Wysokość stypendiów dla studentów

Wysokość świadczeń stypendialnych dla studentów w roku akademickiego 2022/2023

obowiązująca od 1 października 2022 roku

Stypendium socjalne i zwiększenie stypendium socjalnego

Przedział Miesieczny dochód na osobę w rodzinie (w zł) Stypendium socjalne (w zł) Zwiększenie stypendium socjalnego (w zł)
A do 600  1230  250 
B 600,01 – 1051,70 1130 250 

Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta - 350 zł.


Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawności  Kwota stypendium (w zł)
 znaczny  1000
umiarkowany 900
 lekki  800

Stypendium dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością – 750 zł


Stypendium Rektora dla studentów  

 Przedział Procent uprawnionych w rankingu
(wszyscy uprawnieni w rankingu
zgodnie z Regulaminem = 100%)
  Kwota stypendium (w zł)
 I pierwsze 25% 1200
 II kolejne 25% 1000
 III kolejne 25% 700
 IV ostatnie 25% 500


Zapomoga   

Maksymalna kwota zapomogi przyznawanej przez zespół KS - 4000 zł

 

Próg dochodowy

Próg dochodowy pozwalający ubiegać się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023 ustala się w wysokości 1051,70 zł.

 

Komunikat Rektora z dn. 7 listopada 2022 r. zmieniający Komunikat z dn. 18 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w roku akademickim 2022/2023 w zakresie wysokości stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów.