Ubezpieczenie NNW studentów i doktorantów

Władze Uczelni wraz z Samorządem Studentów uprzejmie informują, że umowa ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rok akademicki 2023/2024 została zawarta z firmą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

Okres ubezpieczenia: od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.

Wariant I - tylko NNW

  • Składka na ubezpieczenie: 45 zł
  • Suma ubezpieczenia: 50 000 zł
Lp. Zakres ubezpieczenia Wysokość świadczenia jako procent sumy ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia NNW wynosi 50 000,00 zł
1. Śmierć ubezpieczonego 100%
2. Trwałe inwalidztwo całkowite ubezpieczonego 100%
3. Trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1% uszczerbku) 1%
4. Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki 0,1%
5. Zwrot kosztów leczenia i nabycia środków rehabilitacyjnych na terenie RP i za granicą 40%
6. Złamania kości lub zwichnięcia stawów leczone operacyjnie 2%
7. Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 0,25% od 1 dnia pobytu
nie dłużej niż 90 dni
8. Operacje chirurgiczne w następstwie nieszczęśliwego wypadku 10%
9. Zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej 25%
10. Usługi typu assistance -
11. Wypłata świadczenia z tytułu śmierci opiekuna prawnego  10%


Wariant II NNW oraz OC podczas praktyk

  • Składka na ubezpieczenie: 55 zł
  • Suma ubezpieczenia: 50 000 zł
Lp. Zakres ubezpieczenia Wysokość świadczenia jako procent sumy ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia NNW wynosi 50 000,00 zł
1. Śmierć ubezpieczonego 100%
2. Trwałe inwalidztwo całkowite ubezpieczonego 100%
3. Trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1% uszczerbku) 1%
4. Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki 0,1%
5. Zwrot kosztów leczenia i nabycia środków rehabilitacyjnych na terenie RP i za granicą 40%
6. Złamania kości lub zwichnięcia stawów leczone operacyjnie 2%
7. Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 0,25% od 1 dnia pobytu
nie dłużej niż 90 dni
8. Operacje chirurgiczne w następstwie nieszczęśliwego wypadku 10%
9. Zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej 25%
11. Usługi typu assistance -
12. Wypłata świadczenia z tytułu śmierci opiekuna prawnego  10%
13 Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym w tym za szkody powstałe w związku z odbywaniem praktyk studenckich/staży/wolontariat Suma 50.000,00 zł na wszystkie i jedno zdarzenie, brak franszyzy i udziałów własnych

Składkę można opłacić wchodząc na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline 

podaj numer ID klienta:
ubezpieczenie NNW: aevsr
ubezpieczenie NNW +OC podczas praktyk : mvjgm

Aby zgłosić szkodę, należy złożyć zawiadomienie o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową oraz dołączyć komplet dokumentacji potwierdzającej zajście wypadku.

Uwaga! Studenci, którzy w roku akademickim 2023/2024 będą odbywać praktyki zawodowe, zajęcia laboratoryjne lub zajęcia terenowe, zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW.

Od 01.04.2024 r. opłata za ubezpieczenie NNW i OC wynosi 50% stawki.