Projekty

Przyjazny Uniwersytet, część VIII

Strona projektu

Rok akademicki 2022/2023

a) PsychoKino – cykl spotkań filmowych z panelami dyskusyjnymi o tematyce dotyczącej zdrowia psychicznego:

 • 7.12.2022 – film „Po drugiej stronie dnia”
 • 19.12.2022 – film „Młody Platon”

b) Warsztaty dla pracowników, studentów, doktorantów UMCS. Tematyka spotkań dotyczyła wsparcia osób o w kryzysie psychicznym, budowania wspierającej wspólnoty wokół problemów zdrowa psychicznego. Warsztaty prowadzone praz psychologa specjalistę zdrowia psychicznego:

 • 22.11.2022 – wsparcie w kryzysie – dla studentów/ek i pracowników/czek na temat tego jak zrozumieć kryzys psychiczny oraz wspierać siebie innych
 • 28.11.2022 r. warsztat dla pracowników/czek
 • 30.11.2022 r. warsztat dla studentów/ek

c) Kawiarenka – kawiarenki to spotkania na żywo, które mają formę rozmowy przy kawie i herbacie, spotkanie o tematyce chorób i zaburzeń psychicznych, termin 8.12.2022 r.

d) Akademia Przyjaznego Uniwersytetu – cykl 5 wykładów interakcyjnych, na których uczestniczki i uczestnicy poznają koncepcję inteligencji emocjonalnej i nauczą się, jak rozwijać ją u siebie. Termin 15.12.2022 r.

Dni Autyzmu

Czas realizacji projektu: kwiecie 2023 r. w roku akademickim 2022/2023. Wydarzenie współorganizowane z Akademickim Centrum Wsparcia, Studenckim Kołem Naukowym Psychologii “Adesse” oraz Naukowym Kołem Logopedów i Audiologów. Projekt obejmował wydarzenia, które miały na celu zwrócenie uwagi na problematykę funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, mając równocześnie realny wpływ na promocję wiedzy i szerzenie świadomości w danej problematyce.

W ramach wydarzenia odbyły się:

1. Warsztaty psychoedukacyjne:

 • „Neurobiologia autyzmu”,
 • „Arteterapia jako jedna z metod pracy z dzieckiem z autyzmem - warsztaty decoupage”,
 • „Rozważania o neuroróżnorodności - autyzm jako spektrum”,
 • „Mini diagnoza logopedyczna, korekta oddechu i postawy, ćwiczenia rozluźniające, masaże, badanie słuchu”,
 • „Mój kolega jest w spektrum - relacje interpersonalne w spektrum”,
 • „Spektrum w spektrum - przegląd najnowszych badań”,
 • „Jak czuje i odbiera świat osoba w spektrum - o przetwarzaniu sensorycznym”,
 • „Techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi w spektrum autyzmu”.

2. Organizacja stoisk na 3 Wydziałach UMCS, gdzie Akademickie Centrum Wsparcia szerzyło wiedzę o spektrum autyzmu oraz promowało działalność ACW.

3. Warsztaty na innych uczelniach wyższych:

 • „Neurobiologia  autyzmu”,
 • „Mój kolega jest w spektrum - relacje interpersonalne w spektrum”,
 • „Rozważania o  neuroróżnorodności - autyzm jako spektrum”.

4.Warsztaty dla dzieci ze szkoły podstawowej na terenie Lublina.

Projekt Asystent studenta z ASD

Strona projektu

Projekt “Asystent studenta z ASD” współfinansowany jest w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”.

Celem projektu jest poprawa sytuacji neuronietypowych studentów (osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – ASD) szkół wyższych w Polsce poprzez wdrożenie do praktyki funkcjonowania uczelni innowacji społecznej Tłumacz/Adwokat społeczny – asystent osoby z ASD.

W ramach tego projektu student ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera, może otrzymać profesjonalną pomoc asystenta w czasie realizacji procesu kształcenia przez najbliższe dwa lata.

Efektem projektu jest opracowanie modelu oraz zbioru dobrych praktyk dotyczących wdrażania już opracowanej innowacji społecznej, dedykowanej studentom z ASD.

