Regulamin

Regulamin Domów Studenckich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

I. PRZEPISY OGÓLNE

§1
Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady przyznawania, utraty oraz odpłatności za miejsca w Domach Studenckich UMCS, a także zasady i warunki korzystania z przyznanych miejsc.

§2
1. Domy studenckie stanowią własność Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
2. Podstawową funkcją domu studenckiego jest zapewnienie zamieszkania, miejsca do nauki, pracy indywidualnej oraz wypoczynku dla studentów i doktorantów.

§3
1. Domem studenckim zarządza kierownik domu studenckiego.
2. Nadzór nad administracją domów studenckich oraz Biurem Spraw Studenckich sprawuje Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów.

II. ZASADY PRZYZNAWANIA I ZAMIANY MIEJSC ORAZ REZERWACJA I KWATEROWNIE W DOMACH STUDENCKICH

§4
1. Miejsca w domu studenckim przyznaje Komisja ds. Domów Studenckich (zwana dalej „Komisją”).
2. Komisję, o której mowa w ust. 1 powołuje Rektor do dnia 15 czerwca każdego roku akademickiego.

§5
1. W skład Komisji, o której mowa w § 4 wchodzą:
a) Prorektor właściwy ds. studenckich lub Pełnomocnik Rektora ds. studenckich jako przewodniczący,
b) Przewodniczący Komisji Socjalnej Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS, Przewodniczący Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS, Przewodniczący Rady Osiedla Akademickiego oraz co najmniej dwóch przedstawicieli studentów wskazanych przez właściwy organ Samorządu Studentów UMCS,
c) pracownik lub pracownicy Biura Spraw Studenckich wskazani przez bezpośredniego przełożonego.
2.Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro Spraw Studenckich.

§6
1. Komisja obraduje na posiedzeniach.
2. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji, przy czym podczas posiedzeń studenci stanowią większość składu komisji.
3. Z każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół podpisany przez wszystkich członków obecnych na posiedzeniu.

§7
1. O przyznanie miejsca w domu studenckim ubiegać się mogą, z zastrzeżeniem § 10:
a) studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
b) doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
c) małżeństwa, w których jedno z małżonków jest studentem lub doktorantem UMCS.
2. W przypadku posiadania wolnych miejsc, o zakwaterowanie w domu studenckim ubiegać się mogą także osoby inne niż wymienione w ust.1.

§8
1. Miejsce w domu studenckim przyznaje Komisja na wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie miejsca. Wniosek może być złożony w formie papierowej albo w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej USOSweb, dostępnej pod adresem:usosweb.umcs.pl.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach miejsce w domu studenckim może przyznać Rektor lub upoważniony prorektor.
3. Wzór wniosku dla osób, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt a, b, oraz ust. 2, stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu.
4. Wzór wniosku dla studentów lub doktorantów posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności stanowi załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu.
5. Wzór wniosku dla osób, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt c oraz dla studentów lub doktorantów samotnie wychowujących dziecko, stanowi załącznik numer 3 do Regulaminu.
6. Do wniosku składanego w formie papierowej, o którym mowa w ust. 4, należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeżeli nie została uprzednio złożona we właściwym dziekanacie). Po zakończeniu procesu przyznania miejsca w domu studenckim, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostanie przekazane do właściwego dziekanatu.
7. Wnioskodawcy składający wniosek o przyznanie miejsca w formie elektronicznej, którzy posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności, obowiązani są po zarejestrowaniu wniosku w formie elektronicznej, dostarczyć do Komisji ds. Domów Studenckich kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeżeli nie została uprzednio złożona we właściwym dziekanacie). Po zakończeniu procesu przyznania miejsca w domu studenckim, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostanie przekazane do właściwego dziekanatu.

§9
1. We wniosku o przyznanie miejsca wnioskodawca wskazuje preferowany w pierwszej kolejności dom studencki w którym chciałby otrzymać miejsce, a także wskazuje dom studencki wybrany przez niego w drugiej kolejności.
2. Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim na następny rok akademicki możnaskładać w trzech turach: a) I tura od 20 maja do 20 czerwca w przypadku studentów: I-IV roku studiów jednolitych magisterskich, I, II roku studiów licencjackich 3-letnich, I, II i III roku studiów inżynierskich 3,5 letnich, I roku studiów II stopnia oraz doktorantów I, II, III i IV roku studiów, wyłącznie za pomocą platformy internetowej USOSweb, o której mowa w § 8 ust. 1,
b) II tura od 1 do 20 sierpnia w przypadku osób przyjętych na I rok studiów jednolitych magisterskich, I, II i III stopnia wyłącznie za pomocą platformy internetowej USOSweb, o której mowa w § 8 ust. 1,
c) III tura od 24 sierpnia do 15 września w przypadku osób przyjętych na I rok studiów jednolitych magisterskich, I, II i III stopnia wyłącznie za pomocą platformy internetowej USOSweb, o której mowa w § 8 ust. 1,
d) w trakcie roku akademickiego wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim można składać w każdym czasie wyłącznie w formie papierowej w Biurze Spraw Studenckich.
3. Po 15 września wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim można składać wyłącznie w formie papierowej w Biurze Spraw Studenckich.

