Ubezpieczenie zdrowotne studentów i doktorantów

U W A G A

W przypadku wystąpienia potrzeby zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię studenta lub doktoranta, procedurę należy przeprowadzić elektronicznie poprzez kontakt e-mail.
W tym celu należy:

 1. wypełnić komputerowo, wydrukować, podpisać i zeskanować Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym (dostępny pod tekstem, na końcu strony);
 2. zeskanować dowód osobisty;
 3. zeskanować zaświadczenie o byciu studentem, pobrane z dziekanatu.
 4. studenci cudzoziemcy skanują i przesyłają nastepujące dokumenty: paszport (stronę ze zdjęciem), Kartę Polaka, dokument o nadaniu numeru PESEL, zaświadczenie o byciu studentem, pobrane z dziekanatu lub o uczestnictwie w rocznym kursie przygotowującym do studiów w języku polskim pobrane z CJiKP oraz pobrany z tej strony (zamieszczony na końcu tekstu) wypełniony komputerowo i podpisany wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym dla cudzoziemca. 

Powyższe dokumenty należy przesłać na adres e-mail:

ubezpieczenia.zdrowotne@mail.umcs.pl

 Obowiązek ubezpieczenia studenta/doktoranta, który jest obywatelem polskim i nie ukończył 26 roku życia spoczywa w pierwszej kolejności na rodzicach lub dziadkach. W tym celu należy pobrać z dziekanatu zaświadczenie o studiowaniu i przekazać je temu z rodziców lub dziadków, który będzie ubezpieczał studenta. Gdy jest to niemożliwe, bo np. rodzice i dziadkowie nie żyją, wówczas ubezpieczenia zdrowotnego można dokonać za pośrednictwem uczelni.

Uwaga: uczelnia nie jest zobowiązana do automatycznego zgłoszenia  do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego uczelnia dokonuje wyłącznie na wniosek studenta/doktoranta.

(wiecej informacji: www.nfz-lublin.pl/zgloszenie_studenta_do_ubezpieczenia)

Uczelnia zgłasza do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego studenta lub doktoranta, który:

 • ukończył 26 rok życia i nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu (praca, rejestracja w Urzędzie Pracy, pracujący współmałżonek),

lub nie ukończył 26 roku życia i:

 • jest sierotą zupełną, tj. nie żyją obydwoje rodzice oraz dziadkowie,
 • jest wychowankiem domu dziecka, rodziny zastępczej w okresie usamodzielnienia i nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu,
 • nie jest obywatelem Polski, ale spełnia kryteria ustawy o repatriacji i posiada ważną Kartę Polaka albo opinię Konsulatu Polskiego wydawaną do celów ubezpieczenia zdrowotnego,

oraz  złoży wniosek wraz z dokumentami i oświadczy, że nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu.

Kiedy złożyć wniosek?

Nie później niż w ciągu 7 dni od daty utraty tytułu do ubezpieczenia oraz w przypadku ukończenia 26 roku życia.

Potrzebne dokumenty:

 • wypełniony wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • aktualne zaświadczenie o studiowaniu (wydane przez właściwy dziekanat),
 • dowód osobisty.

Ubezpieczenie zdrowotne studentów cudzoziemców


Student/doktorant cudzoziemiec nie posiadający ważnej Karty Polaka może ubezpieczyć się zdrowotnie podpisując z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

(więcej informacji: www.nfz-lublin.pl/dobrowolne_ubezpieczenie_zdrowotne)

 

Jednocześnie przypominamy, że każdy student/doktorant cudzoziemiec jest zobowiązany do posiadania jednego z poniższych dokumentów niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV – 28.37/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2020/2021:

 • dokumentu potwierdzającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo
 • Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub
 • przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia

 

Uczelnia ubezpiecza zdrowotnie studentów cudzoziemców, którzy posiadają ważną Kartę Polaka.

Ubezpieczenie studenta cudzoziemca posiadającego ważną Kartę Polaka(zgłoszenie studenta do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez uczelnię dokonuje się w Biurze Spraw Studenckich, DS. HELIOS, ul. Czwartaków 13, pok. 5, ul. Czwartaków 13, 20 - 036 Lublin, 

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia:

 • wypełniony na komputerze i wydrukowany wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • zaświadczenie z dziekanatu o byciu studentem lub z Centrum Kultury i Języka Polskiego o odbywanym kursie,
 • paszport,
 • Karta Polaka
 • dokument o nadaniu numeru PESEL

 Wyrejestrowanie z ubezpieczenia

 1. Student podpisując wniosek o objęcie ubezpieczeniem przez Uczelnię zobowiązuje się do zgłoszenia powstania innego tytułu do ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty jego powstania, pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 2. W informacji przekazywanej uczelni należy podać datę powstania nowego tytułu do ubezpieczenia.
 3. Informację należy przekazać do pracowników Biura Spraw Studenckich drogą elektroniczną (adres e-mail: ubezpieczenia.zdrowotne@mail.umcs.pl)

Dokumenty niezbędne podczas wizyty u lekarza:

 • elektroniczna legitymacja studencka,
 • dowód osobisty lub paszport.

Dodatkowe informacje

 1. Student ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia innych członków rodziny, nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego,
 2. Przez okres 4 miesięcy od daty ukończenia studiów bądź skreślenia z listy studentów, student jest osobą nieubezpieczoną z prawem do świadczeń opieki zdrowotnej.
 3. Studenci i doktoranci niewymienieni powyżej, mogą złożyć wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Wniosek składa się bezpośrednio w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Nadstawnej 2-4 (I piętro).

Kontakt:

Biuro Spraw Studenckich 
DS Helios
ul. Czwartaków 13 pok. 5
20-036 Lublin

tel. 81-533-86-27 (centrex 65-13)

Informacje i zapytania prosimy kierować na adres e-mail:

ubezpieczenia.zdrowotne@mail.umcs.pl