Stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego

WYKAZ NR ALBUMÓW STUDENTÓW I DOKTORANTÓW, KTÓRZY OTRZYMALI STYPENDIUM REKTORA Z WŁASNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

Termin składania wniosków:

17-26 października 2018 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10.00-14.00.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Spraw Studenckich, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, DS. „HELIOS”, ul. Czwartków 13,
parter, sala telewizyjna


Ogłoszenie o naborze wniosków o stypendia dla najlepszych studentów i doktorantów
z Własnego Funduszu Stypendialnego

Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 grudnia 2016 r. ze zm. JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Michałowski ogłasza nabór wniosków o stypendia z Funduszu dla najlepszych studentów i doktorantów.

Stypendia zostaną przyznane na rok akademicki 2018/2019 i wypłacone zostaną w dwóch transzach tj. do końca grudnia br. oraz do końca czerwca 2019 r.

Stypendia dla najlepszych studentów w ramach Funduszu przyznawane będą w czterech kategoriach:

 1. za osiągnięcia naukowe;
 2. za osiągnięcia artystyczne;
 3. za osiągnięcia sportowe;
 4. za osiągniecia społeczne/działalność społeczną. 

Student dokonuje wyboru jednej kategorii osiągnięć, w której będzie się ubiegał o przyznanie stypendium.

Stypendia za osiągnięcia naukowe przyznawane będą oddzielnie dla:

 1. studentów I roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, którzy w roku 2017/2018 spełnili co najmniej jeden z następujących warunków:

  a) uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego, w tym co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów z grupy obowiązkowych egzaminów w części pisemnej matury lub co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z co najmniej jednego z przedmiotów maturalnych takich jak: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), wiedza o społeczeństwie w części pisemnej matury oraz osiągnęli średnią ocen z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej na poziomie co najmniej 5.0;

  b) zostali laureatami bądź finalistami olimpiady międzynarodowej lub olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub laureatami konkursu o zasięgu ogólnopolskim, w tym organizowanym przez UMCS.

 2. studentów pozostałych lat studiów I oraz II stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2017/2018 łącznie spełnili następujące warunki:

  a) osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, w tym średnią ocen nie niższą niż 4,4;

  b) uzyskali indywidualne osiągnięcia naukowe, w tym rozpoczęli lub zrealizowali projekt badawczo-naukowy powiązany z prowadzonym w UMCS kierunkiem studiów;

  c) brali udział w badaniach nad priorytetowym dla UMCS obszarem nauki, stanowiącym podstawę ich pracy licencjackiej/inżynierskiej lub magisterskiej, który w znaczący sposób przyczyni/przyczynił się do zwiększenia dorobku badawczego UMCS lub współpracy UMCS z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz biznesem.

Stypendia za osiągnięcia artystyczne będą przyznawane studentom, którzy w roku akademickim 2017/2018 otrzymali nagrody lub wyróżnienia w konkursach artystycznych o znaczeniu międzynarodowym lub krajowym, a ich zwycięskie projekty artystyczne powstały przy współpracy z jednostkami UMCS, w szczególności z Wydziałem Artystycznym lub w ramach działalności programowej ACK UMCS „Chatka Żaka”.

Stypendia za osiągnięcia sportowe przyznawane będą oddzielnie dla:

 1. studentów I roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, którzy w roku 2017/2018 osiągnęli wysokie miejsca (I-III) w zawodach sportowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym oraz dołączyli do wniosku pisemne oświadczenie studenta wraz z rekomendacją KU AZS UMCS, że będą reprezentować Uniwersytet w zawodach sportowych w roku akademickim, w którym otrzymają stypendium;

 2. studentów pozostałych lat studiów I oraz II stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2017/2018 łącznie spełnili następujące warunki: a) osiągnęli wysokie miejsca (I-III) w zawodach sportowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym; b) byli członkami AZS UMCS.

Stypendia za osiągnięcia społeczne/działalność społeczną są przyznawane studentom, którzy w roku 2017/2018 spełnili co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. uczestniczyli w kołach naukowych lub organizacjach studenckich działających na UMCS, w tym aktywnie brali udział w co najmniej jednym wydarzeniu o charakterze popularnonaukowym, w szczególności takim jak: Lubelski Festiwal Nauki, Drzwi Otwarte UMCS, itp.;
 2. prowadzili działalność na rzecz promocji Uniwersytetu.

Stypendia dla najlepszych doktorantów w ramach Funduszu przyznawane są oddzielnie dla:

 1. doktorantów I roku studiów doktoranckich;
 2. doktorantów pozostałych lat studiów doktoranckich.

Stypendium dla I roku doktorantów przyznawane jest doktorantom, którzy w roku akademickim 2017/2018 łącznie spełnili następujące warunki:

 1. uzyskali bardzo dobre wyniki ukończenia studiów wyższych;
 2. wyróżnili się w pracy naukowej, w tym: posiadają publikacje w czasopismach naukowych lub uczestniczyli w konferencjach naukowych, podczas których wygłosili referaty lub uczestniczyli w projektach badawczych realizowanych przez UMCS;
 3. wyróżnili się w działalności organizacyjnej na rzecz UMCS.

Stypendium dla doktorantów pozostałych lat studiów przyznawane jest doktorantom, którzy w roku akademickim 2017/2018 łącznie spełnili następujące warunki:

 1. uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich;
 2. rozpoczęli lub zrealizowali badania finansowane z grantów zewnętrznych, w szczególności z MNiSW, NCN, NCBIR, itp. lub z grantów wydziałowych ze środków pochodzących z funduszu młodych naukowców oraz wyróżniali się w pracy naukowej, w tym: posiadają publikacje w czasopismach naukowych lub uczestniczyli w konferencjach naukowych, podczas których wygłosili referaty;
 3. wykazali się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej;
 4. wyróżniali się w działalności organizacyjnej na rzecz UMCS lub w ramach współpracy Uniwersytetu z otoczeniem społeczno-gospodarczym i biznesem.

 Liczba miejsc stypendialnych: 100, w tym:

 • 95 miejsc dla studentów,
 • 5 miejsc dla doktorantów.

Nabór wniosków w terminie: od 17 października 2018 r. do dnia 26 października 2018 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10.00-14.00.
Miejsce składania wniosków: Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów DS. „HELIOS”, ul. Czwartków 13, parter, sala telewizyjna

Regulamin - Własny Fundusz Stypendialny
Wniosek studencki
Wniosek doktorancki