§10
1. Pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca w domu studenckim przysługuje odpowiednio studentowi lub doktorantowi, który spełnia łącznie następujące warunki: a) który jest rodzicem samotnie wychowującym dziecko, posiada orzeczony stopień niepełnosprawności, jest sierotą albo półsierotą lub pozostaje w związku małżeńskim oraz b) któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.
2. Przez trudną sytuację materialną rozumie się sytuację, w której miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza maksymalnego progu dochodowego uprawniającego do stypendium socjalnego ustalonego w Uczelni.
3. Student lub doktorant uzyskuje prawo do zamieszkania w domu studenckim w drodze pierwszeństwa po potwierdzeniu przez siebie informacji o przyznaniu miejsca w danym domu studenckim.

§11
1. Przesyłanie informacji o przyznaniu miejsca w domu studenckim odbywa się drogą elektroniczną na wskazany przez studenta adres poczty elektronicznej.
2. Student lub doktorant, który uzyskał miejsce w domu studenckim, zobowiązany jest do potwierdzenia zamiaru zamieszkania w terminie:
a) do 20 lipca studenci i doktoranci, którzy otrzymali miejsce w domu studenckim w I turze, o której mowa w § 9 ust. 2 ppkt a;
b) do 10 września osoby przyjęte na I rok studiów I, II i III stopnia, które otrzymały miejsce w domu studenckim w II turze, o której mowa w § 9 ust. 2 ppkt b;
c) do 25 września osoby przyjęte na I rok studiów I, II i III stopnia, które otrzymały miejsce w domu studenckim w III turze, o której mowa w § 9 ust. 2 ppkt c;
d) osoby, które otrzymają miejsce z list rezerwowych powinny dokonać potwierdzenia nie później niż w ciągu 5 dni od otrzymania informacji o uzyskaniu miejsca.
3. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej USOSweb. 4. Brak potwierdzenia zamiaru zamieszkania w domu studenckim w terminach wskazanych w ust. 2 skutkuje utratą przyznanego miejsca.

§12
1. Kwaterowanie w domach studenckich odbywa się w terminach wskazanych przez administrację domu studenckiego po konsultacji z Radą Mieszkańców, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Okres kwaterowania w domach studenckich kończy się 2 października.
3. Kwaterowanie, o którym mowa w ust. 1-2, odbywa się na podstawie list osób, które otrzymały miejsce w danym domu studenckim, przekazanych przez Biuro Spraw Studenckich do administracji właściwego domu studenckiego w terminach umożliwiających kwaterowanie.
4. W przypadku braku możliwości zakwaterowania się w terminie wskazanym w ust. 1 osoba, która potwierdziła zamiar zamieszkania w domu studenckim, ma obowiązek poinformować o tym fakcie administrację domu studenckiego, wskazując jednocześnie termin zakwaterowania. Zakwaterowanie w terminie późniejszym nie powoduje obniżenia miesięcznej opłaty za miejsce.
5. Kwaterowanie w ciągu roku akademickiego odbywa się w administracji domu studenckiego na podstawie skierowania uzyskanego z Biura Spraw Studenckich.
6. Przed zakwaterowaniem osoba, która potwierdziła zamiar zamieszkania w domu studenckim, zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Fakt ten podlega pisemnemu potwierdzeniu w momencie kwaterowania.
7. W momencie kwaterowania mieszkaniec domu studenckiego otrzymuje kartę mieszkańca, którą jest zobowiązany okazywać na żądanie pracowników administracji domów studenckich, Rady Mieszkańców, Rady Osiedla Akademickiego oraz Pełnomocnika Rektora ds. studenckich.

§13
1. Ewentualnej zamiany miejsca w domu studenckim dokonuje się w administracji domu studenckiego. W przypadku wskazania osoby chętnej do dokonania zamiany, czynności tej dokonuje się od dnia potwierdzenia zamiaru zamieszkania w domu studenckim, w przypadku braku takiej osoby – począwszy od 20 września.
2. W przypadku niemożności dopełnienia składu osobowego pokoju mieszkaniec zobowiązany jest przenieść się do wskazanego przez kierownika domu studenckiego pokoju w tym samym domu studenckim.
3. W przypadku braku zgody mieszkańca na przeniesienie, o którym mowa w ust 2, wnosi on opłatę za zamieszkanie określoną dla pokoju o wyższym standardzie – proporcjonalną część opłaty za wolne miejsce (kosztami wolnego miejsca obciąża się pozostałych mieszkańców pokoju).
4. Przeniesień nie realizuje się w okresach sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnych.

