Zakwaterowanie

 Zapoznaj się z Komunikatem w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania
w domach studenckich w trakcie epidemii COVID-19

 

Komunikat Rektora UMCS w Lublinie z dnia 7 czerwca 2021 r.  w sprawie zakwaterowania w domach studenckich w okresie wakacyjnym 
w roku akad. 2020/21 podczas epidemii COVID-19

 

Cennik opłat wakacyjnych (miesięcznych): tutaj

 

Kto może ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki?

O przyznanie miejsca w Domach Studenckich UMCS mogą ubiegać się studenci UMCS studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, małżeństwa, w których jedno z małżonków jest studentem lub doktorantem UMCS, a także w przypadku posiadania wolnych miejsc inne osoby.

Pierwszeństwo przysługuje studentom i doktorantom UMCS, którzy są rodzicami samotnie wychowującymi dziecko, posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności, są sierotami albo półsierotami lub pozostają w związku małżeńskim oraz studentom UMCS, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Szczegółowe warunki przyznawania miejsc określa Regulamin świadczeń dla studentów UMCS.

Do zakwaterowania się w akademikach niezbędne jest posiadanie dowodu osobistego (paszportu w przypadku cudziemców) oraz zdjęcia formatu legitymacyjnego, celem wystawienia karty mieszkańca Domu Studenckiego.

Zapoznaj się z Regulaminem świadczeń dla studentów  UMCS >>

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że ze względu  na panującą pandemię COVID-19,  wnioski o przyznanie miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2021/22 będą przyjmowane w terminach późniejszych, tj.:

I tura - w terminie od 01 czerwca  - 30 czerwca 2021 r.

 

II tura - w terminie 16 sierpnia - 13 września 2021 r.

 

W I turze o przyznanie miejsca będą mogli starać się studenci, którzy planują w roku akademickim 2021/22 kontynuować kształcenie
w UMCS tj.:

1) aktualni studenci I - IV roku studiów jednolitych magisterskich,  I, II roku studiów licencjackich 3-letnich, I, II i III roku studiów inżynierskich 3,5 letnich, I roku studiów II stopnia (wnioskowanie wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej usosweb),

2) aktualni doktoranci - uczestnicy I i II roku szkół doktorskich  oraz III i IV roku studiów doktoranckich, którzy będą kontynuować kształcenie (wnioskowanie wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej usosweb).

Przypominamy o konieczności potwierdzenia w usosweb przyznanego miejsca do 31 lipca br.

Osoby, które nie złożyły wniosku w usosweb w I turze, mogą to zrobić wysyłając do 13 września br. na adres akademik@poczta.umcs.lublin.pl wypełniony i podpisany skan wniosku w formie papierowej (link do wzorów wiosków: https://www.umcs.pl/pl/wzory-wnioskow,12342.htm ).

 

Natomiast II tura przeznaczona będzie dla osób, które w roku akademickim 2021/22 podejmą kształcenie na I roku studiów
I, II-go stopnia jednolitych magisterskich oraz na I roku kształcenia w ramach prowadzonych szkół doktorskich (wnioskowanie wyłącznie za pomocą platformy internetowej usosweb).

Szczegółowe komunikaty dot. składania wniosków w poszczególnych turach, zostaną ogłoszone na stronie internetowej UMCS
w terminie późniejszym.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na COVID-19, na ten moment planujemy ograniczyć liczbę kwaterowanych osób
w poszczególnych domach studenckich w zbliżającym sie roku akademickim 2021/22. Uczelnia zastrzega sobie jednak możliwość zmiany decyzji w tym zakresie.

 

Ze względu na planowane remonty z kwaterowania:

- w roku akademickim 2021/22 wyłączony zostanie DS Zana,

- od semestru letniego roku akademickiego 2021/22 DS Grześ. Osobom, które w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22
będą mieszkać w omawianym domu studenckim, zaproponowane zostanie w terminie umożliwiającym przeniesienie się na miejsce
do innego domu studenckiego z zastrzeżeniem, że opłata za miejsce nie może być wyższa niż wnoszona przez daną osobę w semestrze zimowym 2021/22,

- o przyznanie miejsca w DS Grześ będą mogły ubiegać się osoby, które będą wnioskowały o miejsce w II turze.

 

Po 13 września br. kandydaci/studenci/doktoranci UMCS ubiegający się o przyznanie miejsca w domu studenckim,  mogą składać wypełniony druk wniosku wyłącznie w formie papierowej w Biurze Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UMCS. Wniosek można wysłać pocztą lub zeskanowany wysłać jako załącznik na adres: akademik@poczta.umcs.lublin.pl

 

Zobacz wzory wniosków  (forma papierowa)

 

Kontakt:

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS

Biuro Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Zespół ds. świadczeń dla studentów i doktorantów


DS HELIOS, pok. 5
ul. Czwartaków 13, 20-036 Lublin
tel. (81) 533 86 27 ; (81) 533-27-42
e-mail: akademik@poczta.umcs.lublin.pl