Przyjazny Uniwersytet, część VII

Strona projektu

Rok akademicki 2021/2022

a) PsychoKino – nowości filmowe i teatralne, cykl spotkań filmowych oraz spektaklów teatralnych z panelem dyskusyjnym (wraz z udziałem ekspertów) o tematyce dotyczącej zdrowia psychicznego:

 • tytuł „Grubaski na front”,
 • 16.12.2021 tytuł „Między nami",
 • 12.05.2022 – film „Najlepszy”.

b) Warsztaty dla pracowników, studentów, doktorantów UMCS. Tematyka spotkań dotyczyła wsparcia osób o w kryzysie psychicznym, budowania wspierającej wspólnoty wokół problemów zdrowa psychicznego. Warsztaty prowadzone praz psychologa specjalistę zdrowia psychicznego:

 • 25.11.2021, 17.12.2021 i 18.12.2021 warsztaty dla studentów UMCS, na temat jak zrozumieć kryzys psychiczny i wesprzeć siebie oraz innych,
 • 9.12.2021, 1.04.2022 i 4.04.2022 warsztaty dla pracowników UMCS, na temat jak zrozumieć kryzys psychiczny i wesprzeć siebie oraz innych.

c) Psychoperformatyka – czytanie performatywne tekstów literackich o tematyce związanej z dobrostanem psychicznym:

 • 14.03.2022 r. – Beata Passini odczytała fragmenty monumentalnej powieści „Obłęd” Jerzego Krzysztonia, a w dyskusji uczestniczyli: psycholożka Marzena Bichta i filozof Andrzej Kapusta,
 • 27.04.2022 – Beata Passini odczytała fragmenty opowiadania Franza Kafki „Przemiana”, a w dyskusji uczestniczyli: psycholożka Jolanta Kociuba oraz filozof Paweł Bytniewski i Andrzej Kapusta,
 • 8.06.2022 – Beata Passini odczytała fragmenty opowiadania Kurta Vonneguta „Witajcie w małpiarni”, a w dyskusji uczestniczyli: psycholożka Marzena Bichta oraz filozof Paweł Bytniewski i Maciej Wodziński.

d) Emocjonalna pierwsza pomoc – cykl krótkich 7-minutowych spotów tym jak radzić sobie z trudnymi emocjami inspiracja do wykonania ćwiczeń z zakresu dbania o higienę psychiczną (https://www.umcs.pl/pl/emocjonalna-pierwsza-pomoc,24750.htm).

e) Dni Zdrowia Psychicznego – seminaria poświęcone psychoedukacji, szereg wykładów paneli i spotkań dotyczących szerzenia wiedzy i pozytywnych postaw w zakresie dbania o zdrowie psychiczne i wspierania innych, głownie w kontekście doświadczeń po pandemii COVID-19, działania mające walory profilaktyczne. Termin: 16-20.05.2022

 • 16.05.2022 r. PsychoKino – Doświadczenie w spektrum schizofrenii oraz Kawiarenka – Radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • 17.05.2022 r. Wywiad – Co się robi z emocjami w psychoterapii? oraz Panel dyskusyjny – Nowoczesne technologie w psychiatrii i psychoterapii
 • 19.05.2022 r. Wykład interakcyjny – Zapytaj psychologa oraz Kawiarenka – Porozmawiajmy o depresji
 • 20.05.2022 r. Webinarium – Ciało, umysł emocje – jak radzić sobie z sobą samym w sytuacji kryzysu?

f) Kawiarenka – Porozmawiajmy o depresji – kawiarenki to spotkania na żywo, które mają formę rozmowy przy kawie i herbacie, poruszony został temat depresji: tego, jak jest doświadczana, co zmienia w naszym życiu i jak sobie z nią radzić. Termin 19.05.2022 r.

g) Promocja książeczki „Po swojej stronie” - 11.12.2021 r.

Projekt Dostępny UMCS

Cel główny:

1. Zwiększenie dostępności edukacyjnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie skierowanej do osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie rozwiązań niwelujących zidentyfikowane bariery w zakresie dostępności strukturalnej, architektonicznej, technologicznej, proceduralnej i wsparcia edukacyjnego oraz podniesienie świadomości niepełnosprawności i kompetencji u co najmniej 64 pracowników uczelni w zakresie świadczenia wysokiej jakości obsługi i dydaktyki dla osób z niepełnosprawnościami

