Ubezpieczenie zdrowotne studentów i doktorantów

Uczelnia zgłasza do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego studenta lub doktoranta, który:

 • ukończył 26 rok życia i nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu (praca, rejestracja w Urzędzie Pracy, pracujący współmałżonek),

lub nie ukończył 26 roku życia i:

 • jest sierotą zupełną, tj. nie żyją obydwoje rodzice oraz dziadkowie,
 • jest wychowankiem domu dziecka, rodziny zastępczej w okresie usamodzielnienia i nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu,
 • nie jest obywatelem Polski, ale spełnia kryteria ustawy o repatriacji i posiada ważną Kartę Polaka albo opinię Konsulatu Polskiego wydawaną do celów ubezpieczenia zdrowotnego,

oraz  złoży wniosek wraz z dokumentami i oświadczy, że nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu.

Kiedy złożyć wniosek?

Nie później niż w ciągu 7 dni od daty utraty tytułu do ubezpieczenia oraz w przypadku ukończenia 26 roku życia.

Potrzebne dokumenty:

 • wypełniony wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • aktualne zaświadczenie o studiowaniu (wydane przez właściwy dziekanat),
 • dowód osobisty.

W przypadku obcokrajowców:

 • wypełniony wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • paszport,
 • zaświadczenie z dziekanatu lub Centrum Kultury i Języka Polskiego o studiowaniu,
 • Karta Polaka bądź Opinia Konsulatu Polskiego.

Wyrejestrowanie z ubezpieczenia

 1. Student podpisując wniosek o objęcie ubezpieczeniem przez Uczelnię zobowiązuje się do zgłoszenia powstania innego tytułu do ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty jego powstania, pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 2. W informacji przekazywanej uczelni należy podać datę powstania nowego tytułu do ubezpieczenia.
 3. Informację należy przekazać do pracowników Biura Spraw Studenckich - drogą elektroniczną (adresy e-mailowe na dole strony) lub osobiście, w siedzibie Biura.

Dokumenty niezbędne podczas wizyty u lekarza:

 • elektroniczna legitymacja studencka,
 • dowód osobisty lub paszport.

Dodatkowe informacje

 1. Student ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia innych członków rodziny, nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego,
 2. Przez okres 4 miesięcy od daty ukończenia studiów bądź skreślenia z listy studentów, student nie ma opłacanych składek ubezpieczenia, ale objęty jest tzw. parasolem ochronnym, uprawniającym go do otrzymywania świadczeń medycznych.
 3. Studenci i doktoranci niewymienieni powyżej, mogą złożyć wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Wniosek składa się bezpośrednio w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kontakt:

Biuro Spraw Studenckich
DS Helios
ul. Czwartaków 13 pok. 5
20-045 Lublin

tel. 81-533-86-27 (centrex 65-13)

Informacje i zapytanie prosimy kierować na obydwa adresy mailowe:

mgr Robert Englot e-mail: robert.englot@poczta.umcs.lublin.pl
Danuta Matusiak e-mail: danuta.m@poczta.umcs.lublin.pl