Numery albumów osób, którym JM Rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski przyznał stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego UMCS na rok akademicki 2021/2022

 

Doktoranci 1 roku kształcenia w Szkołach Doktorskich:

278898

276664

281304

 

Doktoranci 2 i 3 roku kształcenia w Szkołach Doktorskich oraz 4 roku studiów III stopnia:

255402

261660

259454

226116

273278

264211

255395

254182

255388

280112

261932

248578

272915

272539

261891

274515

272554

255432

272517

 

 

Termin składania wniosków:
04 - 22 października 2021 r.

W związku z panującą epidemią koronawirusa, wnioski o przyznanie stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego na rok akademicki 2021/2022 składa się wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej* na adres:


Biuro Spraw Studenckich
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS
DS. „HELIOS”, ul. Czwartaków 13
20-036 Lublin
z dopiskiem „Stypendium WFS”.

*wiążącą datą wpływu jest data stempla pocztowego w przypadku polskich placówek pocztowych.

 

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o stypendia dla najlepszych doktorantów
z Własnego Funduszu Stypendialnego

Na podstawie § 1 ust. 1 Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów naukowych dla doktorantów, finansowanych z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 września 2019 r. JM Rektor prof. dr hab. Radosław Dobrowolski ogłasza nabór wniosków o stypendia z Funduszu dla najlepszych doktorantów.

Stypendia zostaną przyznane na rok akademicki 2021/2022 i wypłacone zostaną w dwóch transzach tj. do końca grudnia br. oraz do końca czerwca 2022 r.

Stypendia dla najlepszych doktorantów w ramach Funduszu przyznawane są oddzielnie dla:

  1. doktorantów I roku kształcenia
  2. doktorantów lat wyższych.

Stypendium dla doktorantów I roku kształcenia przyznawane jest doktorantom, którzy w roku akademickim 2020/2021 wyróżnili się w pracy naukowej, w tym: posiadają publikacje w czasopismach naukowych lub uczestniczyli w konferencjach naukowych, podczas których wygłosili referaty lub uczestniczyli w projektach badawczych realizowanych przez UMCS;

Stypendium dla doktorantów pozostałych lat studiów przyznawane jest doktorantom, którzy w roku akademickim 2020/2021:

  1. rozpoczęli lub zrealizowali badania finansowane z grantów zewnętrznych, w szczególności z MEiN, NCN, NCBIR, itp. lub z grantów wydziałowych;
  2. wyróżniali się w pracy naukowej, w tym: posiadają recenzowane publikacje w renomowanych wydawnictwach i czasopismach naukowych lub uczestniczyli w konferencjach naukowych o zasięgu co najmniej ogólnopolskim/międzynarodowym, podczas których wygłosili referaty/zaprezentowali postery;

Liczba miejsc stypendialnych: 18
Łączna roczna kwota stypendium wynosi 4650 zł.

Nabór wniosków w terminie: od 04 października 2021 r. do dnia 22 października 2021 r.

 

W związku z panującą epidemią koronawirusa, wnioski o przyznanie stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego na rok akademicki 2021/2022 składa się wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej* na adres:


Biuro Spraw Studenckich
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS
DS. „HELIOS”, ul. Czwartaków 13
20-036 Lublin
z dopiskiem „Stypendium WFS”.

*wiążącą datą wpływu jest data stempla pocztowego w przypadku polskich placówek pocztowych.

 

Kontakt w sprawie pytań:

Robert Englot

tel: 81 533 86 27, 81 533 27 42

e-mail: robert.englot@mail.umcs.pl