2. Planowane efekty/ rezultaty:

 • zwiększenie struktury organizacyjnej Zespołu ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami do optymalnej liczby, dzięki czemu Zespół będzie mógł lepiej pełnić swoje zadania i w sposób kompleksowy odpowiadać na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i świadczyć wysokiej jakości obsługę,
 • zwiększenie dostosowania architektonicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie poprzez dostosowanie pomieszczeń (pokojów w domu studenckim, sal szkoleniowych, sali dla psychologów) na uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i dostosowanie przestrzeni na uczelni dla osób z problemami o podłożu psychologiczno-psychiatrycznym (pokoje wyciszeń),
 • usprawnienie i unowocześnienie procesu obsługi i komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami (w tym z asystentami osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrożenie rozwiązania technologicznego (aplikacji mobilnej),
 • uwzględnienie w ramach uczelni na poziomie rozwiązań proceduralnych (strategii) potrzeb osób z niepełnosprawnościami, m.in. w zakresie społecznym, kulturalnym, kształtowania otaczającej przestrzeni, stąd rozwój uczelni będzie na każdym etapie/zakresie uwzględniał potrzeby osób z niepełnosprawnościami, a Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stanie się miejscem w pełni otwartym i przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami,
 • rozszerzenie bazy narzędzi i form wsparcia edukacyjnego by w sposób kompleksowy odpowiadała na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, co przełoży się na podniesienia jakości świadczonych usług i lepszego dostępu do edukacji dla osób z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • zwiększenie świadomości niepełnosprawności w środowisku uczelnianym poprzez upowszechnianie działań (paneli itp.) i narzędzi (m.in. opracowanie i udostępnienie przewodników dot. niepełnosprawności) poruszających tematykę niepełnosprawności,
 • zapewnienie wysokiej jakości kadr obsługujących i edukujących osób z niepełnosprawnościami na UMCS poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji u pracowników uczelni w zakresie doskonalenia dostępności uczelni w wymiarze społecznym, organizacyjnym i dydaktycznym.

W ramach projektu zorganizowane zostały: 

 • Zatrudnienie specjalisty ds. technologii wspierających,
 • Zatrudnienie psychologa,
 • Remont pięciu pomieszczeń (sala szkoleniowa, sala sensoryczna, pokój psychologa, 2 pokoje dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami w Domu Studenckim Babilon),
 • Utworzenie dwóch pokoi wyciszeń (Wydział Artystyczny, Biuro Rozwoju Kompetencji),
 • Aplikacja mobilna mobiWsparcie,
 • Opracowanie i wdrożenie Strategii Odpowiedzialności Społecznej,
 • Opracowanie i wdrożenie Strategii Projektowania Uniwersalnego,
 • Opracowanie „Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami” oraz „Kryzys dydaktyczny i co dalej?”,
 • Opracowanie „Przewodnik dla asystenta studenta/doktoranta z niepełnosprawnością w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej”,
 • Zakup sprzętu: linijki brajlowskiej, sprzętu do Boccia dla 6 drużyn, drukarki A3,
 • Powstanie serii 10 filmów edukacyjno-informacyjnych dotyczących ważnych z punktu widzenia kwestii studiowania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych w aspekcie niepełnosprawności, przetłumaczonych na język migowy, z napisami w języku polskim, angielskim i ukraińskim,
 • Szkolenia dla pracowników Uniwersytetu z zakresu interwencji kryzysowej, edukacji osób z niepełnosprawnościami, metod nauczania języków obcych dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Szkolenia z Treningu Zastępowania Agresji i Treningu Umiejętności Społecznych,
 • Szkolenie z podstaw terapii behawioralnej,
 • Organizacja wizyty studyjnej na uczelniach w Polsce (Gdańsk, Poznań),
 • Organizacja wizyty studyjnej na uczelniach zagranicznych (Frankfurt nad Odrą – Niemcy, Wilno – Litwa),
 • Organizacja paneli/debat/warsztatów dla pracowników UMCS z ekspertami w zakresu podnoszenia świadomości i wiedzy na temat dostępności w przestrzeni akademickiej.

Projekt Dni Świadomości Autyzmu „Język Autyzmu”

Czas realizacji projektu: kwiecień 2022 roku w ramach roku akademickiego 2021/2022. Organizatorami byli: Akademickie Centrum Wsparcia oraz Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego. Projekt obejmował wydarzenia, które miały na celu zwrócenie uwagi na problematykę funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, mając równocześnie realny wpływ na promocję wiedzy i szerzenie świadomości w danej problematyce.