§14
1. Miejsce w domu studenckim przyznawane jest na 9 miesięcy począwszy od 1 października, nie dłużej niż do końca czerwca. Mieszkaniec jest zobowiązany do systematycznego wnoszenia opłat za cały okres zajmowania miejsca w domu studenckim.
2. Mieszkaniec może wykwaterować się z domu studenckiego przed terminem do którego zostało przyznane miejsce, bez konieczności wnoszenia opłat za pozostały okres, w przypadku gdy:
a) ma zaliczoną sesję egzaminacyjną,
b) uzyskał absolutorium lub ukończył studia,
c) przeniósł się na inną uczelnię,
d) zaistniały szczególne wypadki losowe uzasadniające tę okoliczność,
e) uzyskał urlop dziekański,
f) przebywa na wymianie studenckiej, g) utracił status studenta w wyniku ostatecznej decyzji uprawnionego organu. 3. O planowanym terminie rezygnacji z zamieszkania w domu studenckim mieszkaniec jest zobowiązany poinformować administrację domu studenckiego.
4. Mieszkaniec, który zrezygnował z miejsca w przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 traci prawo do pierwszeństwa w uzyskaniu miejsca w kolejnym roku akademickim.

§15
1. Wykwaterowanie z domów studenckich odbywa się w miesiącu czerwcu w następujących terminach:
a) 10 czerwca,
b) 20 czerwca,
c) 30 czerwca. 2. W przypadku jeśli harmonogram roku akademickiego przewiduje wydłużenie sesji egzaminacyjnej na miesiąc lipiec, termin wykwaterowania upływa w pierwszym dniu po zakończeniu sesji letniej.
3. W przypadku gdy dany dzień przypada na dzień wolny od pracy, wykwaterowanie odbywa się w najbliższym dniu pracy następującym po tym terminie.
4. Mieszkaniec domu studenckiego za miesiąc czerwiec wnosi opłatę w wysokości:
a) 1/3 opłaty miesięcznej za zamieszkiwanie w domu studenckim w przypadku wykwaterowania do 10 czerwca,
b) 2/3 opłaty miesięcznej za zamieszkiwanie w domu studenckim w przypadku wykwaterowania do 20 czerwca,
c) całość opłaty miesięcznej za zamieszkiwanie w domu studenckim w przypadku wykwaterowania do 30 czerwca,
d) w przypadku jeśli harmonogram roku akademickiego przewiduje wydłużenie sesji egzaminacyjnej na miesiąc lipiec, student wnosi opłatę za okres do wykwaterowania – w ustalonej przez kierownika domu studenckiego wysokości proporcjonalnie do opłaty miesięcznej za miejsce w danym domu studenckim.

§16
Przy wykwaterowaniu się z domu studenckiego mieszkaniec pozostawia pokój w takim stanie, w jakim go otrzymał (uwzględniając normalne zużycie pokoju oraz jego wyposażenia) zgodnie z deklaracją złożoną przy zakwaterowaniu.

III. OPŁATY W DOMACH STUDENCKICH

§17
1. Cennik opłat miesięcznych w domu studenckim, pozwalających na pokrycie kosztów utrzymania domu studenckiego na każdy rok akademicki ustala Rektor lub upoważniony Prorektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego organu Samorządu Studentów UMCS oraz właściwego organu Samorządu Doktorantów UMCS oraz Rady Osiedla Akademickiego, na podstawie danych przygotowanych przez Biuro Spraw Studenckich zatwierdzonych przez Dyrektora Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów.
2. Cennik, o którym mowa w ust. 1, podawany jest do wiadomości do dnia 15 maja w formie komunikatu.

§18
1. Opłaty za miejsce w domu studenckim mieszkaniec wnosi na wskazane konto nie później niż do dnia 25 dnia każdego miesiąca.
2. O terminie wpłaty decyduje data wpływu na konto Uczelni.
3. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty powstałej w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego lub z innych podobnych powodów.

