Wysokość stypendiów dla studentów

Wysokość świadczeń stypendialnych dla studentów w roku akademickiego 2023/2024

obowiązująca od 1 października 2023 roku

Stypendium socjalne i zwiększenie stypendium socjalnego

Przedział Miesieczny dochód na osobę w rodzinie (w zł) Stypendium socjalne (w zł) Zwiększenie stypendium socjalnego (w zł)
A do 600  1330  300 
B 600,01 – 1294,40 1230 300 

Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta - 400 zł.


Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawności  Kwota stypendium (w zł)
 znaczny  1000
umiarkowany 900
 lekki  800

Stypendium dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością – 900 zł


Stypendium Rektora dla studentów  

 Przedział Procent uprawnionych w rankingu
(wszyscy uprawnieni w rankingu
zgodnie z Regulaminem = 100%)
  Kwota stypendium (w zł)
 I pierwsze 25% 1300
 II kolejne 25% 1100
 III kolejne 25% 800
 IV ostatnie 25% 600


Zapomoga   

Maksymalna kwota zapomogi przyznawanej przez zespół KS - 4000 zł

 

Próg dochodowy

Próg dochodowy pozwalający ubiegać się o stypendium socjalne w roku akademickim 2023/2024 ustala się w wysokości 1294,40zł.

 

Komunikat Rektora z dn. 20 października 2023 r.  w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w roku akademickim 2023/2024 w zakresie wysokości stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów. 

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów oraz Samorządu doktorantów UMCS z dnia 6 listopada 2023 r. zmieniający Komunikat Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów oraz Samorządu Doktorantów UMCS w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w roku akademickim 2023/2024