Wydarzenia, które odbyły się w ramach projektu Dni Świadomości Autyzmu „Język autyzmu”:

 1. Warsztaty stacjonarne dla studentów i doktorantów.
 2. Warsztaty stacjonarne dla uczniów klas integracyjnych w Szkole Podstawowej.
 3. Dyżury pomocowe.
 4. Wydanie broszury informacyjnej na temat spektrum autyzmu.

Innowacyjne zasoby edukacyjne w kształceniu zdalnym (OIR).

W maju 2021 roku Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rozpoczął realizację finansowanego w ramach Programu Erasmus+ projektu Innowacyjne zasoby edukacyjne w kształceniu zdalnym (OIR).

Zgodnie z ideą Programu Erasmus+ projekt przebiega w międzynarodowym partnerstwie. W skład konsorcjum wchodzą: UMCS (Polska), University of Messina (Włochy) oraz University of Oviedo (Hiszpania). Po stronie UMCS – pełniącego w projekcie funkcję lidera – działania realizuje Wydział Pedagogiki i Psychologii we współpracy z Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS. Pod względem merytorycznym projektem kierują pomysłodawczynie projektu zatrudnione w Instytucie Pedagogiki: dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS, Prodziekan ds. jakości kształcenia, dr Dorota Chimicz oraz dr Alicja Lisiecka. Koordynatorem administracyjnym projektu jest mgr Dorota Chiluta – pracownik Biura ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych UMCS.

Projekt OIR jest odpowiedzią na potrzeby ujawnione w okresie powszechnej edukacji zdalnej spowodowanej pandemią COVID-19. Celem projektu stało się wzmocnienie zdolności szkół wyższych do zapewniania wysokiej jakości edukacji cyfrowej sprzyjającej włączeniu społecznemu, a w szczególności udoskonalenie form i metod kształcenia przyszłych nauczycieli poprzez stworzenie ogólnodostępnych, wyspecjalizowanych, innowacyjnych cyfrowych zasobów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób uczących się, także tych posiadających specjalne potrzeby edukacyjne (SPE), zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego dla edukacji (UDL).

W zamyśle Partnerów, w długoterminowej perspektywie, projekt stanie się mocnym impulsem do stałego podnoszenia jakości kształcenia zdalnego i hybrydowego oraz do rozwijania pedagogicznych kompetencji cyfrowych nauczycieli akademickich, nauczycieli szkolnych i studentów kierunków nauczycielskich przebiegającego w środowisku międzynarodowym.

Rezultaty intelektualne projektu OIR po stronie Polskiej obejmują:

1. Programy i materiały szkoleniowe w trzech modułach:

 • podniesienie kompetencji związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji zdalnej
 • projektowanie uniwersalne w nauczaniu zdalnym w kontekście potrzeb uczących się o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych
 • aktywizujące metody w kształceniu zdalnym

2. Otwarte cyfrowe zasoby edukacyjne

 • 8 wykładów
 • 8 podcastów

3. Filmy edukacyjne

 • 2 filmy edukacyjne (dostępne również w wersji anglojęzycznej)

Wszystkie rezultaty intelektualne zostały przygotowane przez specjalistów zatrudnionych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

Wszystkie materiały dostępne są pod linkami:

OIR Poland na YouTubie

OIR na stronie UMCS

OIR Poland | Lublin | Facebook

Dni Świadomości Autyzmu

 • Czas realizacji projektu: kwiecień roku akademickiego 2020/2021.
 • Organizatorzy: Akademickie Centrum Wsparcia, Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.
 • Wydarzenia, które mają na celu zwrócić uwagę na problematykę funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także będą miały realny wpływ na promocję wiedzy i szerzenie świadomości w danej problematyce.
 • Wydarzenia:
  • webinaria dotyczące poruszanej problematyki,
  • szkolenia, panele i warsztaty,
  • film o dorosłych osobach w spektrum oraz o klasie integracyjnej,
  • quiz wiedzy na temat faktów i mitów związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
  • dyżury pomocowe prowadzone przez członków ACW "Niebieski dyżur",
  • PsychoKino,
  • konferencja "Język Autyzmu",
  • badanie eksploracyjne na temat sytuacji uczniów w spektrum autyzmu podczas zdalnego nauczania.

