Termin i sposób wnoszenia opłat

Opłaty za studia należy wnosić w terminach określonych w umowie o wnoszeniu opłat za usługi edukacyjne, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Uczelnię.

Opłaty mogą być wnoszone jednorazowo, semestralnie lub w ratach. W zależności od wybranej formy zmianie ulega wysokość opłaty: przy opłatach jednorazowych cena zostaje obniżona, a przy opłatach ratalnych zwiększona (zobacz aktualne stawki opłat). Przed dokonaniem pierwszej wpłaty należy na piśmie poinformować pracowników Dziekanatu o wybranym sposobie płatności.

Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach odpłatności wnoszą opłaty semestralnie w przeliczeniu na złote polskie według średniego kursu euro  Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty lub w euro.

Opłaty uznaje się za dokonane z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym Uczelni.