Ubezpieczenie NNW studentów i doktorantów

Władze Uczelni wraz z Samorządem Studentów uprzejmie informują, że umowa ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rok akademicki 2020/2021 została zawarta z firmą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

  • Okres ubezpieczenia: od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.
  • Składka na ubezpieczenie: 45 zł
  • Suma ubezpieczenia: 47 000 zł
Lp. Zakres ubezpieczenia Wysokość świadczenia jako procent sumy ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia NNW wynosi 47 000,00 zł
1. Śmierć ubezpieczonego 100%
2. Trwałe inwalidztwo całkowite ubezpieczonego 100%
3. Trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1% uszczerbku) 1%
4. Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki 0,1%
5. Zwrot kosztów leczenia i nabycia środków rehabilitacyjnych na terenie RP i za granicą 40%
6. Złamania kości lub zwichnięcia stawów leczone operacyjnie 2%
7. Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 0,25% od 1 dnia pobytu
nie dłużej niż 90 dni
8. Operacje chirurgiczne w następstwie nieszczęśliwego wypadku 10%
9. Zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej 25%
10. Usługi typu assistance -
11. Wypłata świadczenia z tytułu śmierci opiekuna prawnego  10%

Składkę można opłacić:

  1. Na stronie: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
  2. Następnie należy podać Numer ID klienta, który jest taki sam dla wszystkich studentów i doktorantów: fpstj
  3. Po zalogowaniu się należy zapoznać się z ofertą, uzupełnić dane osobowe oraz opłacić składkę.
  4. Po opłaceniu składki na podany adres e-mail zostaną wysłane dokumenty potwierdzające zawarcie polisy ubezpieczeniowej z firmą Interrisk.

Aby zgłosić szkodę, należy złożyć zawiadomienie o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową oraz dołączyć komplet dokumentacji potwierdzającej zajście wypadku.

Uwaga! Studenci, którzy w roku akademickim 2020/2021 będą odbywać praktyki zawodowe, zajęcia laboratoryjne lub zajęcia terenowe, zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW.

Od 01.04.2021 r. opłata za polisę ubezpieczeniową NNW wynosi 22,50 zł. Okres ochrony zaczyna się w dniu opłacenia składki i trwa do 30.09.2021 r.

Pytania i sugestie prosimy kierować na adres e-mail: samorzad@umcs.lublin.pl