Przyjazny Uniwersytet, część VI

Strona projektu

 • Czas realizacji projektu: rok akademicki 2020/2021.
 • Szósta edycja projektu w oparciu o doświadczenia poprzednich edycji obejmowała działania, które są kontynuacją przedsięwzięć z poprzednich lat, a także nowe inicjatywy. Zorganizowano szereg szkoleń, warsztatów, wykładów, paneli dyskusyjnych.

Część badawcza:

 • Przeprowadzone zostały badania ilościowe, z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety online, respondentami byli pracownicy UMCS, występowały pytania zarówno jednokrotnego, jak i wielokrotnego wyboru.
 • Celem badań było uzyskanie informacji na temat kondycji psychicznej respondentów w trakcie trwania pandemii. W szczególności chodziło o dokonanie subiektywnej samooceny w tym zakresie.

Sprawozdanie z badań w ramach VI edycji projektu Przyjazny Uniwersytet

Część praktyczna:
W budowie.

Przyjazny Uniwersytet, część V

Strona projektu

 • Czas realizacji projektu: rok akademicki 2019/2020.
 • Sprawozdanie z V edycji projektu Przyjazny Uniwersytet
 • Piąta edycja projektu w oparciu o doświadczenia poprzednich edycji obejmowała działania, które są kontynuacją przedsięwzięć z poprzednich lat, a także nowe inicjatywy. Zorganizowano szereg szkoleń, warsztatów, wykładów, paneli dyskusyjnych, Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne, cykl PsychoKino, przeprowadzono badania oraz stworzono platformę edukacyjno-uwrażliwiającą.

Część badawcza:

 • Badanie postaw i potrzeb społeczności UMCS wobec osób z trudnościami psychicznymi, które miało na celu weryfikacje stanu wiedzy na temat zdrowia psychicznego wśród studentów i pracowników UMCS, z uwzględnieniem zapotrzebowania związanego z radzeniem sobie z współtowarzyszącymi trudnościami.

Część praktyczna:

 • Platforma edukacyjno-uwrażliwiająca - ważnym działaniem piątej edycji było stworzenie platformy edukacyjnej. Odpowiada ona w dużej mierze na niezmiennie sygnalizowane w badaniach zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności z zakresu zdrowia psychicznego.
 • VIII Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne - była to pierwsza taka ogólnopolska konferencja humanistyczna na temat szpitalnictwa psychiatrycznego. Temat został gruntownie omówiony dzięki wymianie refleksji, doświadczeń i wyników badań naukowych - zarówno z perspektywy specjalistów, jak i osób po kryzysie zdrowia psychicznego.
 • Spot psychoedukacyjny i uwrażliwiający - głównym celem spotu było zwrócenie uwagi i uwrażliwienie na potrzeby osób przeżywających kryzys emocjonalny, a także propagowanie komunikacji wspierającej. Ze względu na sytuacje epidemiologiczną, wszelkie działania odbyły się on-line, za pośrednictwem komunikatora przeprowadzono casting, którego fragmenty posłużyły do stworzenia filmu. Pod koniec pierwszego semestru ruszyły prace związane z tworzeniem spotu projektu. Wzięli w nim udział studencie UMCS i innych uczelni w Lublinie.
 • PsychoKino - seria spotkań filmowych, połączonych z prelekcją i panelem dyskusyjnym obejmujących problematykę zdrowia psychicznego oraz towarzyszącym problemom. W V edycji zaprezentowano m.in.: "Niepamięć", PsychoKino z KinoZofią - Hannah Arendt, "Babadook", "Scena zbrodni", "Dogman", "Wszystko może się przytrafić", "Szpila", "Jak rozmawiać z osobą w kryzysie". Spotkania miały na celu przybliżenie specyfiki problemówm, z jakimi mierzą się osoby w kryzysach zdrowia psychicznego oraz rolę otoczenia w procesie powrotu do zdrowia.
 • Warsztaty filmowe (on-line) - seria trzech warsztatów. Pierwszy z nich polegał na wykorzystaniu przygotowanego wcześniej materiału filmowego, do przyjrzenia się sobie i dokonania pewnej autoanalizy. Wiedza o konstrukcji filmu oraz wgląd w sztukę filmową pozwoliły uczestnikom lepiej przyjrzeć się swojemu dziełu, a co za tym idzie - własnej perspektywy przeżywania strachu. Zaprezentowane historie posłużyły również do stworzenia listy sposobów radzenia sobie z niepokojem, które zostały omówione przez prowadzącą psycholożkę. Kolejny warsztat dotyczył istotnej dla zdrowia psychicznego kwestii seksualności. Warsztat pozwolił również poruszyć takie tematy jak granice tolerancji w zakresie seksualności oraz kwestie naszej wolności i decyzyjności w aspekcie podejmowania czynności seksualnych. Ostatni warsztat filmowy poświęcony został zagadnieniu marzeń i strachu, który ogranicza nas w ich realizacji.

