Wysokość stypendiów dla doktorantów

Wysokość świadczeń stypendialnych dla doktorantów w roku akademickiego 2023/2024

obowiązująca od 1 października 2023 roku

Stypendium socjalne i zwiększenie stypendium socjalnego

Przedział Miesieczny dochód na osobę w rodzinie (w zł) Stypendium socjalne (w zł) Zwiększenie stypendium socjalnego (w zł)
A do 600 1400 250 
B 600,01 - 1294,40  1200 250 

Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta - 350 zł.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawności  Kwota stypendium (w zł)
 znaczny  1000
umiarkowany 900
 lekki  800 

Stypendium dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością – 900 zł

Zapomoga   

Maksymalna kwota zapomogi przyznawanej przez KS - 4000 zł.

Próg dochodowy

Próg dochodowy pozwalający ubiegać się o stypendium socjalne w roku akademickim 2023/2024 ustala się w wysokości 129,40 zł.

Komunikat Rektora z dn. 20 października 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w roku akademickim 2022/2023 w zakresie wysokości stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów.