Ubezpieczenie NNW studentów i doktorantów

Władze Uczelni wraz z Samorządem Studentów uprzejmie informują, że umowa ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rok akademicki 2018/2019 została zawarta z firmą TUiR WARTA SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

 • okres ubezpieczenia: od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
 • Składka na ubezpieczenie: 45 zł
 • Suma ubezpieczenia: 46 000 zł

Lp.

Zakres ubezpieczenia

Wysokość świadczenia jako procent sumy ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia NNW wynosi 46 000,00 zł

1.

Śmierć ubezpieczonego

100%

2.

Trwałe inwalidztwo całkowite ubezpieczonego

100%

3.

Trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1% uszczerbku)

1%

4.

Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki

0,1%

5.

Zwrot kosztów leczenia i nabycia środków rehabilitacyjnych na terenie RP i za granicą

40%

6.

Złamania kości lub zwichnięcia stawów leczone operacyjnie

2%

7.

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

0,25% od 3 dnia pobytu
nie dłużej niż 90 dni

8.

Operacje chirurgiczne w następstwie nieszczęśliwego wypadku

10%

9.

Zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej

25%

10.

Usługi typu assistance

-

11.

Wypłata świadczenia z tytułu śmierci opiekuna prawnego 

10%

Przedmiot ubezpieczenia – następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzenia objęte umową w tym: zawał serca, udar mózgu, omdlenia, sepsa, epilepsja oraz obrażenia ciała w wyniku ataku epilepsji lub innego rodzaju utraty przytomności, usiłowanie popełnienia samobójstwa powodujące zarówno uszkodzenie ciała i śmierć.

Składkę można opłacić:

 • W siedzibie Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS, DS Babilon, pokój nr 4, w godz. 9:00-15:00
 • W wybranych Dziekanatach
 • Przelewem na konto:
  TUIR WARTA SA. Ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
  nr rachunku w mBank: 92 1140 1573 9400 0000 0000 1353
  tytułem: Ubezpieczenie studenckie/imię/nazwisko/nr pesel

Wpłat można dokonywać do 15 grudnia 2018 r.

Po 15 grudnia 2018 roku zgłoszenia proszę przesyłać na adres UMCS-NNW@warta.pl załączając skan podpisanej deklaracji przystąpienia oraz dowód przelewu tytułem: Ubezpieczenie studenckie/imię/nazwisko/nr pesel

Aby zgłosić szkodę, należy złożyć zawiadomienie o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową oraz dołączyć komplet dokumentacji potwierdzającej zajście wypadku.

Informujemy, że opłata za ubezpieczenie NNW w okresie od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r. wynosi 50% wysokości składki rocznej, tj. 22,50 zł.

UWAGA! Studenci, którzy w roku akademickim 2018/2019 będą odbywać praktyki zawodowe, zajęcia laboratoryjne lub zajęcia terenowe, zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW.

Osoby, które zgłaszają roszczenie NNW do Warty, proszone są o dołączenie do dokumentacji medycznej zaświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia NNW lub potwierdzenia dokonania przelewu.

Załączniki