Lubelski Konwent Regionalny

Lubelski Konwent przed III Kongresem Osób Niepełnosprawnych 2017 odbędzie się 12.10.2017 r. w Instytucie Pedagogiki UMCS, ul. Narutowicza 12 w Lublinie.
Tematem Konwentu „Uczeń z niepełnosprawnością w polskim systemie edukacji”

Organizatorzy konwentu w Lublinie:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu
Fundacja ALPHA

Projekt „Dobre życie”

W trosce o bezpieczeństwo studentów naszej Uczelni w roku akademickim 2017/2018 rozpoczęliśmy realizację projektu „Dobre życie”, które głównym celem jest przeciwdziałanie samobójstwom w społeczności akademickiej oraz wzrost świadomości społecznej w zakresie komunikacji i zmniejszania piętna otaczającego samobójstwo. Projekt będzie koncentrował się głównie na działaniach profilaktycznych, których celem będzie promocja zdrowia psychicznego takich jak szkolenia dla studentów i pracowników uniwersytetu, zaprojektowanie i wdrożenie aplikacji, badania i akcje informacyjne w społeczności akademickiej, warsztaty z arteterapii oraz powołanie grupy terapeutycznej, dla studentów potrzebujących wsparcia w kryzysie zdrowia psychicznego.

Broszura „Zaprzyjaźnij się ze sobą na studiach”

Przyjazny Uniwersytet, część IV

 • Czas realizacji projektu: rok akademicki 2016/2017  

 • Sprawozdanie z IV edycji projektu Przyjazny Uniwersytet

 • Czwarta edycja projektu w oparciu o doświadczenia poprzednich edycji obejmowała działania, które są kontynuacją przedsięwzięć z poprzednich lat, a także nowe inicjatywy. Zorganizowano szereg szkoleń, warsztatów, wykładów, paneli dyskusyjnych, Festiwal Pozytywnej Energii, Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne oraz cykl Psychokina.

Część praktyczna:

 • IV Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne pt. „Antropologia doświadczenia a zdrowie psychiczne”. Głównym tematem konferencji były pojęcia doświadczenia, rozumienia, emocji i perspektywy bliskiej doświadczeniu. Przedmiot dyskusji stanowiły rozmaite wymiary doświadczenia i emocji, sposoby doświadczania siebie, świata i innych oraz odpowiadające im narracje. Konferencji towarzyszyły warsztaty oraz wydarzenia kulturalne takie jak performance i pokazy filmowe połączone z komentarzem oraz dyskusją.

 • Konkurs na komiks zawierający historię studentów, którzy przezwyciężali kryzys psychiczny - na początku roku akademickiego przeprowadzony został konkurs na komiks dla studentów i absolwentów UMCS. Zadaniem było obrazowe przedstawienie krótkiej historii o roli wsparcia społecznego w wychodzeniu z kryzysu psychicznego. Pani Izabela Borkowska, studentka Wydziału Biologii i Biotechnologii naszego Uniwersytetu.

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2017/0507/194819-ania-i-depresja.pdf

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2017/0401/093937-marek-i-schizofrenia.pdf

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2017/0411/234204-karolina-i-zaburznia-odzywiania.pdf

 • PsychoKino – seria spotkań filmowych, połączonych z prelekcją i panelem dyskusyjnym obejmujących problematykę zdrowia psychicznego oraz towarzyszącym problemom. W IV edycji nowością był udział gościa specjalnego, czyli osoby po kryzysie psychicznym. Podczas spotkań filmowych z panelem dyskusyjnym zaprezentowano takie filmy jak: "Ostatnia rodzina", "Szwedzka teoria miłości", "Melancholia", "Kamper". Małe PsychoKino, czyli spotkania filmowe połączone z pracą warsztatową zawierały takie filmy jak: ,"Kot Bob i Ja", "W głowie się nie mieści", "Szukając Erica", "Nietykalni". Spotkania miały na celu przybliżenie specyfiki problemów, z jakimi muszą mierzyć się osoby z zaburzeniami oraz rolę otoczenia w procesie powrotu do zdrowia.