§19
1. Na pokrycie kosztów eksploatacyjnych przedmiotów i pomieszczeń w domach studenckich przeznaczonych do wspólnego użytkowania mieszkaniec wpłaca na wskazane konto Uczelni w terminie 30 dni od daty zakwaterowania jednorazową bezzwrotną opłatę w wysokości ustalonej przez kierownika Biura Spraw Studenckich w porozumieniu z Radą Osiedla Akademickiego oraz zatwierdzonej przez Dyrektora Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów. Wpływy z tej opłaty wykorzystuje się w pierwszej kolejności na remont pomieszczeń wspólnych oraz naprawę i zakup sprzętu wspólnego użytku.
2. Osoba niebędąca studentem lub doktorantem korzystająca z zakwaterowania w domu studenckim, zobowiązana jest do wniesienia kaucji w wysokości miesięcznej opłaty za miejsce, obowiązującej w danym domu studenckim. Kaucję należy wnieść w ciągu 7 dni od zakwaterowania w administracji domu studenckiego.
3. Kaucja, o której mowa w ust. 2, podlega zwrotowi w dniu wykwaterowania i rozliczenia się mieszkańca z tytułu wszystkich opłat za zajmowane miejsce w domu studenckim z administracją domu studenckiego.

§20
1. Cennik opłat za miejsca hotelowe ustala na każdy rok akademicki Rektor lub upoważniony Prorektor w porozumieniu z właściwym organem Samorządu Studentów UMCS i właściwym organem Samorządu Doktorantów UMCS oraz Radą Osiedla Akademickiego, po zapoznaniu się z danymi przygotowanymi przez Biuro Spraw Studenckich i zatwierdzonymi przez Dyrektora Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów.
2. Cennik, o którym mowa w ust. 1, podawany jest do wiadomości do dnia 15 maja w formie komunikatu.
3. Cennik opłat uwzględnia opłaty w kwocie netto. Dla osób niebędących studentami lub doktorantami uczelni wyższych, z którymi Uniwersytet ma podpisane porozumienie – obowiązuje opłata w wysokości zwiększonej o wysokość podatku VAT.

§21
1. Za udostępnienie sal klubowych pobierane są opłaty według cennika ustalonego na każdy rok akademicki przez Rektora lub upoważnionego Prorektora,po konsultacji z właściwym organem Samorządu Studentów UMCS oraz właściwym organem Samorządu Doktorantów UMCS i Radą Osiedla Akademickiego, po zapoznaniu się z danymi przygotowanymi przez Biuro Spraw Studenckich i zatwierdzonymi przez Dyrektora Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów.
2. Cennik, o którym mowa w ust. 1, podawany jest do wiadomości do dnia 15 maja w formie komunikatu.
3. Cennik, o którym mowa w ust. 1, określa wysokość opłaty za godzinę korzystania z sali, wysokość kaucji oraz inne opłaty związane z korzystaniem z sal klubowych.
4. Za udostępnienie sal klubowych na organizację imprez, których organizatorem jest mieszkaniec domu studenckiego i na których co najmniej dwie trzecie gości stanowią mieszkańcy domów studenckich, nie pobiera się opłat. Organizator imprezy wpłaca w administracji kaucję zgodną z obowiązującym cennikiem. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku stwierdzenia przez kierownika domu studenckiego braku zniszczeń.
5. W uzasadnionych przypadkach kierownik Biura Spraw Studenckich lub Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów może nieodpłatnie udostępnić salę klubową organizacjom studenckim funkcjonującym w Uczelni oraz właściwym organom Samorządu Studentów UMCS lub właściwym organom Samorządu Doktorantów UMCS. Organizacje oraz właściwe organy samorządów wpłacają wadministracji kaucję zgodną z obowiązującym cennikiem. Kaucja podlega zwrotowi wprzypadku stwierdzenia przez kierownika domu studenckiego braku zniszczeń. 6. W przypadku organizowania przez organizację studencką, Samorządu Studentów UMCS lub Samorząd Doktorantów UMCS wydarzenia o charakterze naukowym lub popularnonaukowym, kierownik Biura Spraw Studenckich lub Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów może zwolnić organizację studencką, właściwy organ Samorząd Studentów UMCS lub Samorząd Doktorantów UMCS z obowiązku wnoszenia kaucji.
7. Za udostępnienie sal klubowych na cele dydaktyczne pobierane są opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji. Wysokość kosztów każdorazowo ustala kierownik Biura Spraw Studenckich w porozumieniu z Dyrektorem Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów.

