Stypendium socjalne dla doktorantów

W roku akademickim 2022/2023 wszyscy studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich UMCS wnioskują o świadczenia stypendialne za pośrednictwem platformy USOSwebZeskanowane dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta należy dołączyć we wniosku o stypendium  (format: PDF, JPG, PNG). 

UWAGA! Ubiegając się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu ponoszenia kosztów zamieszkania w domu studenckim prosimy o niezgłaszanie się do administracji domu studenckiego celem potwierdzenia zamieszkania. Państwa zamieszkanie zostanie potwierdzone w drodze kontaktu między poszczególnymi dziekanatami a administracją Domów Studenckich.

Na Ekranie 3 zostaną Państwo poproszeni o wgranie załącznika potwierdzającego zamieszkanie w DS. – w tym przypadku prosimy wgrać własnoręcznie napisane oświadczenie o zamieszkaniu (skan, zdjęcie), bez wgrania pliku nie będzie możliwości przejścia na kolejny ekran.

Zapoznaj się z Harmonogram wnioskowania  obowiązującym od 1 listopada 2022 r.

Zapoznaj się z harmonogramem wnioskowania  obowiązującym w roku akademickim 2022/2023 do 31 października 2022 r.

Próg dochodowy pozwalający ubiegać się o stypendium socjalne dla studentów i doktorantów w wysokości 1051,70 zł. Od 1 stycznia 2023 roku próg dochodowy wynosi 1294,40 zł.

Stypendium socjalne jest świadczeniem, którego przyznanie (próg dochodowy ogłaszany rokrocznie przez JM Rektora) i wysokość (stawki świadczeń stypendialnych) zależy od sytuacji materialnej studenta.

Komunikat Rektora z dn. 7 listopada 2022 r. zmieniający Komunikat z dn. 18 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w roku akademickim 2022/2023 w zakresie wysokości stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów.

Komunikat Rektora z dn. 3 stycznia 2023 r. zmieniający Komunikat Rektora w sprawie ustalenia wysokości progu dochodowego pozwalającego ubiegać się o stypendium socjalne dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w roku akademickim 2022/2023 r.

Komunikat Rektora z dn. 3 stycznia  2023 r. zmieniający Komunikat Rektora z dn. 17 listopada 2022 r. w zakresie liczby przedziałów dochodowych i wysokości stawek stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w roku akademickim 2022/2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świadczeń dla studentów. 

Informujemy również, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

KS lub OKS odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 600 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 600 zł.) ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie o którym mowa wyżej łącznie z wnioskiem o stypendium socjalne. 

KS lub OKS może przyznać studentowi stypendium socjalne, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny były uzasadnione dodatkowym podaniem oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny. 

Kontakt: 

W sprawach dotyczących ubiegania się o stypendia socjalne (m.in. generowanie oświadczeń o dochodach, wniosków oraz dokumentacji) prosimy kontaktować się z właściwymi dla Państwa dziekanatami.