 • Warsztaty z arteterapii – miały na celu usprawnienie komunikacji między ludźmi poprzez działania artystyczne. Arteterapia stosowana jest jako metoda rozwoju osobistego oraz dzięki wykorzystaniu różnych metod i środków artystycznych pozwala zrozumieć naturę problemów i nauczyć się radzenia sobie z napięciem emocjonalnym i panowaniem nad stresem.

 • Festiwal Pozytywnej Energii - seria warsztatów dla pracowników naukowych obejmujących tematykę wsparcia studentów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego oraz trudnych sytuacji interpersonalnych w pracy nauczyciela akademickiego. Dla studentów i doktorantów przeprowadzono warsztaty m.in.: coachingowe, antydyskryminacyjne i arteterapii. W ramach festiwalu odbyły się również trzy wykłady interakcyjne, które w szczególny sposób odznaczały się szczególnym zaangażowaniem publiczności w całość spotkania.

Przyjazny Uniwersytet, część III

 • Czas realizacji projektu: rok akademicki 2015/2016

 • Sprawozdanie z III edycji projektu Przyjazny Uniwersytet

 • Trzecia edycja projektu kontynuująca tematykę wsparcia osób doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego. W ramach projektu zorganizowane zostało III Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne, PsychoKino, Dni Higieny Psychicznej oraz wiele wykładów, szkoleń, warsztatów poświęconej tematyce zdrowia psychicznego.

Część teoretyczna:

 • III Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne pt. „Diagnozy współczesności” – konferencja dotycząca społecznych i kulturowych uwarunkowań zdrowia psychicznego oraz problematyki higieny psychicznej w kontekście wyzwań współczesności. Głównym tematem konferencji była kondycja młodzieży studiującej oraz możliwości propagowania wiedzy z zakresu psychoprofilaktyki, psychoedukacji i samorozwoju w obrębie społeczności akademickiej. Pojęcie diagnozy wzięte z praktyki klinicznej odnosi się tu do szerszych zjawisk kulturalno-społecznych: wyzwań edukacyjnych, procesów globalizacji, migracji społecznej, idei wielokulturowości, procesów psychiatryzacji i technologizacji współczesnego myślenia.

 • PsychoKino – seria spotkań filmowych połączonych z prelekcją i dyskusją na temat kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym. Spotkania przybliżą w przystępny sposób problematykę psychoedukacji oraz stanowią próbę walki z mitami i stereotypami na temat zaburzeń i chorób psychicznych. Zaprezentowano takie filmy jak: "Body/Ciało", "Requiem", "Dziewczyna z szafy", "Musimy porozmawiać o Kevinie", "Pod Mocnym Aniołem", "Miłość Larsa".

Część praktyczna:

 • Biuletyn informacyjny – broszura zawierająca informacje na temat zasad postępowania w kontakcie ze studentem z problemami psychicznym oraz strategii niesienia mu pomocy na UMCS.

 • Dni Higieny Psychicznej – wydarzenie skierowane do społeczności akademickiej, mające na celu uwrażliwienie uczestników warsztatów i spotkań na problematykę higieny psychicznej, psychoprofilaktyki i psychoedukacji.

 • Warsztaty z arteterapii – forma wsparcia psychicznego poprzez pokazanie uczestnikom form artystycznego wyrazu uczuć i emocji oraz kreatywnych sposobów spędzania czasu.

 • Broszury informacyjno-edukacyjne dla pracowników oraz studentów UMCS pod tytułami „Wsparcie studentów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego” i „Wsparcie kolegów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego”. Broszury zawierały informacje i wskazówki na temat tego jak postępować w sytuacji, kiedy ktoś w naszym otoczeniu doświadcza trudności psychicznych oraz wiadomości na temat tego, gdzie na UMCS można szukać pomocy w takich sytuacjach.

