Ubezpieczenie NNW studentów i doktorantów

Władze Uczelni wraz z Samorządem Studentów uprzejmie informują, że umowa ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rok akademicki 2022/2023 została zawarta z firmą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

  • Okres ubezpieczenia: od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

Wariant I - tylko NNW

  • Składka na ubezpieczenie: 45 zł
  • Suma ubezpieczenia: 50 000 zł

Lp.

Zakres ubezpieczenia

Wysokość świadczenia jako procent sumy ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia NNW wynosi 50 000,00 zł

1.

Śmierć ubezpieczonego

100%

2.

Trwałe inwalidztwo całkowite ubezpieczonego

100%

3.

Trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1% uszczerbku)

1%

4.

Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki

0,1%

5.

Zwrot kosztów leczenia i nabycia środków rehabilitacyjnych na terenie RP i za granicą

40%

6.

Złamania kości lub zwichnięcia stawów leczone operacyjnie

2%

7.

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

0,25% od 1 dnia pobytu
nie dłużej niż 90 dni

8.

Operacje chirurgiczne w następstwie nieszczęśliwego wypadku

10%

9.

Zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej

25%

10.

Usługi typu assistance

-

11.

Wypłata świadczenia z tytułu śmierci opiekuna prawnego 

10%


Wariant II - NNW oraz OC podczas praktyk

  • Składka na ubezpieczenie: 55 zł
  • Suma ubezpieczenia: 50 000 zł

Lp.

Zakres ubezpieczenia

Wysokość świadczenia jako procent sumy ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia NNW wynosi 50 000,00 zł

1.

Śmierć ubezpieczonego

100%

2.

Trwałe inwalidztwo całkowite ubezpieczonego

100%

3.

Trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1% uszczerbku)

1%

4.

Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki

0,1%

5.

Zwrot kosztów leczenia i nabycia środków rehabilitacyjnych na terenie RP i za granicą

40%

6.

Złamania kości lub zwichnięcia stawów leczone operacyjnie

2%

7.

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

0,25% od 1 dnia pobytu
nie dłużej niż 90 dni

8.

Operacje chirurgiczne w następstwie nieszczęśliwego wypadku

10%

9.

Zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej

25%

11.

Usługi typu assistance

-

12.

Wypłata świadczenia z tytułu śmierci opiekuna prawnego 

10%

13

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym w tym za szkody powstałe w związku z odbywaniem praktyk studenckich/staży/wolontariat

Suma 50.000,00 zł na wszystkie i jedno zdarzenie, brak franszyzy i udziałów własnych

 

Składkę można opłacić wchodząc na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline.

Podaj numer ID klienta:
  • ubezpieczenie NNW: 4g94e
  • ubezpieczenie NNW +OC podczas praktyk: g27yp

Dodatkowo będzie możliwość opłaty składki w punktach dystrybucji na Uczelni.

Aby zgłosić szkodę, należy złożyć zawiadomienie o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową oraz dołączyć komplet dokumentacji potwierdzającej zajście wypadku.

Uwaga! Studenci, którzy w roku akademickim 2022/2023 będą odbywać praktyki zawodowe, zajęcia laboratoryjne lub zajęcia terenowe, zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW.

Od 01.04.2023 r. opłata za ubezpieczenie NNW i OC wynosi 50% stawki.