Dokumenty poświadczające dochody

Student ubiegający się o stypendium socjalne winien złożyć wraz z wnioskiem w szczególności następujące dokumenty:

1) skrócony odpis aktu urodzenia dzieci lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dzieci (lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem - oryginał do wglądu) – w przypadku niepełnoletnich członków rodziny; w przypadku niepełnoletnich dzieci uczących się zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki zawierające datę urodzenia dziecka;

2) orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem - oryginał do wglądu), w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne bądź student ubiega się o stypendium specjalne dla niepełnosprawnych;

3) zaświadczenie szkoły, w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;

4) zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku, gdy w skład rodziny wchodzi student bądź doktorant do ukończenia 26 roku życia;

5) zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny (dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny, o których mowa w § 2 ust. 1 lub § 3), w tym w szczególności:

a) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o wysokości osiągniętego przychodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c , art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne; każdego pełnoletniego członka rodziny, uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym (bez względu czy jest wykazany dochód), w tym przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych – według wzoru obowiązującego do świadczeń rodzinnych; w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych dołączyć też należy kopię zeznania podatkowego PIT (np. PIT 36, PIT 36L) lub inny dokument pozwalający wydzielić poszczególne źródła dochodu wykazane w zeznaniu podatkowym, a także dokument potwierdzający wysokość faktycznie zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne; oraz dokument określający liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany.

b) zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego członków rodziny studenta rozliczających się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

− formie opłacanego podatku (karta podatkowa lub podatek opłacany w formie

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych),

− wysokości przychodu,

− stawce podatku,

− wysokości opłaconego podatku,

c) oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu – dotyczy studenta i wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta, wzór oświadczenia określa załącznik nr 4.2 do Regulaminu,

d) zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy (lub ich kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem - oryginał do wglądu) o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonych w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki; przy czym do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem:

− ziemi oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego,

− gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

− gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

6) w przypadkach wymienionych w pkt 5 lit. c przedłożyć należy dodatkowo:

a) umowę dzierżawy zawartą stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (patrz: § 6 ust. 4),

b) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

c) umowę dzierżawy, w przypadku w związku z pobieraniem renty oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej; - lub ich kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu);

7) inne dokumenty niezbędne do ustalenia składu i dochodów rodziny, w tym odpowiednio:

a) w przypadku rodzin niepełnych – kopie aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie,

b) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

c) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

d) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

e) zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka lub innego członka rodziny, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki,

f) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany,

g) odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne,

h) odpis prawomocnego orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,

i) odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,

j) informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,

k) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postepowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

l) orzeczenie sądu o ustalenie opiekuna prawnego dziecka,

m) kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, która nie jest panną lub kawalerem,

n) zaświadczenie organu udzielającego świadczeń alimentacyjnych lub zaliczki alimentacyjnej o wysokości świadczeń wypłaconych w poprzednim roku kalendarzowym, wraz z zaświadczeniem komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości alimentów wyegzekwowanych w poprzednim roku kalendarzowym;

o) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu przez studenta lub członka jego rodziny,

p) dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj uzyskanego dochodu przez studenta lub członka jego rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,

q) dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj uzyskanego dochodu przez studenta lub członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,

r) zaświadczenie z urzędu pracy informujące o wysokości uzyskanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i okresie jego otrzymywania – w przypadku zmiany w dochodach,

s) zaświadczenie pracodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

8) osoby mającej zarejestrowaną działalność gospodarczą, które uzyskały status bezrobotnego przedstawiają jednocześnie dokument o prowadzeniu lub zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej (np. z Urzędu Gminy, Urzędu Miasta, Urzędu Skarbowego).

9) w przypadku uzyskiwania dochodów i świadczeń za granicą przedłożyć należy właściwe dokumenty wydane przez zagraniczne odpowiedniki polskich urzędów i instytucji, zawierające dane analogiczne do wymaganych w przypadku dochodów uzyskiwanych w kraju.

 

Zachęcamy do zapoznania się:

   Załacznik Nr 4 zasady ustalania składu rodziny i dochodu studenta