Wysokość stypendiów dla doktorantów

Wysokość świadczeń stypendialnych dla doktorantów w roku akademickiego 2022/2023

obowiązująca od 1 października 2022 roku

Stypendium socjalne i zwiększenie stypendium socjalnego

Przedział Miesieczny dochód na osobę w rodzinie (w zł) Stypendium socjalne (w zł) Zwiększenie stypendium socjalnego (w zł)
A do 600 1280 250 
B 600,01 - 1051,70  1080 250 

Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta - 350 zł.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawności  Kwota stypendium (w zł)
 znaczny  1000
umiarkowany 900
 lekki  800 

Stypendium dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością – 900 zł

Stypendium Rektora dla doktorantów

Progi stypendialne   Kwota stypendium (w zł)
 I 1450 
 II 1250 
 III 1050

Zapomoga   

Maksymalna kwota zapomogi przyznawanej przez KS - 4000 zł.

Próg dochodowy

Próg dochodowy pozwalający ubiegać się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023 ustala się w wysokości 1051,70 zł.

Komunikat Rektora z dn. 7 listopada 2022 r. zmieniający Komunikat z dn. 18 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w roku akademickim 2022/2023 w zakresie wysokości stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów.