Kredyty

UWAGA

1. W przypadku:

 • ubiegania się o kredyt studencki lub poświadczania statusu studenta (sposób poświadczania statusu wynika z zawartej umowy kredytu) i konieczności pobrania z uczelni zaświadczenia o odbywaniu studiów - wystąpienie o wydanie takiego zaświadczenia możliwe jest wyłącznie w formie on-line. Na adres: robert.englot@mail.umcs.pl należy wysłać wiadomość o treści: 
 • "Proszę o wydanie zaświadczenia na potrzeby ubiegania się o kredyt studencki. Poniżej podaję swoje dane:
  - imię i nazwisko studenta,
  - numer albumu,
  - adres zamieszkania, na który ma zostać wysłane zaświadczenie,
  - kierunek, z którego ma zostać wystawione zaświadczenie (w przypadku osób studiujących na więcej niż jednym kierunku)."
  Z uwagi na fakt, iż do banku należy dostarczyć oryginał zaświadczenia- nie wysyłamy skanów zaświadczeń na e-mail.

  Tym samym informujemy, że Biuro Spraw Studenckich wystawia zaświadczenie tylko i wyłącznie na potrzeby ubiegania się o kredyt studencki . Po zaświadczenia niezbędne Państwu do wszelkich innych celów prosimy zgłaszać się bezpośrednio do swojego dziekanatu.

 

Od 1 stycznia 2019 r. funkcjonuje nowy system kredytów studenckich.

Zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich.

Kto może ubiegać się i otrzymać kredyt studencki?

 • o kredyt studencki mogą ubiegać się zarówno studenci i doktoranci (którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2019 r.) oraz doktoranci kształcący się w szkołach doktorskich pod warunkiem, że nie ukończyli 30 roku życia w przypadku studentów i 35 roku w przypadku doktorantów.
 • o kredyt studencki mogą wnioskować także osoby ubiegające się przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej, z tym że przed podpisaniem umowy kredytowej muszą przedłożyć w banku zaświadczenie potwierdzające, że są studentami lub doktorantami.

Kiedy można składać wniosek o kredyt studencki?

 • o kredyt studencki można ubiegać się w dowolnym okresie studiów albo kształcenia w szkole doktorskiej; wniosek bedzie rozpatrywany w ciągu 30 dniod daty jego złożenia.
 • wniosek o udzielenie kredytu można składać w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego banków.

Które banki udzielają kredytu studenckiego?

Jakie dokumenty potrzebne są do otrzymania kredytu studenckiego?

 1. Formularz (wniosek) banku,
 2. Dokumenty wymagane przez bank do celów weryfikacji zdolności kredytowej, a także weryfikacji możliwości zabezpieczenia spłaty kredytu,
 3. Zaświadczenie o odbywaniu studiów wydawane przez Biuro Spraw Studenckich UMCS lub o udziale w procesie rekrutacji wydawane przez Biuro Rekrutacji UMCS.
 4. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia/studia doktoranckie do wniosku dołączają dokument potwierdzający udział w rekrutacji (decyzję o przyjęciu na studia lub zaświadczenie o udziale w procesie rekrutacji). Po uzyskaniu statusu studenta/doktoranta potwierdzają swój status w banku, w którym złożyli wniosek,
 5. W przypadku obcokrajowców dokumenty potwierdzające prawo do ubiegania się o kredyt.*

*Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego mogą także ubiegać się o kredyt studencki w przypadku, gdy: 

 • uzyskali zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowymi Unii Europejskiej,
 • posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • udzielono im zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami wskazanymi w art. 159 ust. 1 (połączenie się z rodziną) lub art. 186  ust. 1 pkt 3 lub 4 (długoterminowy rezydent Unii Europejskiej pracujący w Polsce lub członek rodziny długoterminowego rezydenta towarzyszący mu w Polsce) ustrawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • posiadają certyfikat poswiadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
 • posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 • są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczpospolitej Polskiej i mieszkają na terytorium RP
 • udzielono im zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy o cudzoziemcach,
 • posiadają wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Ile wynosi rata kredytu studenckiego?

Miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi: 400, 600, 800 lub 1000 zł.
We wniosku student/doktorant wskazuje kwotę wnioskowanej raty kredytu.

Jakie są zasady wypłacania oraz spłaty kredytu studenckiego?

 1. Podstawowym warunkiem uzyskania kredytu studenckiego jest spełnienie kryterium dochodowego. Od roku akademickiego 2023/2024 maksymalny dochód na osobę w rodzinie studenta/doktoranta uprawniający do otrzymania kredytu studenckiego wynosi 3 500 zł (kwota netto).
 2. Kredyt studencki wypłacany jest w miesięcznych ratach przez 10 miesięcy w roku akademickim. Okresem wyłączonym z wypłacania raty kredytu jest okres urlopu udzielony zgodnie z regulaminem studiów.
 3. Kredyt studencki udzielany jest na okres nie dłuższy niż okres studiów. Okres ten nie może przekroczyć łącznie 6 lat.
 4. Kredyt studencki udzielany jest także na okres studiów doktoranckich, jednak nie może być to okres dłuższy niż 4 lata.
 5. Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od daty ukończenia studiów albo od daty przewidywanego ukończenia studiów wskazanej w ostatnim zaświadczeniu o odbywaniu studiów (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej). Liczba rat spłaty kredytu studenckiego jest dwukrotnie większa od liczby wypłaconych rat kredytu.
Student/doktorant musi niezwłocznie poinformować bank o:
 • niezaliczeniu semestru/roku studiów,
 • udzieleniu urlopu,
 • utracie statusu studenta lub doktoranta,
 • zawieszeniu w prawach studenta lub doktoranta,
 • ukończeniu studiów.

W tym celu musi przedłożyć w banku zaświadczenie lub decyzję wydawaną przez uczelnię. 

Kontakt:
Biuro Spraw Studenckich
DS Helios, ul. Czwartaków 13, pok. 5 
Robert Englot: tel. (81) 533-86-27, robert.englot@mail.umcs.pl,

 

Informacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego- kredyty studenckie
Informacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego- zasady umarzania kredytów studenckich

 Podstawa prawna: