Skróty

Niektóre skróty występujące w materiałach związanych z Procesem Bolońskim

AEC   Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen - Europejskie Stowarzyszenie Konserwatoriów Muzycznych, Akademie Muzyczne i Wyższe Uczelnie Muzyczne
BFUG  Bologna Follow-Up Group - grupa zajmująca się kontynuacją prac procesu bolońskiego
BPG   Bologna Preparatory Group - grupa przygotowawcza procesu bolońskiego
CD-ESR Council of Europe, Steering Committee for Higher Education and Research - Komitet Sterujący ds. Szkolnictwa Wyższego i Badań Rady Europy
CEPES  UNESCO European Centre for Higher Education - Europejskie Centrum Szkolnictwa Wyższego UNESCO
CESAER Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research - Konferencji Europejskich Szkół na rzecz Zaawansowanego Kształcenia Inżynierskiego i Badań
CHEPS Centre for Higher Education Policy Studies (University of Twente) - Centrum Studiów Polityki Szkolnictwa Wyższego (Uniwersytet w Twente)
D-A-CH-A Network among German-speaking countries Network  (Germany, Austria, Switzerland) - Sieć między niemieckojęzycznymi krajami (Niemcami, Austrią i Szwajcarią)
DS Diploma Supplement - suplement do dyplomu
EAN European Access Network - Europejska Sieć Dostępu
ECTS European Credit Transfer System - Europejski System Transferu Punktów Kredytowych
EUDORA European Doctorate of Teaching and Teacher Education - Europejski Doktorat w zakresie nauczania i kształcenia nauczycieli
ELFA European Law Faculties Association - Europejskie Stowarzyszenie Wydziałów Prawa
ELIA European League of Institutes of the Arts - Europejska Liga Instytutów Sztuki
ENQA  European Network for Quality Assurance in Higher Education - Europejska Sieć na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym
EUA European University Association - Europejskie Stowarzyszenie Uniwersyteckie
EHEA European Higher Education Area - europejski obszar szkolnictwa wyższego
EURASHE European Association of Institutions of Higher Education - Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Szkolnictwa Wyższego
ESIB National Unions of Students in Europe - Krajowe Związki Studentów Europy
ETUCE European Trade Union Committee for Education - Europejski Komitet Oświatowych Związków Zawodowych
EUROPASS Na posiedzeniu ministrów edukacji państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw przystępujących w dniu 26 lutego 2004 podjęto dyskusje nad projektem decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitych ustaleń dotyczących przejrzystości kompetencji i kwalifikacji zawodowych absolwentów. Planuje się wydawanie tzw. EUROPASS (paszportu europejskiego), który zawierać będzie następujące dokumenty:
  • europejskie cv, które w sposób jasny i spójny przedstawiać będzie informacje na temat posiadanych kompetencji i kwalifikacji,
  • MobilPass - dokument potwierdzający okresy nauki i staże odbywane za granicą,
  • suplement do dyplomu - wydawany wraz z dyplomem ukończenia studiów w szkole wyższej, zawierający informacje na temat poziomu wykształcenia oraz programu kształcenia,
  • portfolio językowe, zawierające informacje na temat kompetencji językowych posiadacza.

Proponuje się także utworzenie krajowych agencji Europassu (ENA), które będą odpowiedzialne za promowanie oraz koordynację działań związanych z funkcjonowaniem Europassu.

GATS  General Agreement on Trade in Services - układ ogólny w sprawie handlu usługami
ICE-PLAR International Credential Evaluators and Prior Learning Assessors - Międzynarodowa organizacja na rzecz oceny kwalifikacji i wcześniejszych okresów kształcenia
IGO  lnter-Governmental Organization - organizacja międzyrządowa
NGO Non-Governmental Organization - organizacja pozarządowa
SEFI European Society for Engineering Education - Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Kształcenia Inżynierskiego
TEEP Trans-National European Evaluation Project - Ponadnarodowy Europejski Projekt Oceny
TNTEE Thematic Network on Teacher Education in Europe - Sieć Tematyczna w zakresie Kształcenia Nauczycieli w Europie
UNICA

Network of UNIversities from Capitals of Europe.

Jest to stowarzyszenie 38 uniwersytetów miast stołecznych Europy. W uniwersytetach tych studia odbywa ponad 1300 000 studentów, pod okiem ponad 120 000 nauczycieli akademickich. Celem UNICA jest promowanie doskonałości akademickiej, integracji i współpracy między uczelniami członkowskimi w całej Europie. UNICA walnie przyczynia się do realizacji procesu bolońskiego, włączając weń uczelnie Europy Środkowej i Wschodniej, tak aby przyczyniały się do budowania wspólnego europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego. UNICA reprezentuje stanowisko uczelni członkowskich wobec instytucji europejskich, władz krajowych, regionalnych i lokalnych.

UNICA zapewnia uczelniom członkowskim informacje na temat programów i inicjatyw europejskich i wspiera je w realizacji projektów współpracy. UNICA stanowi forum dla debaty na temat zmian strategicznych w badaniach naukowych, dydaktyce i zarządzaniu instytucjami szkolnictwa wyższego.

UNICA LABORATORY

W listopadzie 2002 zgromadzenie ogólne przyjęło plan działania Stowarzyszenia UNICA na najbliższe pięciolecie. Uznano, iż działania priorytetowe koncentrować się będą na wdrożeniu założeń procesu bolońskiego w uczelniach członkowskich. Każda z nich zmierzy się z kwestiami strategii rozwoju, zapewniania jakości kształcenia, jak również tworzenia programów opartych na wynikach kształcenia, a także problematyką kształcenia przez całe życie. Każda uczelnia członkowska powinna wypracować stanowisko wobec kolejnych inicjatyw Komisji Europejskiej, takich jak ECTS Label oraz Diploma Supplement Label.

UNICA Laboratory stanowić będzie poligon doświadczalny dla przedsięwzięć realizowanych w ramach procesu bolońskiego.

UNICE  Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe - Związek Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców Europy