Stypendium socjalne dla doktorantów

Kto może otrzymać stypendium socjalne?

O stypendium socjalne ubiegać się mogą doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy:

Jaka jest wysokość stypendium socjalnego dla doktorantów?

Sprawdź aktualne stawki stypendialne

Jak otrzymać stypendium socjalne?

 1. Należy wypełnić wniosek o stypendium

  Pobierz wzór wniosku o stypendium socjalne w formacie .doc
  Pobierz instrukcję wypełniania wniosku o stypendium socjalne

 2. Należy wypełnić dokument "Kalkulator dochodów"

    → Pobierz dokument "Kalkulator dochodów"

  ➡ Pobierz instrukcję wypełniania "Kalkulatora dochodów" w formacie pps

 1. Należy wypełnić odpowiednie załączniki oraz zebrać dokumenty poświadczające sytuację materialną studenta/doktoranta i jego rodziny.

  ➡ Ustalenie składu rodziny i dochodu
  ➡ Dokumenty poświadczające dochody
  ➡ Zmiana dochodu
 2. Wypełnione w formie elektronicznej i wydrukowane dokumenty, a także zebrane zaświadczenia należy złożyć w dziekanacie.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości 

 • przysługuje doktorantom studiów stacjonarnych zamieszkujących dom studencki bądź obiekt inny niż dom studencki,
 • przysługuje gdy codzienny dojazd z miejsca zamieszkania uniemożliwia lub utrudnia studiowanie (świadczenie nie przysługuje studentom mieszkającym w miejscu funkcjonowania UMCS),
 • przysługuje jeśli student zamieszkuje z niepracującym małżonkiem i/lub zamieszkuje ze swoim dzieckiem.

Aby otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, należy dołączyć do wniosku jeden z poniższych dokumentów:

➡ oświadczenie o zamieszkiwaniu w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (załącznik 1.1),
➡ umowę najmu,
➡ inny dokument poświadczający fakt zamieszkiwania w obiekcie innym niż dom studencki.

a także (jeśli dotyczy): 

➡ kopię aktu zawarcia małżeństwa (w przypadku zamieszkiwania z niepracującym małżonkiem),
➡ kopię aktu urodzenia dziecka (w przypadku zamieszkiwania z dzieckiem).

Terminy

Wnioski należy składać w dziekanacie:

 • do 30 października – w przypadku ubiegania się o świadczenia na rok akademicki bądź semestr zimowy,
 • do 30 marca – w przypadku ubiegania się o świadczenia na semestr letni.

Wnioski składane po tych terminach zostaną rozpatrzone z uwzględnieniem krótszego okresu ewentualnego przysługiwania świadczenia, tj. od miesiąca złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Odwołanie od decyzji

 1. W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji w sprawie przyznania świadczeń o charakterze socjalnym, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3 niniejszego Regulaminu, doktorantowi przysługuje prawo do złożenia odwołania do UKSD lub prawo skargi do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji, o czym należy doktoranta pouczyć w decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem właściwej WKSD.  
 2. Decyzje wydane w trybie odwoławczym są ostateczne, podpisuje je przewodniczący UKSD lub działający z jego upoważnienia wiceprzewodniczący z zastosowaniem przepisów art. 24-27 k.p.a.

Zawieszenie, utrata lub wygaśnięcie prawa do świadczeń socjalnych

Doktoranci otrzymujący świadczenia o charakterze socjalnym są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania o:

 • wystąpieniu zmian w liczbie członków rodziny,
 • utracie dochodu,
 • uzyskaniu dochodu,
 • zaprzestaniu zamieszkiwania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki wskazanym w oświadczeniu, umowie najmu lub innym dokumencie,
 • zawieszeniu w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, jeśli orzeczenie przewiduje zawieszenie w prawie do korzystania z pomocy materialnej,
 • uzyskaniu przedłużenia studiów doktoranckich.

Pobierz wniosek o ponowne ustalenie prawa do świadczeń o charakterze socjalnym

Świadczenia pobrane nienależnie podlegają zwrotowi.

Kontakt

Biuro Spraw Studenckich

DS Helios, ul. Czwartaków 13 pok. 6 
20-045 Lublin
tel. 081 533 86 27
e-mail stypendia@umcs.lublin.pl