IV. PRAWA i OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA DOMU STUDENCKIEGO

§22
1. Wszyscy mieszkańcy domu studenckiego mają jednakowe prawa i obowiązki.
2. Mieszkaniec Domu Studenckiego ma prawo do:
a) wybierania i bycia wybieranym do Rady Mieszkańców,
b) w miarę możliwości do wyboru pokoju oraz doboru współmieszkańców,
c) w miarę możliwości do zmiany pokoju, standardu pokoju lub domu studenckiego po uzyskaniu zgody kierownika właściwego domu studenckiego,
d) żądania od Rady Mieszkańców lub pracowników administracji interwencji w przypadku naruszenia jego praw,
e) wejścia i wyjścia z budynku o każdej porze,
f) korzystania z urządzeń znajdujących się w zamieszkiwanym pokoju,
g) korzystania na zasadach określonych w niniejszym regulaminie z urządzeń i pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku a w szczególności pokoi cichej nauki, sali telewizyjnej i sal klubowych – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
h) korzystania z wymiany pościeli raz w miesiącu,
i) złożenia w depozycie prowadzonym przez Radę Mieszkańców w porozumieniu z administracją domu studenckiego i na zasadach przez nią określonych, swego mienia na okres wakacji,
j) przyjmowania gości według zasad określonych w niniejszym regulaminie,
k) organizowania spotkań towarzyskich na zasadach określonych w niniejszym regulaminie,
l) zakwaterowania w pokoju koedukacyjnym, po uprzednim złożeniu u kierownika właściwego domu studenckiego pisemnego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.

§23
1. Do obowiązków mieszkańca należy w szczególności:
a) przestrzeganie zasad dobrego wychowania, bezpieczeństwa oraz przepisów porządkowych, związanych z funkcjonowaniem domu studenckiego,
b) dokonywanie regularnych opłat za zamieszkanie na wskazany numer rachunku bankowego Uczelni do 25 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, w przypadku opóźnień w płatnościach łącznie z ustawowymi odsetkami za zaległość,
c) przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu,
d) zachowania zgodnego z zasadami współżycia społecznego,
e) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
f) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania narkomanii,
g) przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych,
h) wykonywania poleceń porządkowych administracji domu studenckiego,
i) poszanowania mienia stanowiącego wyposażenie domu studenckiego,
j) informowania administracji domu studenckiego o wszelkich zauważonych usterkach lub uszkodzeniach i zniszczeniach mienia domu studenckiego, w tym dokonywania wpisów o usterkach w odpowiednich zeszytach znajdujących się w recepcji,
k) utrzymywania należytej czystości w pokoju i w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania, w tym regularnego sprzątania pokoju/segmentu,
l) okazywania bez wezwania pracownikowi recepcji ważnej karty mieszkańca z aktualną fotografią przy każdorazowym wejściu na teren domu studenckiego,
m) okazywania karty mieszkańca administracji domu studenckiego, Pełnomocnikowi Rektora ds. Studenckich, przedstawicielom administracji Uniwersytetu, przedstawicielowi Rady Mieszkańców lub Rady Osiedla Akademickiego na każdorazowe wezwanie,
n) pozostawiania w recepcji klucza do pokoju przy każdorazowym opuszczaniu domu studenckiego, chyba że w danym domu studenckim ustalono inne zasady.

§24
1. Mieszkańcy mają prawo organizowania imprez kulturalnych i towarzyskich w pomieszczeniach klubowych domów studenckich oraz spotkań towarzyskich odbywających się w pokojach.
2. Spotkania towarzyskie odbywające się w pokojach wymagają akceptacji współmieszkańców i muszą być dostosowane do obowiązującej w domu studenckim ciszy nocnej.
3. Kierownik domu studenckiego może udzielić zezwolenia na przedłużenie spotkania towarzyskiego poza ciszę nocną. Przedłużenie czasu spotkania powinno być zgłoszone na piśmie i wymaga akceptacji współmieszkańców.
4. Organizator imprezy kulturalnej lub towarzyskiej wskazuje osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie imprezy oraz przekazuje imienną listę uczestników wraz z pisemną zgodą Rady Mieszkańców kierownikowi domu studenckiego.
5. Uczestnicy imprez organizowanych w domu studenckim na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, mogą po godzinie 23.00 przebywać wyłącznie w pomieszczeniach klubowych, w których organizowane są imprezy.
6. Mieszkaniec przyjmujący gości ponosi odpowiedzialność za ich pobyt na terenie domu studenckiego.