„Wsparcie studentów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego”

„Wsparcie kolegów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego”

Przyjazny Uniwersytet, część II

 • Czas realizacji projektu: rok akademicki 2014/2015

 • Sprawozdanie z II edycji projektu Przyjazny Uniwersytet

 • Projekt był kontynuacją działań szkoleniowych podjętych w pierwszej edycji. W ramach projektu lubelscy psychiatrzy przeprowadzili serię wykładów, w trakcie których przedstawiali zagadnienia dotyczące kryzysów zdrowia psychicznego, depresji, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń osobowości. Projekt obejmował również warsztaty dla pracowników i studentów UMCS.

Przyjazny Uniwersytet, część I

Cześć badawcza:

 • Ankiety skierowane do studentów UMCS, które przeprowadzono w formie on-line, miały charakter zarówno ilościowy, jak i jakościowy przez możliwość komentowania i uzasadniania odpowiedzi. Ankiety miały na celu zebranie informacji o poglądach studentów na temat zaburzeń i chorób psychicznych oraz osób nimi dotkniętych. Zawierały pytania dotyczące przekonań i wiedzy z zakresu psychopatologii, emocji związanych z kwestią kryzysów zdrowia psychicznego.

 • Wywiady pogłębione z pracownikami naukowymi oraz administracyjnymi UMCS, które miały na celu rozpoznanie postaw pracowników uczelni wobec problematyki zdrowia psychicznego studentów. Pytania dotyczyły weryfikacji wiedzy z zakresu zaburzeń psychicznych oraz możliwości wsparcia osób na nie cierpiących.

Część praktyczna:

 • Konkurs na plakat antydyskryminacyjny - mający na celu propagowanie integracji w środowisku akademickim studentów, którzy doświadczają kryzysów zdrowia psychicznego. Podejmowane kwestie mogły dotyczyć obszaru dydaktycznego, relacji społecznych oraz funkcjonowania w wymogach uczelni.

 • Warsztaty z psychoedukacji - ich celem było przekazanie uczestnikom informacji o przebiegu kryzysu zdrowia psychicznego oraz sposobach skutecznego komunikowania się i reagowania w kontaktach z osobami doświadczających takich problemów.

 • Warsztaty z psychoprofilaktyki - dotyczyły one stereotypów związanych z zaburzeniami psychicznymi oraz kwestii higieny psychicznej. W zakres warsztatów wchodziła tematyka promocji zdrowia psychicznego, w tym: sposoby rozwiązywania problemów, niwelowanie stresu i dbanie o pozytywne nastawienie oraz tematykę walki z dyskryminacją i uwrażliwienie na potrzeby osób z problemami zdrowia psychicznego.

 • Panel Ekspercki - wydarzenie w formie dyskusji, każdy referent prezentował swoją wiedzę oraz doświadczenia z zakresu pracy ze studentami doświadczającymi zaburzeń psychicznych. Na wydarzenie zostali zaproszeni pracownicy naukowi administracyjni i studenci UMCS, osoby związane z psychiatrią lubelską, władze miasta oraz przedstawiciele organizacji studenckich z innych uniwersytetów. Podczas trwania panelu prowadzone było tłumaczenie w języku migowym oraz transkrypcja treści na tablicy.

Staż w administracji publicznej drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy

 • Pierwszy etap projektu: 1 kwietnia 2015 r. - 31 marca 2016 r.

 • Projekt realizowany przez Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami oraz Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

 • Projekt służy zapewnieniu kompleksowego wsparcia w wejściu na rynek pracy osobom kończących studnia lub będącym absolwentami.

 • Plakat informacyjny projektu

Podnoszenie jakości studiowania osób z niepełnosprawnością na UMCS

 • Czas realizacji projektu: 01.09.2014 r. do 31.12.2015 r.

 • Projekt był realizowany przez Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii. Miał na celu usystematyzowanie działań Uniwersytetu prowadzonych na rzecz studentów z niepełnosprawnościami, a także wypracowanie strategii wsparcia studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności na poszczególnych wydziałach UMCS.

 • Projekt miał charakter badawczy. Obejmował także publikację materiałów informacyjnych i przeprowadzenie szkoleń.

Audyt budynków UMCS

Projekt polegał na przeprowadzeniu audytu budynków UMCS i zidentyfikowaniu występujących w nich barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością. Wyniki audytu zostały przekazane jednostkom, które mają wpływ na planowanie oraz przeprowadzanie prac inwestycyjnych i remontowych.

Załączniki