Informacje o programie

Erasmus+ 2021-27 to program Komisji Europejskiej na lata 2021-2027, który wspiera wszystkie sektory kształcenia i szkolenia, zwłaszcza kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się dorosłych, pozaformalnego kształcenia się młodzieży.W jego skład wchodzą:

  • Akcja 1: międzynarodowa mobilność edukacyjna (studentów, absolwentów, pracowników);
  • Akcja 2: międzynarodowa współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk obejmująca m.in. nowe formy i programy kształcenia, nowe metody i narzędzia dydaktyczne, współpraca z przedsiębiorstwami i otoczeniem zewnętrznym uczelni, Erasmus Mundus Programmes ;
  • Akcja 3: wsparcie dla reform w obszarze edukacji;
  • Program Jean Monnet: katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla instytucji i stowarzyszeń, sieci;
  • Program Sport: współpraca partnerska w dziedzinie sportu, niekomercyjne europejskie imprezy sportowe.

Obszar mobilności międzynarodowej Programu Erasmus+ został rozszerzony o tzw. kraje partnerskie (trzecie), sąsiadujące z UE. Dzięki temu do niektórych akcji Erasmus+ zostały dopuszczone: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina, Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Czarnogóra, Serbia, Rosja. Państwa te mogą ubiegać się o uczestnictwo w programie na warunkach ogólnych, po spełnieniu wymogów formalnych, np. podpisaniu stosownej umowy, utworzeniu narodowej agencji zarządzającej programem oraz wpłacie tzw. entry ticket, jeśli państwa te zdecydują, że chcą ponieść te koszty, by przystosować swoje instytucje do standardów obowiązujących państwa unijne.

Szczegółowe informacje o programie Erasmus Plus: w języku polskim: http://erasmusplus.org.pl, w języku angielskim: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Studenci UMCS:
Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej każdy student: studiów wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (licencjackich lub inżynierskich), II stopnia (magisterskich), jednolitych magisterskich oraz III stopnia (doktoranckich) oraz uczestnik studiów doktoranckich w ramach szkoły doktorskiej i osoba o statusie „post-doc”, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, bez względu na posiadane obywatelstwo może ubiegać się o wyjazd zagraniczny na realizację mobilności w celu studiowania lub odbycia praktyki zawodowej w ramach Programu Erasmus+ mobilność edukacyjna.
Ogólne warunki udziału w mobilności Programu oraz warunki dofinansowania wyjazdów studenckich na UMCS znajdują się w opisach na kolejnych zakładkach.

Dla studentów UMCS spełniających kryterium „osób z mniejszymi szansami“ określono osobne zasady realizacji i finansowania wyjazdów na studia lub praktykę zawodową za granicą w ramach Programu ERASMUS+ 2021-27.