§25
1. Mieszkaniec bierze pełną odpowiedzialność za powierzone mu mienie i jest zobowiązany do zwrotu powierzonego mu mienia w stanie niezmienionym pod względem ilościowym oraz jakościowym w ramach prawidłowego użytkowania.
2. Mieszkańcy odpowiadają materialnie za przedmioty oddane do użytku indywidualnego lub wspólnego oraz za wszelkie zawinione szkody na terenie domu studenckiego powstałe z ich winy lub winy ich gości.
3. Za zniszczenie lub uszkodzenie pokoju albo jego wyposażenia, odpowiedzialność ponosi sprawca szkody. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody, za powstałą szkodę odpowiadają solidarnie mieszkańcy danego pokoju.
4. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody, za przyjęte do użytkowania mienie dotyczące części wspólnej segmentu mieszkalnego (łazienki, przedpokoju, kuchni itp.), odpowiedzialność ponoszą solidarnie wszyscy mieszkańcy segmentu.
5. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia części wspólnej domu studenckiego (klatki schodowe, korytarz, windy itp.) odpowiedzialność ponosi sprawca szkody. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy odpowiedzialność ponoszą solidarnie mieszkańcy danego piętra albo wszyscy mieszkańcy domu studenckiego. Decyzje w tej sprawie podejmuje kierownik Biura Spraw Studenckich lub Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów na wniosek kierownika domu studenckiego.
6. Koszt zniszczeń lub uszkodzeń wyposażenia domu studenckiego ustala się na podstawie wyceny napraw lub kosztów zakupu nowego wyposażenia dokonanej przez kierownika danego domu studenckiego. Kierownik domu studenckiego może wyrazić zgodę na dokonanie napraw wyposażenia lub remont pomieszczeń przez studenta.

V. ZASADY ZAMIESZKANIA W DOMACH STUDENCKICH W OKRESIE WAKACYJNYM

§26
1. Rektor lub upoważniony Prorektor w porozumieniu z właściwym organem Samorządu Studentów UMCS, właściwym organem Samorządem Doktorantów UMCS i Radą Osiedla Akademickiego, po zapoznaniu się z opinią Biura Spraw Studenckich, wskazuje do 15 maja dyżurne domy studenckie, w których odbywać się będzie kwaterowanie wakacyjne osób zamieszkujących domy studenckie w okresie roku akademickiego.
2. Osoby zamieszkujące domy studenckie w czasie roku akademickiego deklarujące pobyt w okresie wakacyjnym, mogą mieszkać na takich samych warunkach jak w okresie roku akademickiego.
3. Warunkiem zakwaterowania w okresie wakacji jest uregulowanie należności wynikających z zamieszkania w domu studenckim w roku akademickim.
4. Osoba wyrażająca chęć zamieszkania w domu studenckim w okresie wakacyjnym zobligowania jest do złożenia wniosku we właściwym dyżurnym domu studenckim nie później niż do 20 czerwca. Wzór wniosku stanowi załącznik numer 4 do niniejszego regulaminu.
5. Decyzję o przyznaniu miejsca w domu studenckim na okres wakacyjny podejmuje kierownik Biura Spraw Studenckich.

§27
1. W okresie wakacyjnym domy studenckie mogą być wykorzystywane jako baza hotelowa.
2. Zasady wynajmu miejsc hotelowych oraz cennik w okresie wakacyjnym w domach studenckich, ustala Rektor lub upoważniony Prorektor po uzyskaniu opinii Biura Spraw Studenckich oraz Dyrektora Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów.

VI. ZASADY I TRYB UTRATY MIEJSCA W DOMU STUDNECKIM

§28
1. Mieszkaniec traci prawo do zamieszkania w domu studenckim w przypadku:
a) braku potwierdzenia zamiaru zamieszkania w domu studenckim w terminie określonym w § 11 ust. 2 Regulaminu,
b) niewykorzystania bez usprawiedliwienia swego przydziału do zamieszkania w okresie kwaterowania w domach studenckich,
c) naruszenia w sposób rażący zasad porządku i bezpieczeństwa w domu studenckim,
d) naruszenia postanowień niniejszego regulaminu,
e) naruszenia przepisów ustaw regulujących kwestie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii,
f) zalegania z opłatą za miejsce przez okres dwóch miesięcy,
g) odstąpienia lub wynajęcia przyznanego miejsca w domu studenckim innej osobie. 2. Decyzję o utracie miejsca w domu studenckim z przyczyn wskazanych w ust. 1, podejmuje Rektor lub upoważniony Prorektor w porozumieniu z Radą Osiedla Akademickiego.
3. Mieszkaniec w stosunku do którego wydano decyzję, o której mowa w ust. 2, zobowiązany jest do opuszczenia zajmowanego miejsca w domu studenckim w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, mieszkaniec może zostać pozbawiony miejsca z obowiązkiem jego opuszczenia w trybie natychmiastowym. Decyzja w tej sprawie podejmowana jest zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2.
5. Od decyzji o pozbawieniu miejsca w domu studenckim studentowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy skierowany do Rektora lub upoważnionego Prorektora w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. Wniosek ten wnosi się za pośrednictwem Biura Spraw Studenckich.

