Poświadczanie biegłości językowej

Studenci UMCS zobowiązani są wykazać się umiejętnościami językowymi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów co najmniej na poziomie:

  • B2 – w przypadku studiów pierwszego stopnia,
  • B2+ – w przypadku studiów drugiego stopnia,
  • B2+ – w przypadku jednolitych studiów magisterskich.

Jednocześnie we wszystkich wymienionych powyżej przypadkach musi zostać spełniony warunek ustandaryzowanego poświadczenia biegłości językowej studentów – zgodnie z wymogami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Szczegółowe informacje na stronie CNiCJO UMCS