Ubezpieczenie NNW studentów i doktorantów

Władze Uczelni wraz z Samorządem Studentów uprzejmie informują, że umowa ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rok akademicki 2022/2023 została zawarta z firmą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

  • Okres ubezpieczenia: od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

Wariant I - tylko NNW

  • Składka na ubezpieczenie: 45 zł
  • Suma ubezpieczenia: 50 000 zł

Lp.

Zakres ubezpieczenia

Wysokość świadczenia jako procent sumy ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia NNW wynosi 50 000,00 zł

1.

Śmierć ubezpieczonego

100%

2.

Trwałe inwalidztwo całkowite ubezpieczonego

100%

3.

Trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1% uszczerbku)

1%

4.

Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki

0,1%

5.

Zwrot kosztów leczenia i nabycia środków rehabilitacyjnych na terenie RP i za granicą

40%

6.

Złamania kości lub zwichnięcia stawów leczone operacyjnie

2%

7.

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

0,25% od 1 dnia pobytu
nie dłużej niż 90 dni

8.

Operacje chirurgiczne w następstwie nieszczęśliwego wypadku

10%

9.

Zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej

25%

10.

Usługi typu assistance

-

11.

Wypłata świadczenia z tytułu śmierci opiekuna prawnego 

10%


Wariant II - NNW oraz OC podczas praktyk

  • Składka na ubezpieczenie: 55 zł
  • Suma ubezpieczenia: 50 000 zł

Lp.

Zakres ubezpieczenia

Wysokość świadczenia jako procent sumy ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia NNW wynosi 50 000,00 zł

1.

Śmierć ubezpieczonego

100%

2.

Trwałe inwalidztwo całkowite ubezpieczonego

100%

3.

Trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1% uszczerbku)

1%

4.

Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki

0,1%

5.

Zwrot kosztów leczenia i nabycia środków rehabilitacyjnych na terenie RP i za granicą

40%

6.

Złamania kości lub zwichnięcia stawów leczone operacyjnie

2%

7.

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

0,25% od 1 dnia pobytu
nie dłużej niż 90 dni

8.

Operacje chirurgiczne w następstwie nieszczęśliwego wypadku

10%

9.

Zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej

25%

11.

Usługi typu assistance

-

12.

Wypłata świadczenia z tytułu śmierci opiekuna prawnego 

10%

13

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym w tym za szkody powstałe w związku z odbywaniem praktyk studenckich/staży/wolontariat

Suma 50.000,00 zł na wszystkie i jedno zdarzenie, brak franszyzy i udziałów własnych

Składkę możesz opłacić:

  • Wchodząc na stronę:

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

  • oraz podając numer ID klienta:
  1. ubezpieczenie NNW: e7qsg
  2. ubezpieczenie NNW + OC podczas praktyk: a7r83

Dodatkowo będzie możliwość opłaty składki w punktach dystrybucji na Uczelni

Aby zgłosić szkodę, należy złożyć zawiadomienie o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową oraz dołączyć komplet dokumentacji potwierdzającej zajście wypadku.

Uwaga! Studenci, którzy w roku akademickim 2022/2023 będą odbywać praktyki zawodowe, zajęcia laboratoryjne lub zajęcia terenowe, zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW.

Od 01.04.2022 r. opłata za ubezpieczenie NNW wynosi 22,50 zł.

Od 01.04.2022 r. opłata za ubezpieczenie NNW i OC podczas praktyk wynosi 27,50 zł.