Projekty

Lubelski Konwent Regionalny

Lubelski Konwent przed III Kongresem Osób Niepełnosprawnych 2017 odbędzie się 12.10.2017 r. w Instytucie Pedagogiki UMCS, ul. Narutowicza 12 w Lublinie.
Tematem Konwentu „Uczeń z niepełnosprawnością w polskim systemie edukacji”

Organizatorzy konwentu w Lublinie:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu
Fundacja ALPHA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Dobre życie”

W trosce o bezpieczeństwo studentów naszej Uczelni od września 2017 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Dobre życie”, które głównym celem jest przeciwdziałanie samobójstwom w społeczności akademickiej. Projekt będzie koncentrował się głównie na działaniach profilaktycznych, których celem będzie promocja zdrowia psychicznego.

Broszura "Zaprzyjaźnij się ze sobą na studiach"

 Przyjazny Uniwersytet, część I

Przyjazny Uniwersytet, część II

 • Czas realizacji projektu: 01.10.2014 r. do 30.06.2015 r.
 • Projekt był kontynuacją działań szkoleniowych podjętych w pierwszej edycji. W ramach projektu lubelscy psychiatrzy przeprowadzili serię wykładów, w trakcie których przedstawiali zagadnienia dotyczące kryzysów zdrowia psychicznego, depresji, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń osobowości. Projekt obejmował również warsztaty dla pracowników i studentów UMCS.

Przyjazny Uniwersytet, część III

Część teoretyczna

 • III Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne pt. „Diagnozy współczesności” – konferencja dotycząca społecznych i kulturowych uwarunkowań zdrowia psychicznego oraz problematyki higieny psychicznej w kontekście wyzwań współczesności. Głównym tematem konferencji była kondycja młodzieży studiującej oraz możliwości propagowania wiedzy z zakresu psychoprofilaktyki, psychoedukacji i samorozwoju w obrębie społeczności akademickiej. Pojęcie diagnozy wzięte z praktyki klinicznej odnosi się tu do szerszych zjawisk kulturalno-społecznych: wyzwań edukacyjnych, procesów globalizacji, migracji społecznej, idei wielokulturowości, procesów psychiatryzacji i technologizacji współczesnego myślenia.
 • PsychoKino – seria spotkań filmowych połączonych z prelekcją i dyskusją na temat kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym. Spotkania przybliżą w przystępny sposób problematykę psychoedukacji oraz stanowią próbę walki z mitami i stereotypami na temat zaburzeń i chorób psychicznych.

Część praktyczna

 • Biuletyn informacyjny – broszura zawierająca informacje na temat zasad postępowania w kontakcie ze studentem z problemami psychicznym oraz strategii niesienia mu pomocy na UMCS.
 • Dni Higieny Psychicznej – wydarzenie skierowane do społeczności akademickiej, mające na celu uwrażliwienie uczestników warsztatów i spotkań na problematykę higieny psychicznej, psychoprofilaktyki i psychoedukacji.
 • Warsztaty z arteterapii – forma wsparcia psychicznego poprzez pokazanie uczestnikom form artystycznego wyrazu uczuć i emocji oraz kreatywnych sposobów spędzania czasu.

Podnoszenie jakości studiowania osób z niepełnosprawnością na UMCS

 • Czas realizacji projektu: 01.09.2014 r. do 31.12.2015 r.
 • Projekt był realizowany przez Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii. Miał na celu usystematyzowanie działań Uniwersytetu prowadzonych na rzecz studentów z niepełnosprawnościami, a także wypracowanie strategii wsparcia studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności na poszczególnych wydziałach UMCS.
 • Projekt miał charakter badawczy. Obejmował także publikację materiałów informacyjnych i przeprowadzenie szkoleń.

Staż w administracji publicznej drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy

 • Pierwszy etap projektu: 1 kwietnia 2015 r. - 31 marca 2016 r.
 • Projekt realizowany przez Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych oraz Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.
 • Projekt służy zapewnieniu kompleksowego wsparcia w wejściu na rynek pracy osobom kończących studnia lub będącym absolwentami.
 • Plakat informacyjny projektu [PDF, 374.81 KB]

Audyt budynków UMCS

Projekt polegał na przeprowadzeniu audytu budynków UMCS i zidentyfikowaniu występujących w nich barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością. Wyniki audytu zostały przekazane jednostkom, które mają wpływ na planowanie oraz przeprowadzanie prac inwestycyjnych i remontowych.

Załączniki