Wysokość stypendiów dla studentów

Wysokość świadczeń stypendialnych dla studentów w roku akademickiego 2021/2022

obowiązująca od 1 października 2021 roku

Stypendium socjalne i zwiększenie stypendium socjalnego

Przedział Miesieczny dochód na osobę w rodzinie (w zł) Stypendium socjalne (w zł) Zwiększenie stypendium socjalnego (w zł)
A do 528  950  250 
B 528,01 - 782  750  250 
C 782,01 - 1051,70  650  250 

Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta - 350 zł.


Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawności  Kwota stypendium (w zł)
 znaczny  850 
umiarkowany 750 
 lekki  650 

Stypendium dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością – 750 zł


Stypendium Rektora dla studentów  

 Przedział Procent uprawnionych w rankingu
(wszyscy uprawnieni w rankingu
zgodnie z Regulaminem = 100%)
  Kwota stypendium (w zł)
 I pierwsze 25% 1200
 II kolejne 25% 1000
 III kolejne 25% 700
 IV ostatnie 25% 500


Zapomoga   

Maksymalna kwota zapomogi przyznawanej przez zespół KS - 3000 zł

 

Próg dochodowy

Próg dochodowy pozwalający ubiegać się o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/2022 ustala się w wysokości 1051,70 zł.