Szkolenia ogólnouniwersyteckie

Szkolenia ogólnouniwersyteckie:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Przysposobienie biblioteczne
  • Etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów

odbywają się formie szkoleń online i są udostępniane na platformie edukacyjnej Wirtualny Kampus UMCS (zakładka „Szkolenia dla studentów”).

Szkolenia są obowiązkowe dla studentów rozpoczynających studia na naszej Uczelni w formie:

  • stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego stopnia
  • stacjonarnej i niestacjonarnej drugiego stopnia (w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów I stopnia)
  • jednolitych studiów magisterskich

Zaliczenie szkoleń jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia pierwszego semestru studiów.

Aby rozpocząć szkolenie, każdy student powinien zalogować się (przy pomocy nazwy użytkownika oraz hasła jak do systemu USOS) na stronie Wirtualnego Kampusu UMCS:

https://kampus.umcs.pl

Wszystkie szkolenia zawierają materiały dydaktyczne oraz testy zaliczeniowe w formie online. W celu zaliczenia każdego szkolenia należy rozwiązać test i uzyskać w danym szkoleniu określony procent prawidłowych odpowiedzi.

Uwaga!

Zaliczenia ze szkoleń ogólnouniwersyteckich są przesyłane do systemu USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.