Zakwaterowanie

Wnioski o miejsca w Domach Studenckich UMCS w trakcie trwania roku akademickiego 2022/2023 można skladać osobiście w Biurze Spraw Studenckich (ul. Czwartaków 13/5, DS. Helios) lub przesłać skan na adres mailowy akademik@mail.umcs.pl  - UWAGA, dotyczy to również sytuacji, gdy student chce się przenieść z jednego akademika UMCS do drugiego i nie posiada osoby na tzw. "zamianę". 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kto może ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki?

O przyznanie miejsca w Domach Studenckich UMCS mogą ubiegać się studenci UMCS studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, małżeństwa, w których jedno z małżonków jest studentem lub doktorantem UMCS, a także w przypadku posiadania wolnych miejsc inne osoby.

Pierwszeństwo przysługuje studentom i doktorantom UMCS, którzy są rodzicami samotnie wychowującymi dziecko, posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności, są sierotami albo półsierotami lub pozostają w związku małżeńskim oraz studentom UMCS, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Szczegółowe warunki przyznawania miejsc określa Regulamin świadczeń dla studentów UMCS.

Do zakwaterowania się w akademikach niezbędne jest posiadanie dowodu osobistego (paszportu w przypadku cudziemców) oraz zdjęcia formatu legitymacyjnego, celem wystawienia karty mieszkańca Domu Studenckiego.

Zapoznaj się z Regulaminem świadczeń dla studentów  UMCS >>

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w terminie od 1 do 30 czerwca 2022 r. ( I tura) istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2022/23.

Wnioski mogą składać osoby, które planują w roku akademickim 2022/23 kontynuować kształcenie w uczelni tj.:

1) aktualni studenci:

- I - IV roku studiów jednolitych magisterskich

- I, II roku studiów licencjackich (3-letnich)

- I, II i III roku studiów inżynierskich (3,5 -letnich)

- I roku studiów II stopnia

2) aktualni doktoranci

Prosimy o skladanie wniosków tylko poprzez system platformy internetowej usosweb.

Jednocześnie informujemy, że osoby ubiegające się o przyznanie miejsca ze względów szczególnych, tj. osoby z niepełnosprawnością, osoby samotnie wychowujące dziecko, małżeństwa studenckie oraz sieroty i półsieroty, obowiązane są załączyć (w usosweb) skan dokumentu potwierdzający tę okoliczność.

Nadmieniamy, że DS Helios wyłączony jest z możliwości wnioskowania w I turze, w  przypadku kolejnych tur, decyzja zostanie podana w odrębnej informacji.

Po 2 lipca br. otrzymają Państwo informację o wynikach prac Komisji ds. Domów Studenckich również za pośrednictwem usosweb.

Przypominamy o konieczności potwierdzenia do 20 lipca br. wyłącznie za pomocą platformy usosweb przyznanego miejsca
oraz wniesienia opłaty rezerwacyjnej/kaucji najpóźniej do 26 lipca br. Brak wniesienia opłaty rezerwacyjnej/kaucji do 26 lipca br. - Zgodnie z Komunikatem Rektora UMCS z dn. 30.05.2022 r. jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca, pomimo dokonania potwierdzenia w usosweb.

Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na studia na UMCS tj. na I rok studiów jednolitych magisterskich, I rok studiów I, II i III stopnia, będą mogli ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim w II turze (od 16 sierpnia br.) składając stosowny wniosek w systemie usosweb. Informacja zostanie ogłoszona w terminie późniejszym.

Zobacz wzory wniosków  (forma papierowa)

 Kontakt:

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS

Biuro Spraw Studenckich

DS HELIOS, pok. 5
ul. Czwartaków 13, 20-036 Lublin
tel. (81) 533 86 27 ; (81) 533-27-42
e-mail: akademik@umcs.pl