Numery albumów osób, którym JM Rektor UMCS przyznał stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego na rok akademicki 2022/2023:

 

1. doktoranci kształcący się na 1 roku Szkół Doktorskich

284955
281939
282271
316173

 2. doktoranci kształcący się na pozostałych latach Szkół Doktorskich

248578
261777
272469
261711
272440
261928
272517
278866
1627821

 

 

 

 

Termin składania wniosków:
03 - 25 października 2022 r.

Wnioski o przyznanie stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego na rok akademicki 2022/2023 składa się wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data wpływu dokumentów do Biura Spraw Studenckich) na adres:

Biuro Spraw Studenckich
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS
DS. „HELIOS”, ul. Czwartaków 13
20-036 Lublin
z dopiskiem „Stypendium WFS”.

 

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o stypendia dla najlepszych doktorantów
z Własnego Funduszu Stypendialnego

Na podstawie § 1 ust. 1 Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów naukowych dla doktorantów, finansowanych z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 września 2019 r. (załącznik do Zarządzenia Nr 40/2019 z późn. zm.) JM Rektor prof. dr hab. Radosław Dobrowolski ogłasza nabór wniosków o stypendia z Funduszu dla najlepszych doktorantów.

Stypendia zostaną przyznane na rok akademicki 2022/2023 i wypłacone zostaną w dwóch transzach tj. do końca grudnia br. oraz do końca czerwca 2023 r.

Stypendia dla najlepszych doktorantów w ramach Funduszu przyznawane są oddzielnie dla:

  1. doktorantów I roku kształcenia Szkół Doktorskich
  2. doktorantów II –IV roku kształcenia Szkół Doktorskich.

Stypendium dla doktorantów I roku kształcenia przyznawane jest doktorantom, którzy w roku akademickim 2021/2022 wyróżnili się w pracy naukowej, w tym: posiadają publikacje w czasopismach naukowych lub uczestniczyli w konferencjach naukowych, podczas których wygłosili referaty lub uczestniczyli w projektach badawczych realizowanych przez UMCS;

Stypendium dla doktorantów II – IV roku kształcenia przyznawane jest doktorantom, którzy w roku akademickim 2021/2022:

  1. rozpoczęli lub zrealizowali badania finansowane z grantów zewnętrznych, w szczególności z MEiN, NCN, NCBIR lub z grantów wydziałowych lub,
  2. wyróżniali się w pracy naukowej, w szczególności posiadają recenzowane publikacje
    w renomowanych wydawnictwach i czasopismach naukowych lub uczestniczyli
    w konferencjach naukowych o zasięgu co najmniej ogólnopolskim, podczas których wygłosili referaty lub zaprezentowali postery lub,
  1. wzięli udział w programach mobilności międzynarodowej o charakterze naukowo-badawczym, w szczególności CEPUS, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, NAWA – Program im. Mieczysława Bekkera, Program im. Iwanowskiej lub NAWA PRELUDIUM BIS 2.

 

Liczba miejsc stypendialnych: 12

Kwota stypendium wynosi 4650 zł.

Nabór wniosków w terminie: od 3 października 2022 r. do dnia 25 października 2022 r.

Wnioski o przyznanie stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego na rok akademicki 2022/2023 składa się wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data wpływu dokumentów do Biura Spraw Studenckich) na adres:

Biuro Spraw Studenckich
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS
DS. „HELIOS”, ul. Czwartaków 13 20-036 Lublin
z dopiskiem „Stypendium WFS”.

 

 

 

Kontakt w sprawie pytań:

Robert Englot

tel: 81 533 86 27, 81 533 27 42

e-mail: robert.englot@mail.umcs.pl