypominamy o konieczności potwierdzenia w usosweb przyznanego miejsca w terminie do 15 sierpnia br.

Studenci/doktoranci, którzy nie złożyli w I turze wniosku oraz osoby, które nie potwierdziły w usosweb przyznanego miejsca,
mogą do 16 września br. przesłać druk podania w formie papierowej na adres Biura Spraw Studenckich lub zeskanowany wysłać na adres: akademik@poczta.umcs.lublin.pl . Rozpatrzenie przesłanych wniosków nastąpi po 16 września br.

II tura przeznaczona jest dla osób przyjętych na I rok studiów jednolitych magisterskich, I, II stopnia oraz na I rok kształcenia
w ramach prowadzonych przez UMCS szkół doktorskich, (wnioskowanie wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej usosweb )

Aby zalogować się po raz pierwszy do usosweb,  nalezy wejść na stronę https://login.umcs.pl/ kliknąć "ustaw nowe hasło" i na następnej planszy wpisać swój adres e-mail podany przy rekrutacji. Po chwili na e-mailu pojawi się wiadomość z loginem oraz miejsce
na ustawienie hasła (należy sprawdzić folder SPAM oraz folder POWIADOMIENIA).

Kandydaci na studia na UMCS których rekrutacja kończy się po 16 września br.,  po zarejestrowaniu się oraz ewentualnym zapisaniu
na studia w IRK, mogą składać wypełniony druk wniosku wyłącznie w formie papierowej w terminie do 16 września br. w Biurze Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UMCS. Wniosek można wysłać pocztą lub zeskanowany wysłać jako załącznik
na adres: akademik@poczta.umcs.lublin.pl

 

Po 16 września br. kandydaci/studenci/doktoranci UMCS ubiegający się o przyznanie miejsca w domu studenckim,  mogą składać wypełniony druk wniosku wyłącznie w formie papierowej w Biurze Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UMCS. Wniosek można wysłać pocztą lub zeskanowany wysłać jako załącznik na adres: akademik@poczta.umcs.lublin.pl

 

 

 

Zobacz wzory wniosków  (forma papierowa)

 

Kontakt:

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS

Biuro Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Zespół ds. świadczeń dla studentów i doktorantów


DS HELIOS, pok. 5
ul. Czwartaków 13, 20-036 Lublin
tel. (81) 533 86 27 ; (81) 533-27-42
e-mail: akademik@poczta.umcs.lublin.pl