Kredyty

Kiedy można składać wniosek o kredyt studencki?

 • W roku akademickim 2018/2019 termin skłądania wniosków to 15 lipca - 20 października 2018 r.
 • Do 20 listopada bank dokonuje oceny zabezpieczenia spłaty kredytu.
 • Do 30 listopada - w przypadku negatywnej oceny przez bank możliwości zabezpieczenia spłaty kredytu dla każdej z możliwych rat kredytu – student/doktorant może złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w innym z niżej wymienionych banków.
 • Umowy kredytu zawierane będą do 31 grudnia 2018 r.
 • Do 31 marca i do 31 października każdego roku student pobierający kredyt musi przedstawić właściwemu bankowi ważną legitymację studencką.
 • Do 31 października każdego roku doktorant pobierający kredyt musi przedstawić właściwemu bankowi ważną legitymację doktoranta.

Które banki udzielają kredytu studenckiego?

Jakie dokumenty potrzebne są do otrzymania kredytu studenckiego?

 1. Formularz (wniosek) banku,
 2. Dokumenty wymagane przez bank do celów weryfikacji zdolności kredytowej, a także weryfikacji możliwości zabezpieczenia spłaty kredytu,
 3. Zaświadczenie o odbywaniu studiów lub o udziale w procesie rekrutacji wydawane przez Biuro Spraw Studenckich UMCS, mieszczące się w Domu Studenckim „HELIOS” ul. Czwartaków 13, pok. nr 5 i 8.
 4. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia/studia doktoranckie do wniosku dołączają dokument potwierdzający udział w rekrutacji (decyzję o przyjęciu na studia lub zaświadczenie o udziale w procesie rekrutacji). Po uzyskaniu statusu studenta/doktoranta potwierdzają swój status w banku, w którym złożyli wniosek,
 5. W przypadku obcokrajowców dokumenty potwierdzające prawo do ubiegania się o kredyt.*

*Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego mogą także ubiegać się o kredyt studencki w przypadku, gdy: 

 • uzyskali zezwolenie na osiedlenie się,
 • posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono im zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
 • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono im zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.2),
 • udzielono im ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkami ich rodzin, posiadającymi prawo stałego pobytu.

Ile wynosi rata kredytu studenckiego?

W roku akademickim 2018/2019 miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi:

 • 600 zł - rata podstawowa,
 • 800 albo 1000 zł - rata podwyższona,
 • 400 zł - rata obniżona.

We wniosku student/doktorant wskazuje kwotę wnioskowanej raty kredytu.

Jakie są zasady wypłacania oraz spłaty kredytu studenckiego?

 1. Podstawowym warunkiem uzyskania kredytu studenckiego jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2018/2019 maksymalny dochód na osobę w rodzinie studenta/doktoranta uprawniający do otrzymania kredytu studenckiego wynosi 2 500 zł (kwota netto).
 2. Kredyt studencki wypłacany jest w miesięcznych ratach przez 10 miesięcy w roku akademickim. Okresem wyłączonym z wypłacania raty kredytu jest okres urlopu udzielony zgodnie z regulaminem studiów.
 3. Kredyt studencki udzielany jest na okres nie dłuższy niż okres studiów. Okres ten nie może przekroczyć łącznie 6 lat.
 4. Kredyt studencki udzielany jest także na okres studiów doktoranckich, jednak nie może być to okres dłuższy niż 4 lata.
 5. Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od daty ukończenia studiów albo od daty przewidywanego ukończenia studiów wskazanej w ostatnim zaświadczeniu o odbywaniu studiów (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej). Liczba rat spłaty kredytu studenckiego jest dwukrotnie większa od liczby wypłaconych rat kredytu.

Student/doktorant musi niezwłocznie poinformować bank o:
 • niezaliczeniu semestru/roku studiów,
 • udzieleniu urlopu,
 • utracie statusu studenta lub doktoranta,
 • zawieszeniu w prawach studenta lub doktoranta,
 • ukończeniu studiów.

W tym celu musi przedłożyć w banku zaświadczenie lub decyzję wydawaną przez uczelnię. 

Kontakt

Biuro Spraw Studenckich
DS Helios, ul. Czwartaków 13, pok. 5 i 8 
Robert Englot: tel. (81) 533-86-27, robert.englot@poczta.umcs.lublin.pl, 
Marta Wolińska: tel. (81) 537-58-79, marta.wolinska@poczta.umcs.lublin.pl 

Informacje na temat sposobu udzielania kredytu można uzyskać także w dziekanacie każdego z wydziałów.

Informacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego- kredyty w roku akademickim 2018/2019
Informacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego- zasady umarzania kredytów studenckich

 Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1905)
 • Regulaminy wewnętrzne banków.