VII. PRZEPISY PORZĄDKOWE

§29
1. Odwiedziny w pokojach mogą odbywać się za zgodą współmieszkańców codziennie w godzinach 7.00 – 23.00, przy zachowaniu następujących zasad:
a) odwiedzający pozostawia swój dokument tożsamości ze zdjęciem u pracownika pełniącego dyżur na recepcji,
b) odwiedzający ma obowiązek podania imienia i nazwiska oraz numeru pokoju osoby odwiedzanej,
c) odwiedzający zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu,
d) osoba odwiedzana jest odpowiedzialna za zachowanie odwiedzającego.
2. W weekendy, godziny o których mowa w ust. 1, zostają wydłużone do 24. Przepisy ust. 1, stosuje się odpowiednio.
3. Osoby odwiedzające, będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie mają prawa wstępu na teren domu studenckiego.
4. Kierownik domu studenckiego w porozumieniu z Radą Mieszkańców może w uzasadnionych przypadkach wprowadzić obowiązek potwierdzania wizyt przez osoby odwiedzane lub rejestrowania wizyt.
5. Pracownik recepcji, kierownik domu studenckiego, przewodniczący Rady Mieszkańców mają prawo nakazać opuszczenie domu studenckiego przez gościa rażąco naruszającego postanowienia niniejszego regulaminu.
6. W godzinach 23.00 – 7.00 w domu studenckim obowiązuje cisza nocna.
7. Drzwi wejściowe domu studenckiego w godzinach 23.00 – 7.00 są zamknięte. Pracownik recepcji zobowiązany jest otworzyć je wyłącznie mieszkańcom domu studenckiego (w tym osobom korzystającym z pokoi gościnnych i tzw. hotelowych). Pracownik recepcji zobowiązany jest umożliwić opuszczenie domu studenckiego osobom, które dokonały opłaty za nocleg. 8. W uzasadnionych przypadkach, pod nieobecność pracownika recepcji i za jego zgodą, na recepcji może przebywać wyłącznie członek Rady Mieszkańców lub pracownik administracji domu studenckiego.

§30
1. W każdym domu studenckim tworzy się co najmniej jeden pokój gościnny przeznaczony w pierwszej kolejności na potrzeby zakwaterowania osób odwiedzających mieszkańców.
2. Osoba odwiedzająca, nie będąca mieszkańcem domu studenckiego, może w uzasadnionych przypadkach korzystać z noclegu w danym domu studenckim, w pokoju gościnnym lub w pokoju osoby odwiedzanej.
3. Nocleg w pokoju osoby odwiedzanej może odbywać się wyłącznie po wyrażeniu zgody przez współmieszkańców. O wyrażeniu zgody przez współmieszkańców na nocleg gościa, należy poinformować dyżurnego pracownika recepcji przed godziną 23:00.
4. Osoba korzystająca z noclegu uiszcza w recepcji danego domu studenckiego opłatę zgodną z cennikiem.
5. Rezerwacji noclegu w pokoju gościnnym dla osoby odwiedzającej dokonuje mieszkaniec domu studenckiego w recepcji z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
6. Z obowiązku opłat za nocleg – nie więcej jednak niż 4 razy w semestrze – zwolnione są osoby najbliższe mieszkańcowi domu studenckiego (rodzice, rodzeństwo, współmałżonkowie), po uprzednim uzyskaniu zgody kierownika domu studenckiego. Administracja domu studenckiego prowadzi rejestr nieodpłatnych noclegów członków rodziny mieszkańców.
7. Mieszkańcy mogą korzystać z noclegu w innym domu studenckim w pokoju osoby odwiedzanej, bez konieczności wnoszenia opłaty za nocleg – nie więcej niż 8 razy w miesiącu. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§31
1. W stosunku do osób odwiedzających, które w sposób rażący naruszą niniejszy regulamin lub w inny sposób uporczywie naruszają zasady współżycia społecznego, kierownik domu studenckiego w porozumieniu z Radą Mieszkańców może wydać decyzję o zakazie wstępu na teren domu studenckiego.
2. W stosunku do mieszkańców, którzy naruszają postanowienia niniejszego regulaminu, kierownik domu studenckiego w porozumieniu z Radą Mieszkańców może wydać decyzję o zakazie przyjmowania gości w danym okresie.
3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują również Pełnomocnikowi Rektora ds. studenckich oraz kierownikowi Biura Spraw Studenckich.
4. W stosunku do mieszkańców lub osób odwiedzających, które w sposób rażący naruszą niniejszy regulamin lub w inny sposób uporczywie naruszają zasady współżycia społecznego Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów lub Kierownik Biura Spraw Studenckich, a także Pełnomocnik Rektora ds. studenckich w porozumieniu z Radą Osiedla Akademickiego może wydać decyzję o zakazie wstępu na teren wszystkich domów studenckich w danym okresie.
5. Od decyzji, o których mowa w ust. 1-3, przysługuje odwołanie do Rektora lub upoważnionego Prorektora w terminie 7 dni od otrzymania decyzji lub poinformowania o jej treści za pośrednictwem Biura Spraw Studenckich.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO W DOMACH STUDENCKICH

§32
1. W domach studenckich zabrania się w szczególności:
a) odstępowania, wynajmowania czy udostępniania miejsca w pokoju innej osobie,
b) uprawiania gier hazardowych,
c) kopiowania i sprzedawania nielegalnego oprogramowania komputerowego, filmów, płyt itp.,
d) dystrybuowania alkoholu, papierosów, środków odurzających, anabolicznych i innych środków psychoaktywnych, posiadania narkotyków i innych niedozwolonych substancji,
e) wytwarzania, posiadania, wnoszenia, spożywania i przebywania pod wpływem środków odurzających, narkotyków i innych środków psychoaktywnych,
f) prowadzenia działalności handlowej i gospodarczej bez zgody władz Uczelni,
g) dokonywania samodzielnych napraw lub przeróbek jakichkolwiek urządzeń i/lub instalacji,
h) przerabiania zamków, dorabiania kluczy i montowania nowych zamków bez zgody kierownika domu studenckiego,
i) używania urządzeń nagłaśniających w sposób utrudniający innym mieszkańcom naukę bądź wypoczynek,
j) trwałego dekorowania wnętrza pokoju oraz elewacji budynku,
k) trzymania i wprowadzania zwierząt na teren domu studenckiego,
l) wrzucania do urządzeń sanitarnych przedmiotów, które mogłyby spowodować ich uszkodzenie lub wadliwe działanie,
m) wyrzucania przez okno jakichkolwiek przedmiotów,
n) używania kuchenek gazowych, grzejników, kuchenek elektrycznych, pralek poza pomieszczeniami do tego celu przeznaczonymi,
o) wnoszenia i przechowywania przedmiotów, które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, mienia, lub powodować niedogodności dla innych mieszkańców,
p) palenia wyrobów tytoniowych poza miejscami do tego przeznaczonymi;
q) posiadania broni palnej i pneumatycznej,
r) grania w piłkę, jeżdżenia na wrotkach, rolkach lub rowerach na korytarzach domów studenckich,
s) grillowania w pokojach i na balkonach,
t) prowadzenia jakiejkolwiek formy agitacji i działalności politycznej oraz działalności o charakterze religijnym, a także innej działalności niezwiązanej z funkcjami domu studenckiego.

§33
1. Bez konieczności informowania mieszkańców, w pokojach mogą być dokonywane kontrole w sytuacjach, gdy istnieje podejrzenie o:
a) zagrożenie życia lub zdrowia mieszkańca,
b) naruszenie obowiązujących przepisów prawnych oraz przepisów niniejszego regulaminu,
c) awarię wymagającą niezwłocznej naprawy.
2. Kontrole o których mowa w ust. 1, może dokonywać kierownik domu studenckiego lub pracownik recepcji, bądź inny pracownik administracji domu studenckiego, a także Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich – łącznie z dwoma przedstawicielami Rady Mieszkańców.
3. Podczas nieobecności mieszkańców pokoju lub segmentu kontroli, o których mowa w ust. 1, można dokonywać jedynie z ważnych powodów. Po sporządzonej kontroli należy sporządzić protokół i powiadomić o tym fakcie mieszkańców pokoju lub segmentu.

§34
Interwencje służb porządkowych na terenie domu studenckiego odbywają się w trybie i na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu.

IX. PRZEPISY KOŃCOWE

§35
Postępowania o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2013/2014 prowadzone są na podstawie przepisów dotychczasowych.

§36
1. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich mieszkańców osiedla akademickiego.
2. Sprawy nieujęte w regulaminie dotyczące mieszkańców wszystkich domów studenckich rozstrzygane są w drodze decyzji Rektora lub upoważnionego Prorektora podjętej w porozumieniu z Radą Osiedla Akademickiego.
3. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie dotyczące mieszkańców domu studenckiego rozstrzygane są w drodze decyzji kierownika Biura Spraw Studenckich w porozumieniu z Radą Mieszkańców.
4. Zamiana niniejszego regulaminu następuje w drodze zarządzenia Rektora wydanego po porozumieniu z właściwym organem Samorządu Studentów UMCS oraz z właściwym organem Samorządu Doktorantów UMCS.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.